Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  25/S

Business name: 
ZSNP, a.s. v likvidácii
  (from: 09/05/2020)
ZSNP, a.s.
  (from: 12/31/2002 until: 09/04/2020)
Závod Slovenského národného povstania, a.s. v skratke ZSNP, a.s.
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, a.s.
  (from: 08/04/1991 until: 11/12/1995)
Registered seat: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 08/10/1993)
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 08/04/1991 until: 08/09/1993)
Identification number (IČO): 
30 222 524
  (from: 08/04/1991)
Date of entry: 
08/16/1991
  (from: 08/04/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/04/1991)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/08/1993)
zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/
  (from: 01/08/1993)
chemické rozbory všetkého druhu
  (from: 01/08/1993)
inžiniersko-dodávateľská činnosť pre stavby a technologické zariadenia
  (from: 01/08/1993)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/09/1994)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby marketingové a obchodné poradenstvo
  (from: 11/09/1994)
požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
  (from: 09/22/1997)
prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače)
  (from: 03/02/1999)
údržba ciest a zelene
  (from: 03/02/1999)
zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku
  (from: 04/03/2000)
manažérske vzdelávanie
  (from: 04/03/2000)
staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/03/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/08/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/09/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/09/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 01/12/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 01/12/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/02/2006)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 08/02/2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 02/07/2007 until: 07/16/2010)
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
  (from: 12/23/2010 until: 08/15/2012)
výroba nástrojov a dielcov
  (from: 12/23/2010 until: 08/15/2012)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny a rozvod tepla
  (from: 01/12/2006 until: 08/15/2012)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 02/02/2006 until: 08/15/2012)
výroba elektriny, dodávak elektriny, distibúcia elektriny
  (from: 02/02/2006 until: 08/15/2012)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie K-II a verejného vodovodu V-II
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
výroba meradiel teploty (termočlánkov)
  (from: 04/03/2000 until: 07/16/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie odpadových emulzií a zaolejovaných vôd v deemulgačnej stanici
  (from: 04/03/2000 until: 08/08/2005)
kovoobrábanie
  (from: 04/03/2000 until: 08/15/2012)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/03/2000 until: 01/11/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/03/2000 until: 07/16/2010)
kúrenárske práce
  (from: 04/03/2000 until: 07/16/2010)
plynoinštalatérstvo-pracovník na opravy plynových zariadení v rozsahu zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad O,5 MW
  (from: 04/03/2000 until: 01/11/2006)
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov
  (from: 04/03/2000 until: 07/16/2010)
prepracovanie uhlíkových materiálov
  (from: 04/03/2000 until: 08/08/2005)
poskytovanie služieb-vykládka, nakládka materiálu k predmetu podnikania "Výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov"
  (from: 04/03/2000 until: 12/22/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - predaj odpadov a odpadových surovín a polotovarov z výroby oxidov hlinitých - hnedého a červeného kalu, bauxitu a roztokov
  (from: 03/02/1999 until: 08/08/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - zneškodňovanie nebezpečných odpadov v kotli K3 ZSNP a.s., Žiar nad Hronom, spaľovaním a skladovaním, - nakladanie a zneškodňovanie nebezpečného odpadu kat. č. 81 102 (odpad zo žúmp z priemyslu), - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými, zvláštnymi a ostatnými odpadmi skládkovaním na skládke PPO ZSNP a.s., - nakladanie a zneškodňovanie odpadu zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva
  (from: 03/02/1999 until: 08/08/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, skladovanie a predaj druhotných surovín a ND vzniknutých pri recyklácii
  (from: 03/02/1999 until: 08/08/2005)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 03/02/1999 until: 07/16/2010)
prevádzkovanie špeciálnych mechanických a vysokotlakových hydrodynamických čistiacich zariadení
  (from: 03/02/1999 until: 07/16/2010)
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spiekacím spôsobom, výroby špeciálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanu sodného, zeolitov, úpravy a rafinácie gália, výroby hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
  (from: 03/02/1999 until: 08/08/2005)
výroba metalurgického a nemetalurgického oxidu pre technické účely, špeiálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanov sodných, rafinovaného gália, zeolitov
  (from: 03/02/1999 until: 08/08/2005)
výroba a rozvod stlačeného vzduchu
  (from: 03/02/1999 until: 07/16/2010)
pracie služby
  (from: 09/22/1997 until: 08/08/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/16/1998 until: 08/08/2005)
výroba a montáž armatúr pre železo-betónové konštrukcie
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
výroba stavebných prefabrikátov, betónových zmesí a malty
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
projektovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
kúrenárske práce
  (from: 10/19/2001 until: 12/22/2010)
výroba, montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie (pri V) tlakových zariadení
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
poradenská činnosť v oblasti strojárstva
  (from: 10/19/2001 until: 08/15/2012)
prevádzkovanie zváračskej školy
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
*nákup, spracovanie pretavovaním a predaj odpadu hliníka a jeho zliatin a zlúčením (kat.č. 35304-ostatný odpad)
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
* výkup a pradaj železného šrotu určeného na využitie ako druhotná surovina (kat.č. 35103-ostatný odpad)
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
výroba, odbyt a montáž hutných výrobkov z hliníka a jeho zliatin-kovoobrábanie
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
výroba a odbyt hliníkových chladičov, kovových konštrukcií, časti stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov-kovoobrábanie
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán a sektorových lán
  (from: 10/19/2001 until: 08/08/2005)
výroba nástrojov a dielcov
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
povrchová úprava kovov
  (from: 10/19/2001 until: 08/15/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/19/2001 until: 08/15/2012)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
manipulácia so žeravinami-výroba a odbyt jedov s výnimkov jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
výroba pracovných odevov
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
vývoj, konštrukcia strojov a zariadení oceľových konštrukcií
  (from: 10/19/2001 until: 08/15/2012)
výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (from: 10/19/2001 until: 08/15/2012)
výroba a odbyt oceľových konštrukcií-kovoobrábanie
  (from: 10/19/2001 until: 07/16/2010)
rekonštrukcia, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 04/21/2004 until: 07/16/2010)
dozor (revízie, prehliadky, kontroly a školenia) nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
  (from: 08/09/2005 until: 08/15/2012)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpray
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán, hliníkových lán a sektorových lán, hliníkových chladičov, kovových konštrukcií častí stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
vývoj, konštrukcia, výroba a odbyt strojov a zariadení a oceľových konštrukcií
  (from: 08/09/2005 until: 08/15/2012)
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpravy, údržba a servis motorových vozidiel
  (from: 11/09/1994 until: 08/08/2005)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 11/09/1994 until: 07/16/2010)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 11/09/1994 until: 08/08/2005)
zasielateľstvo
  (from: 11/09/1994 until: 08/08/2005)
výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
tepelné spracovanie hliníkových zliatin a impregnácia
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
výroba zlievárenského náradia (formy, kokily, jadrovníky), modelov a drevených výrobkov
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
zušľachtenie a kalenie ocelí
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
zámočnícke a údržbárske práce, údržba dopravných vozíkov, žeriavov a ostatných technologických zariadení
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
výroba pieskových odliatokov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
výroba kokilových a nízkotlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
  (from: 11/13/1995 until: 08/15/2012)
demolačné a zemné práce
  (from: 11/13/1995 until: 08/08/2005)
spravovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  (from: 11/13/1995 until: 08/08/2005)
neverejná cestná osobná nehromadná nepravidelná doprava
  (from: 11/13/1995 until: 08/08/2005)
zber, nákup a využitie odpadov - odpadový hydroxid hlinitý, odpadový oxid hlinitý
  (from: 11/13/1995 until: 08/08/2005)
predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka
  (from: 11/13/1995 until: 08/08/2005)
práce so špeciálnou požiarnou technikou
  (from: 11/13/1995 until: 07/16/2010)
revízie požiarnej, hydrantovej siete a požiarnych hydrantov
  (from: 11/13/1995 until: 07/16/2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
  (from: 11/13/1995 until: 08/08/2005)
prekladateľstvo
  (from: 12/04/1996 until: 07/16/2010)
zneškodňovanie odpadovej akumulátorovej kyseliny sírovej
  (from: 12/04/1996 until: 03/01/1999)
montáž a zasklievanie lodžií
  (from: 12/04/1996 until: 08/08/2005)
opravy a montáže: - meradiel tepla a prietokomerov na teplú a studenú vodu, - váh III. triedy presnosti do 40 t a vážiacich zariadení, - závažia V. triedy do 20 kg, - analyzátorov, - meradiel tlaku, - meradiel dĺžky, - pH metrov, - meradiel elektrických a magnetických veličín, - konduktomerov
  (from: 12/04/1996 until: 07/16/2010)
motáže: - elektromerov - plynomerov, - meradiel so zdrojmi radioaktívneho žiarenia, - indukčných prietokomerov
  (from: 12/04/1996 until: 07/16/2010)
kalibrovanie v zmysle vyhlášky č. 69/1991: - prietokomerov na studenú vodu, - teplomerov a termočlánkov, - váh a hmotností - meračov tlaku, - meradiel dĺžky, - meradiel elektrických veličín
  (from: 12/04/1996 until: 07/16/2010)
masérske služby
  (from: 12/04/1996 until: 08/08/2005)
projektovanie pozemných stavieb * statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - vykurovanie a zdroje tepla * projektovanie technologického vybavenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
projektovanie technologického zariadenia stavieb - technologické zariadenia stavieb /chemický priemysel, výroba a distribúcia technických plynov, hutnícka výroba, strojárska výroba a technológia/
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenie stavieb
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zaria denia a rozvody, systémy riadenia a merania
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - vzduchotechnika /okrem klimatizácie/
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotechnika /vodovod, kanalizácie, vč. prípojok/
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
ubytovacie služby
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
reštauračné služby
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 04/15/1997 until: 08/08/2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 09/22/1997 until: 08/08/2005)
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
  (from: 09/22/1997 until: 07/16/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmizliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
  (from: 09/22/1997 until: 08/08/2005)
činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby
  (from: 09/22/1997 until: 08/08/2005)
murárstvo
  (from: 09/22/1997 until: 08/08/2005)
stolárstvo
  (from: 09/22/1997 until: 08/08/2005)
montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 09/22/1997 until: 07/16/2010)
montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
  (from: 09/22/1997 until: 07/16/2010)
montáž, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 09/22/1997 until: 07/16/2010)
polygrafické a reprografické práce
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
výroba, rozvod a odbyt tepla
  (from: 01/08/1993 until: 08/08/2005)
vyhľadávanie porúch na kábloch NN, VN a oprava káblových súborov NN, VN
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
úprava, rozvod a odbyt pitnej vody, rozvod a odbyt priemyselnej vody
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
opravy, revízie a skúšky parných kotlov 2. triedy
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
meranie emisií a kvality pracovného prostre dia, rozbory odpadových vôd
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
výroba stolárskych výrobkov
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba strojov a prístrojov všeobecných a pre určité hospodárske odvetvie
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a revízne skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
obchodná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
vykonávanie občianskych, priemyselných, vodohospodárskych rekreačných stavieb a inžinierskych sietí
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba stavebných kovových konštrukcií, zariadení pre ústredné kúrenie, oceľových osadzovacích rámov, armatúr pre železobetónové konštrukcie
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
penzión v triede **
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
turistická ubytovňa v triede **
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
hotel v triede *
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
reštaurácia II. skupiny
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
jedáleň IV. skupiny
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
závodné stravovanie
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
bufety IV. skupiny
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
prevádzkovanie drát - vlečková prevádzková činnosť
  (from: 01/08/1993 until: 08/08/2005)
ochrana majetku a finančných hotovostí
  (from: 01/08/1993 until: 03/01/1999)
nákup, triedenie, úprava a expedícia železných odpadov
  (from: 01/08/1993 until: 08/08/2005)
predaj odpadov - popol z uhlia a koksu, škvára a troska z uhlia
  (from: 01/08/1993 until: 08/08/2005)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
vydávateľská činnosť (časopis Hutník)
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/10/1993 until: 04/14/1997)
zmenáreň
  (from: 08/10/1993 until: 08/08/2005)
prevádzkovanie naftovej čerpacej stanice
  (from: 08/10/1993 until: 07/16/2010)
činnosť zváračskej školy
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
požiarna prevencia, represia, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
projektová činnosť
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
geodetická činnosť
  (from: 01/08/1993 until: 08/08/2005)
konštrukčná činnosť
  (from: 01/08/1993 until: 08/15/2012)
vyhotovovanie svetlotlačových kópií projekčných a konštrukčných výkresov
  (from: 01/08/1993 until: 08/15/2012)
odborná kvalifikačno-jazyková príprava organizačná činnosť
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
projektová činnosť technologická
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektric kými zariadeniami
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
  (from: 01/08/1993 until: 04/14/1997)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami - výťahmi
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
technická diagnostika točivých strojov
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
servis poistných ventilov
  (from: 01/08/1993 until: 07/16/2010)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
  (from: 01/08/1993 until: 08/08/2005)
automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software, projektovanie, inštalácia a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí, sprostredkovateľská a poradenská čin nosť v oblasti výpočtovej a meracej techniky
  (from: 01/08/1993 until: 08/15/2012)
1. Aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach : - výroby oxidu hlinitého - výroby hliníka a jeho zliatin - výroby uhlíkatých materiálov - zlievárenstva hliníka a jeho zliatin - druhovýroby hliníka - vývoja technologického zariadenia
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
2. Výroba a odbyt : - kalcinovaného antracitu - tepelnej energie - elektrickej energie - profilov oceľových tenkostenných otvo- rených - kovov ľahkých a ich zliatin - gália - hutných výrobkov z Al a jeho zliatin - odliatkov z Al a jeho zliatin - základnej organickej chémie - hlinitanú sodného tekutého - smolného koksu kalcinovaného - AlFe lán, Al lán a sektorových lán - výrobkov z uhlíkatých materiálov - Al chladičov - modelov - konštrukcií kovových - zariadení pre ústredné kúrenie - strojov na spracovanie mäsa (forma na výrobu šunky) - častí a prefabrikátov stavebných kovových - obalov kovových - anódovej hmoty a elektródovej hmoty na prepracovanie - akubatérií a ich servis
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
3. Povrchová úprava kovov
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
4. Výkon stavebnej a technologickej činnosti
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
5. Projektová činnosť na základe daného oprávnenia
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
6. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimklou vecí, na ktoré sa vyžaduje potrebné povolenie podľa platných predpisov
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
7. Výkon dopravnej činnosti v tuzemsku a zahraničí
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
8. Poskytovanie preventívno-zdravotných a rekreačných služieb
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
9. Obchodná činnosť, nákup, predaj, sprostredkovanie tovaru všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných predpisov vo forme maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
10. Poskytovanie služieb v rozsahu povolení príslušných orgánov
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
11. Vykonávanie vyšších dodávateľských funkcií v tuzemsku i v zahraničí v stavebnej a technologickej činnosti na základe objednávok
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
12. Rozmnožovacie a reprografické práce
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spekacím spôsobom, výrob špeciálnych oxidov hlinitých, výrob hlinitanu sodného, výrob gália, výrob hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
  (from: 01/08/1993 until: 03/01/1999)
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti zlievarenstva, lisovania hliníka a jeho zliatin
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
aplikovaný výskum, vývoj a výroba v oblasti technologických strojov a zariadení
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba, predaj a servis štartovacích a trakčných AKU-batérií
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba a predaj práškového hliníka
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba metalurgického oxidu a nemetalurgického oxidu pre špeciálne účely, hlinitanu sodného, špeciálnych hydroxidov hlinitých, kalov z výroby oxidu hlinitého, bielych hydroxidov hlinitých
  (from: 01/08/1993 until: 03/01/1999)
výroba odliatkov z hliníka a jeho zliatin, z neželezných kovov a ich zliatin, špecial- nych predzliatin, drôtu z hliníka a jeho zliatin
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
výroba zlievárenského náradia, foriem, drevených výrobkov pre modely
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
zušľachťovanie a kalenie oceľových zliatin, tepelné spracovanie a impregnácia
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
zabezpečovanie údržby parku lokomotív, ich nákladných vozňov a vlečiek
  (from: 01/08/1993 until: 04/02/2000)
sprostredkovanie obchodu veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 01/08/1993 until: 11/08/1994)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby, marketingové a obchodné poradenstvo
  (from: 01/08/1993 until: 11/08/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2004)
Managing board
  (from: 12/31/2002 until: 04/29/2004)
Managing board
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2002)
Managing board
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
Ing. Ján Klimko - predseda
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Marián Chylik - člen
Bakossova 14464/3D
Banská Bystrica 974 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J. Švermu 406
Hliník nad Hronom 966 01
From: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J. Švermu 406
Hliník nad Hronom 966 01
From: 01/30/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J.Švermu 406
Hliník nad Hronom
  (from: 08/08/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J.Švermu 406
Hliník nad Hronom
Until: 11/22/2002
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
Ing. Miroslav Brumlich - člen
Moyzesova 239/39
Lutila
Until: 11/22/2002
  (from: 05/18/1999 until: 12/30/2002)
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grasalkovičova 1316/37
Ivanka pri Dunaji
Until: 09/12/2002
  (from: 10/19/2001 until: 12/30/2002)
Ing. Peter Čerňanský - člen
Na Pasienku 1686/119
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011 until: 07/04/2013)
Ing. Peter Čerňanský - člen
Na Pasienku 1686/119
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/03/2011 Until: 05/31/2013
  (from: 07/05/2013 until: 07/04/2013)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Dr. Jánskeho 473/19
Žiar nad Hronom
  (from: 08/04/1991 until: 08/07/1995)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Dr. Jánskeho 473S/19
Žiar nad Hronom
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 02/02/2003)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Šoltésovej 722/20
Žiar nad Hronom
From: 11/22/2002
  (from: 02/03/2003 until: 04/19/2004)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Šoltésovej 722/20
Žiar nad Hronom
From: 11/22/2002 Until: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Ing. Stanislav Drgoňa - podpredseda
Dr. Jánskeho 473/19
Žiar nad Hronom
  (from: 08/08/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Stanislav Drgoňa - podpredseda
Dr. Jánskeho 473/19
Žiar nad Hronom
Until: 11/22/2002
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 2975/11
Bratislava - Dúbravka
Until: 09/12/2002
  (from: 10/19/2001 until: 12/30/2002)
Ing. Igor Federič - člen
Blumentálska 26
Bratislava
  (from: 05/14/1999 until: 05/17/1999)
Ing. Richard Kafka - člen
Námestie Matice slovenskej 404/9
Žiar nad Hronom
  (from: 04/07/1995 until: 08/07/1995)
Ing. Richard Kafka - podpredseda
Námestie Matice slovenskej 9/65
Žiar nad Hronom
  (from: 01/25/1994 until: 04/06/1995)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
From: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
From: 06/17/2005 Until: 06/17/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
From: 06/18/2010
  (from: 07/17/2010 until: 06/24/2011)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
From: 06/18/2010 Until: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011 until: 06/24/2011)
Ing. Albín Krátky - člen
V.I.Lenina 29/17
Žiar nad Hronom
  (from: 08/04/1991 until: 05/07/1995)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava
From: 11/22/2002 Until: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
From: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
From: 01/30/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 08/08/2005)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
From: 03/29/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Michal Němec - člen
P. Horova 26
Bratislava
  (from: 05/14/1999 until: 05/17/1999)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 08/08/2005)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
From: 03/29/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
From: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 07/16/2010)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
From: 06/17/2005 Until: 06/17/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
From: 06/18/2010
  (from: 07/17/2010 until: 02/21/2011)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
From: 06/18/2010 Until: 01/21/2011
  (from: 02/22/2011 until: 02/21/2011)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa
From: 11/22/2002 Until: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa 976 68
From: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa 976 68
From: 01/30/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 08/08/2005)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
From: 03/29/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
From: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 07/26/2007)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
From: 06/17/2005 Until: 06/21/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 01/30/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Dr.h.c.Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Dr.h.c.Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
From: 11/22/2002 Until: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
  (from: 08/04/1991 until: 11/12/1995)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
Until: 11/22/2002
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 08/08/2005)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/29/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
M.R.Štefánika 451/10
Žiar nad Hronom
  (from: 05/08/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
M.R.Štefánika 451/10
Žiar nad Hronom
  (from: 11/13/1995 until: 07/15/1998)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
From: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
From: 01/30/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 50/29
Považská Bystrica
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 50/29
Považská Bystrica
From: 11/22/2002 Until: 01/30/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Ing. Jozef Špirko - člen
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 08/08/2005)
Ing. Jozef Špirko - člen
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
From: 03/29/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
From: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/01/2006)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
From: 06/18/2010
  (from: 07/17/2010 until: 06/06/2011)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
From: 06/18/2010 Until: 04/28/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 06/17/2005
  (from: 08/02/2006 until: 07/16/2010)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 06/17/2005 Until: 06/17/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Štefan Tesák - podpredseda
Sládkovičova 24/27
Žiar nad Hronom
  (from: 08/04/1991 until: 01/24/1994)
Ing. Roman Václavík - člen
Francisciho 21
Lučenec
  (from: 05/14/1999 until: 05/17/1999)
Ing. Jozef Zúbrik - člen
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
  (from: 08/04/1991 until: 11/12/1995)
Ing. Jozef Zúbrik - člen
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
Until: 11/22/2002
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/05/2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/27/2007 until: 07/04/2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/30/2004 until: 07/26/2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva s podpredom predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých ani jeden nie je predsedom ani podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/31/2002 until: 04/29/2004)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúsi pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2002)
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva. Predstavenstvo k ďalšiemu podpisovaniu pre ten, ktorý prípad môže splnomocniť ďalšie osoby.
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
ZSNP, a.s. Odštepný závod ALUFINAL
  (from: 12/04/2001 until: 12/30/2002)
Registered seat: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom
  (from: 12/04/2001 until: 12/30/2002)
Head: 
Ing. Ján Mnich
Nová 649/21
Žarnovica
  (from: 12/04/2001 until: 12/30/2002)
Scope of business activity: 
je zhodný s predmetom činnosti zriaďujúcej spoločnosti
  (from: 12/04/2001 until: 12/30/2002)
 
 
Name: 
ZSNP, a.s. odštepný závod HOTEL ŽIAR ** Donovaly
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
Registered seat: 
18
Donovaly 976 39
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
Head: 
JUDr. Ján Senko
302
Stará Kremnička
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
Scope of business activity: 
ubytovacie služby
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
obchodná činnosť, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, predaj doplnkového tovaru, poskytovanie doplnkových služieb
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
komplexné zabezpečovanie kongresov a spoločných podujatí
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
masérske služby
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
reštauračné služby
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 01/24/1997 until: 04/02/2000)
zmenáreň
  (from: 04/15/1997 until: 04/02/2000)
 
 
Capital: 
42 261 094,3 EUR Paid up: 42 261 094,3 EUR
  (from: 12/01/2009)
1 273 622 020 Sk Paid up: 1 273 622 020 Sk
  (from: 04/21/2004 until: 11/30/2009)
5 789 191 000 Sk Paid up: 5 789 191 000 Sk
  (from: 12/31/2002 until: 04/20/2004)
5 789 191 000 Sk
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
3 876 036 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 11/12/1995)
3 426 036 000 Sk
  (from: 08/04/1991 until: 11/08/1994)
Shares: 
Number of shares: 5789191
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7,3 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v stanovách spoločnosti.
  (from: 12/01/2009)
Number of shares: 5789191
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 220 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v stanovách spoločnosti.
  (from: 11/19/2004 until: 11/30/2009)
Number of shares: 5789191
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 220 Sk
  (from: 04/21/2004 until: 11/18/2004)
Number of shares: 5789191
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/31/2002 until: 04/20/2004)
Number of shares: 5789191
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/03/2000 until: 12/30/2002)
Number of shares: 5789191
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/13/1995 until: 04/02/2000)
Number of shares: 3876036
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 11/12/1995)
Number of shares: 3426036
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/08/1993 until: 11/08/1994)
Number of shares: 3426036
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/04/1991 until: 01/07/1993)
Supervisory board: 
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD.
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Jozef Špirko
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Pavol Ďurica
Dr. Jozefa Tisu 2036/37
Varín 013 03
From: 07/21/2017
  (from: 08/22/2017)
Milan Apolen - člen
J.Horvátha 303/36
Kremnica
  (from: 01/30/1996 until: 12/30/2002)
Milan Apolen - člen
J.Horvátha 303/36
Kremnica
From: 12/02/1999
  (from: 12/31/2002 until: 04/29/2004)
Milan Apolen - člen
J.Horvátha 303/36
Kremnica
From: 12/02/1999 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Vladimír Bartošík - člen
Záhradná 32
Žiar nad Hronom
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
Ing. Tibor Brašeň - tajomník
Švermova 406
Hliník nad Hronom
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
Ing. Karol Česnek - člen
Čajkovského 21
Trnava
  (from: 11/13/1995 until: 12/03/1996)
Ing. Karol Česnek - člen
Čajkovského 21
Trnava
  (from: 05/18/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Ivan Doletina - člen
Dr.Jánskeho 474/23
Žiar nad Hronom
  (from: 09/22/1997 until: 06/14/1999)
Ing. Peter Ďuriš - člen
J. Poničana 2407/49
Zvolen
  (from: 05/14/1999 until: 05/17/1999)
Ing. Jozef Grnáčik - člen
Vigľašská 11
Bratislava
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
Dr.Mgr.Ing. Ján Hijj - člen
Belinského 2
Bratislava
  (from: 05/11/2000 until: 10/18/2001)
JUDr. Vladimír Hraško - člen
Vajanského 27
Lučenec
  (from: 05/14/1999 until: 05/17/1999)
Ing. Vladimír Hrmo - člen
38
Lovča
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
JUDr. Pavol Hulík - člen
Veterná 32
Trnava
Until: 11/22/2002
  (from: 05/11/2000 until: 12/30/2002)
Prof.Ing. Ivan Imriš , DrSc. - člen
Lipová 8
Košice
  (from: 05/03/1994 until: 11/08/1994)
Ing. Igor Junas - člen
Holičská 3
Bratislava
  (from: 01/08/1993 until: 11/08/1994)
RNDr. Dušan Jurčák - člen
Kúty 16
Trenčín
  (from: 05/18/1999 until: 10/18/2001)
Ing. Pavol Karaffa - člen
Rovniakova 6
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 11/12/1995)
Ing. Pavol Karaffa - člen
Rovniakova 6
Bratislava
  (from: 11/13/1995 until: 12/03/1996)
Ing. Peter Kliment - člen
M.R.Štefánika 34/1
Žiar nad Hronom
Until: 11/22/2002
  (from: 10/19/2001 until: 12/30/2002)
Zsolt Komlósy - člen
Ul. mládeže 2
Rimavská Sobota
Until: 11/05/2002
  (from: 04/03/2000 until: 12/30/2002)
Ing. Ján Kopa - člen
Vetvova 1
Bratislava
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
Ján Krajčov - člen
Hviezdoslavova 10
Žarnovica
  (from: 05/03/1994 until: 11/08/1994)
Mgr. Tomáš Kučinský - člen
Rovníková 7
Košice
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Mgr. Tomáš Kučinský - člen
Rovníková 7
Košice
From: 11/22/2002 Until: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Pavol Kúš - člen
ČSA 58/21
Žiar nad Hronom
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
Pavol Kúš - člen
Š.Moyzesa 58/21
Žiar nad Hronom
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
Pavol Kúš - člen
Š.Moyzesa 58/21
Žiar nad Hronom
From: 02/01/2002
  (from: 12/31/2002 until: 07/26/2007)
Pavol Kúš - člen
Š.Moyzesa 58/21
Žiar nad Hronom
From: 02/01/2002 Until: 07/11/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Ing. Rudolf Kvetán - člen
Považská 11
Piešťany
  (from: 11/09/1994 until: 11/12/1995)
Marián Lamprecht - člen
Hviezdoslavova 16/15
Žiar nad Hronom
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
Marián Lamprecht - člen
Hviezdoslavova 16/15
Žiar nad Hronom
  (from: 11/13/1995 until: 01/29/1996)
Ing. František Linder - člen
Vansovej 18/6
Žiar nad Hronom
  (from: 05/14/1999 until: 04/02/2000)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (from: 11/09/1994 until: 11/12/1995)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (from: 11/13/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Tibor Mikuš - člen
A. Hlinku 367636
Trnava
  (from: 09/22/1997 until: 05/17/1999)
Ing. Vladimír Mišút , CSc. - člen
1.mája 2727/19
Sereď
  (from: 05/03/1994 until: 11/08/1994)
Ing. Jozef Mudrík - člen
Borodáčová 5
Bratislava
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
Ing. Milena Neupauerová - člen
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 11
From: 07/11/2007
  (from: 07/27/2007 until: 08/15/2012)
Ing. Milena Neupauerová - člen
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 11
From: 07/11/2007 Until: 07/11/2012
  (from: 08/16/2012 until: 08/15/2012)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 6/510
Banská Bystrica 974 05
From: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 6/510
Banská Bystrica 974 05
From: 02/24/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Marek Ondrejka - podpredseda
Radvanská 510/6
Banská Bystrica
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Ing. Marek Ondrejka - podpredseda
Radvanská 510/6
Banská Bystrica
From: 11/22/2002 Until: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
Na holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
From: 06/22/2007
  (from: 07/27/2007 until: 06/24/2011)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
Na holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
From: 06/22/2007 Until: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011 until: 06/24/2011)
Ing. Franišek Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (from: 11/09/1994 until: 07/15/1998)
Ing. Franišek Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (from: 07/16/1998 until: 05/13/1999)
Ing. František Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (from: 05/03/1994 until: 11/12/1995)
Ing. František Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (from: 11/13/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 03/02/1999 until: 05/17/1999)
Ing. Ľudovít Paulíny - člen
Hlavná 26
Bratislava
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
Ing. Bartolomej Petö - člen
Landauova 6
Bratislava
  (from: 05/18/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Bartolomej Peťö - člen
Landauova 6
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 11/12/1995)
Ing. Bartolomej Peťö - člen
Landauova 6
Bratislava
  (from: 11/13/1995 until: 05/13/1999)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda dozornej rady
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 01/11/2006)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - člen
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/22/2007
  (from: 07/27/2007 until: 06/24/2011)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - člen
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/22/2007 Until: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011 until: 06/24/2011)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - predseda dozornej rady
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/17/2005
  (from: 01/12/2006 until: 07/26/2007)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - predseda dozornej rady
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/17/2005 Until: 06/22/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
From: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
From: 02/24/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5
Bratislava
Until: 11/22/2002
  (from: 04/03/2000 until: 12/30/2002)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5
Bratislava
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5
Bratislava
From: 11/22/2002 Until: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
From: 03/29/2004 Until: 09/02/2004
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Ján Porvazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 05/13/1999)
Ing. Ján Povrazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 12/04/1996 until: 09/21/1997)
Ing. Milan Rehák - člen
58
Kostolná - Záriečie
  (from: 09/22/1997 until: 05/17/1999)
PhDr. Milan Schmidt - člen
Školská 14
Bratislava
Until: 11/22/2002
  (from: 05/11/2000 until: 12/30/2002)
Bedrich Schneider - člen
Š. Moyzesa 67/17
Žiar nad Hronom
  (from: 09/22/1997 until: 10/18/2001)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Fazuľová 2
Bratislava
  (from: 05/18/1999 until: 05/10/2000)
Ing. Jozef Straško - člen
Česká 7
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 05/17/1999)
Ing. Juraj Šecko - člen
Školská 5
Bratislava
  (from: 01/08/1993 until: 05/02/1994)
Slávka Štefancová - člen
Svitavská 22/33
Žiar nad Hronom
  (from: 05/18/1999 until: 04/02/2000)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 09/02/2004
  (from: 11/09/2004 until: 08/08/2005)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 09/02/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 07/26/2007)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 06/17/2005 Until: 06/22/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Ing. Jozef Uhrík - predseda
7. novembra 31
Martin
  (from: 01/08/1993 until: 11/12/1995)
Ing. Jozef Uhrík - predseda
7. novembra 31
Martin
Until: 11/22/2002
  (from: 11/13/1995 until: 12/30/2002)
Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 02/24/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Jozef Uhrík , Csc. - predseda
7. novembra 31
Martin
From: 11/22/2002
  (from: 12/31/2002 until: 04/19/2004)
Ing. Jozef Uhrík , Csc. - predseda
7. novembra 31
Martin
From: 11/22/2002 Until: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/19/2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, Csc. - člen
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 05/19/2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, Csc. - predseda
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 03/29/2004
  (from: 05/20/2004 until: 11/08/2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, Csc. - predseda
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
From: 03/29/2004 Until: 09/02/2004
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Libor Vankulič - Člen
Pod Donátom 10/222
Žiar nad Hronom
  (from: 08/08/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Libor Vankulič - člen
Pod Donátom 10/222
Žiar nad Hronom
  (from: 11/13/1995 until: 04/14/1997)
Ing. Libor Vankulič - člen
Pod Donátom 10/222
Žiar nad Hronom
Until: 11/22/2002
  (from: 04/15/1997 until: 12/30/2002)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
From: 02/24/2004
  (from: 04/20/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
From: 02/24/2004 Until: 03/29/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
From: 09/02/2004
  (from: 11/09/2004 until: 08/08/2005)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
From: 09/02/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 05/18/1999 until: 10/18/2001)
Ing. Milena Neupauerová
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 07/20/2012 Until: 07/20/2017
  (from: 08/22/2017 until: 08/21/2017)
Ing. Milena Neupauerová
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 07/20/2012
  (from: 08/16/2012 until: 08/21/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2020
  (from: 09/05/2020)
 Liquidators:
Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o.
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
From: 09/01/2020
  (from: 09/05/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
  (from: 09/05/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená schvál.priv proj. uznes. vlády SR č. 406/91 zo 23.7.1991 podľa § 10 z.č. 92/91 Zb. o podmienkach pre- vodu majetku štátu na iné osoby a schvál. za klad. listiny a stanov dňa 6.8.91 podľa § 25 z.č. 104/90 Zb. o ak. spol.
  (from: 08/04/1991)
. Na zasadnutí valného zhromažadenia konanom dňa 21.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 113
  (from: 01/08/1993)
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/10/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/03/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/09/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 bola schválená zmena stanov
  (from: 11/13/1995)
. Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.9.1996 došlo k zlúčeniu spoločnosti SLOVAL, akciová spoločnosť so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30 226 643 bez likvidácie so spoločnosťou Závod Slovenského národného povstania, a.s. Žiar nad Hronom v zmysle § 69 ods. 3 Obchod. zák.
  (from: 11/14/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/04/1996)
. Zriadenie odštepného závodu bolo schválené valným zhromaždením 28.6.1996, pričom boli zmenené aj doterajšie stanovy.
  (from: 01/24/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.6.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/22/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/02/1999)
Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 ako aj zmena stanov.
  (from: 05/14/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.12.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/18/1999)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 v NZ 196/98, napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, ako aj zrušenie odštepného závodu v zmysle rozhodnutia predstavenstva zo dňa 6.11.1998. Valné zhromaždenie zo dňa 30.6.1999 v NZ 150/99, napísanej dňa 10.8.1999 JUDr. Štefanom Kuteničom v Žiari nad Hronom uskutočnilo zmeny v dozornej rade.
  (from: 04/03/2000)
Zapisuje sa zmena v dozornej rade v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2000.
  (from: 05/11/2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/08/2000)
Uznesením valného zhromaždenia spol. s r.o. ZSNP STO zo dňa 20.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení tejto spoločnosti v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch. zákona, pričom všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prechádzajú v zmysle citovaných ustanovení na a.s. ZSNP, tak ako o tom rozhodlo jej predstavenstvo.
  (from: 03/13/2001)
Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2001 a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 10/19/2001)
Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 06.08.2001 sa spoločnosť ALUFINAL, akciová spoločnosť, so sídlom Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30226635 zlúčila so spoločnosťou ZSNP, a.s. Priemyslená 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30222524 v zmysle § 69, odst. 3, zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 1.10.2001.
  (from: 12/04/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9.2002 a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/31/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ZSNP Invest, a.s.
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 05/01/2011)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa.
  (from: 04/20/2004 until: 11/15/2004)
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.09.2004, ktorá nadobudla účinnosť 01.10.2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Remeslo strojal, s.r.o. A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 621 391 v zmysle § 476 OZ časť podniku - stredisko Generálne opravy.
  (from: 11/16/2004)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person