Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  65/S

Business name: 
Biotika a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
566
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 02/29/2000)
Príboj 335
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 04/24/1992 until: 02/28/2000)
Identification number (IČO): 
31 561 900
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
  (from: 06/01/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/01/2016)
výroba kozmetických výrobkov
  (from: 09/14/1993)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 09/14/1993)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 09/07/1998)
výroba potravinárskych výrobkov-nápoje, proteinové látky a ich deriváty
  (from: 12/15/2000)
výroba chemických výrobkov-dezinfekčné prostriedky a organické chemikálie
  (from: 12/15/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/10/2012)
výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
  (from: 10/28/2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/11/2006)
výroba veterinárnych liekov
  (from: 06/08/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 06/08/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/14/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/14/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/30/2015)
výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín
  (from: 04/30/2015)
Výroba humánnych liekov
  (from: 04/01/2021)
Výroba kŕmnych surovín
  (from: 05/07/2024)
výroba a dovoz krmív
  (from: 06/08/2007 until: 06/16/2009)
príprava, uvádzanie do obehu a používanie medikovaných krmív
  (from: 06/08/2007 until: 06/16/2009)
výroba humánnych liekov, dovoz liekov z tretích štátov a prepúšťanie šarží liekov dovezených z tretích štátov
  (from: 06/01/2016 until: 03/31/2021)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 06/08/2007 until: 06/13/2012)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 06/08/2007 until: 06/13/2012)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/08/2007 until: 05/31/2016)
výroba elektrických zariadení
  (from: 06/08/2007 until: 05/12/2008)
výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín
  (from: 07/11/2006 until: 06/07/2007)
výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín v rozsahu biotechnologickej výroby substancií, výroby liekových foriem na humánne a veterinárne účely a dovozu liekov z tretích štátov - prepúšťanie, uschovávanie, distribúcia
  (from: 06/08/2007 until: 05/31/2016)
elektroenergetika v rozsahu dodávky elektriny a distribúcie elektriny
  (from: 06/08/2007 until: 05/22/2018)
výroba, veľkodistribúcia, dovoz, vývoz, tranzit, výskum omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny
  (from: 06/08/2007 until: 06/13/2012)
zhotovovanie počítačových programov a ich implementácia
  (from: 10/28/2003 until: 03/31/2021)
vypracovávanie posudkov vedeckovýskumných projektov v oblasti farmaceutických výrobkov a hnojív
  (from: 10/28/2003 until: 03/31/2021)
elektroenergetika, dodávka elektriny
  (from: 07/11/2006 until: 06/07/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v zmysle koncesnej listiny sp.č.Žo-2000/04854/00006/2Bh, reg.č. 3818/2000, zo dňa 5.9.2000
  (from: 12/15/2000 until: 07/10/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/14/2003 until: 06/07/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/14/2003 until: 05/09/2012)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 01/14/2003 until: 06/07/2007)
rozvod plynu
  (from: 01/14/2003 until: 06/07/2007)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 09/07/1998 until: 05/31/2016)
výroba, rozvod a predaj tepla
  (from: 09/14/1993 until: 01/13/2003)
výroba antibiotík pre humánne, veterinárne a kŕmne účely, výroba aminokyselín, výroba enzýmov a ďalších produktov získaných biosytetickou cestou
  (from: 04/24/1992 until: 09/13/1993)
výroba vitamínových a antibiotických doplnkov a premixov pre kŕmne účely
  (from: 04/24/1992 until: 09/13/1993)
výroba injekcií pre humánne a veterinárne účely
  (from: 04/24/1992 until: 09/13/1993)
výroba kozmetických prípravkov, výrobkov z liečivých rastlín a vedľajších výrobkov súvisiacich s výrobným odvetvím č. 25 chemická výroba, pod odvetvie č. 254 farmaceutická výroba, nákup a predaj výrobkov farma- ceutického priemyslu , výskum a vývoj v odbore, zahranično-obchodná činnosť spoloč- nosti a poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
  (from: 04/24/1992 until: 09/13/1993)
výroba konečných liekových foriem
  (from: 04/24/1992 until: 09/13/1993)
biotechnologická výroba - 2941 10 003 Penicilíny a ich deriváty, 2931 30 004 Tetracyklíny a ich deriváty, Chlórtetracyklín feed grade, 2940 0909 Dextrany
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
liekové formy a kontrola v predmete činnosti
  (from: 09/14/1993 until: 06/07/2007)
výskum, vývoj a kontrola v predmete činnosti
  (from: 09/14/1993 until: 05/31/2016)
liekové formy na humánne a veterinárne účely - 3004 Lieky
  (from: 09/14/1993 until: 06/07/2007)
veľkodistribúcia liečiv
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
dovoz, skladovanie a distribúcia v Slovenskej republike registrovaných hromadne vyrábaných liečivých prípravkov, omamných a psychotropných látok uchovávaných pri obyčajnej teplote
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
nákup, predaj súvisiaci s predmetom činnosti vrátane zahraničnej činnosti, veľkodistribúcia liečiv
  (from: 09/14/1993 until: 05/31/2016)
výroba a predaj premixov krmných zmesí
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia
  (from: 09/14/1993 until: 06/07/2007)
výroba a predaj kompostov
  (from: 09/14/1993 until: 01/13/2003)
chemické a biologické hodnotenie vôd a odpadov
  (from: 09/14/1993 until: 06/13/2012)
čistenie odpadovaných vôd a likvidácia odpadov netoxického charakteru rastlinného a živočíšneho pôvodu - kategorizácia kat. č. - 94501-2, 11701-2, 95101, 11407-8, 11413-5, 11419, 11114, 17101-4
  (from: 09/14/1993 until: 01/13/2003)
predaj škvarového odpadu - kat. č. 31307
  (from: 09/14/1993 until: 01/13/2003)
triedenie a distribúcia kovového odpadu a jeho predaj - kat. č. 35103, 35104
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
nakladanie s odpadmi zamerané na úpravu odpadov - čistenie odpadových vôd a likvidácia rastlinných a živočíšnych odpadov - kat. č. 11103, 11104, 11110, 11111, 11112, 11113, 11114, 11115, 11402, 11404, 11406, 11409, 12101, 12102, 12302, 12704, 13701, 13702, 13704, 15101, 15102, 15103, 15301, 15302, 15303, 15304, 15501, 15901, 15902, 17107, 18101, 18402, 19905, 19906, 31306, 31418
  (from: 09/14/1993 until: 01/13/2003)
nakladanie s odpadmi zamerané na zber a zhromažďovanie odpadov - kat. č. 31428, 35322, 35326, 54112, 54402, 55370, 58203
  (from: 09/14/1993 until: 01/13/2003)
zber, zhromažďovanie a úprava odpadov v procese čistenia na ČOV - kat. č. 12501, 53508, 54402
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
zber a zhromažďovanie odpadu za účelom ich zneškodňovania, prípadne využitie ako zdroja druhotných surovín - kat. č. 18714, 31433, 53501, 57127
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
zber a úprava odpadov - kat. č. 81101, 91104
  (from: 09/14/1993 until: 07/10/2006)
zámočnícke práce, oprava a údržba strojov, strojných zariadení a technologických rozvodov, montáž a demontáž strojných zariadení a technologických rozvodov
  (from: 09/14/1993 until: 05/31/2016)
stavba a výroba jednoúčelných strojov s mechanickým pohonom, prístrojov a výroba náhradných dielov
  (from: 09/14/1993 until: 06/13/2012)
oprava a údržba ostatných motorových vozidiel
  (from: 09/14/1993 until: 06/13/2012)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 09/14/1993 until: 05/31/2016)
revízie a skúšky prevádzkových tlakových nádob
  (from: 09/14/1993 until: 06/13/2012)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, montáž plynových rozvodov, plynoinštalácie
  (from: 01/03/1995 until: 07/10/2006)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/03/1995 until: 06/16/2009)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, elektroinštalácie
  (from: 09/27/1995 until: 07/10/2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 09/27/1995 until: 06/16/2009)
inštalácie a oprava elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/27/1995 until: 06/13/2012)
inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 09/27/1995 until: 06/13/2012)
oprava elektrických spotrebičov pre domácnosť
  (from: 04/09/1996 until: 06/13/2012)
opravy a montáž : meradlá a manometre, kancelárska a reprodukčná elektronika, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, meracia a regulačná technika
  (from: 04/09/1996 until: 03/31/2021)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/22/1996 until: 05/31/2016)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/22/1996 until: 07/10/2006)
oprava motorových vozidiel
  (from: 07/22/1996 until: 06/16/2009)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/22/1996 until: 07/10/2006)
prevádzkovanie vlečky v prípojnej železničnej stanici
  (from: 09/07/1998 until: 04/29/2015)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 09/07/1998 until: 07/10/2006)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 09/07/1998 until: 07/10/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/14/2000)
Managing board
  (from: 05/10/1993 until: 06/13/2000)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Jana Červenáková - Member of the Board of Directors
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
From: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022)
Ing. Ján Dzúrik - Member of the Board of Directors
Kordíky 179
Kordíky 976 34
From: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022)
Ing. Slavomír Geleta - Member of the Board of Directors
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022)
JUDr. Marek Tarda - Chairman of the Board of Directors
Horská 13029/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 05/01/2024
  (from: 05/07/2024)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
  (from: 08/14/2001 until: 01/13/2003)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
From: 05/10/2001
  (from: 01/14/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
From: 05/10/2001
  (from: 08/18/2004 until: 11/26/2007)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
From: 05/10/2001 Until: 10/25/2007
  (from: 11/27/2007 until: 11/26/2007)
MVDr. Ing. Norbert M. Beňuška , CSc. - člen
Podháj 48
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Gabriela Borošová - člen
Športová 24
Slovenská Ľupča
From: 06/01/2003 Until: 07/31/2003
  (from: 10/28/2003 until: 10/29/2003)
Ing. Gabriela Borošová - podpredseda
Športová 24
Slovenská Ľupča
From: 08/01/2003
  (from: 10/30/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Gabriela Borošová - podpredseda
Športová 24
Slovenská Ľupča
From: 08/01/2003
  (from: 08/18/2004 until: 09/23/2004)
Ing. Gabriela Borošová - podpredseda
Športová 24
Slovenská Ľupča
From: 08/01/2003 Until: 08/12/2004
  (from: 09/24/2004 until: 09/23/2004)
Ing. Peter Čerba - člen
Kuzmányho 32
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1993 until: 09/26/1995)
Ing. Peter Čerba - podpredseda
Švermova 59
Banská Bystrica
  (from: 09/27/1995 until: 02/19/1998)
Ing. Jana Červenáková - člen predstavenstva
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
From: 04/07/2017
  (from: 04/14/2017 until: 07/07/2021)
Ing. Jana Červenáková - člen predstavenstva
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
From: 04/07/2017 Until: 06/23/2021
  (from: 07/08/2021 until: 07/07/2021)
Ing. Jana Červenáková - Member of the Board of Directors
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
From: 06/23/2021
  (from: 07/08/2021 until: 03/02/2022)
Ing. Jana Červenáková - Member of the Board of Directors
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
From: 06/23/2021 Until: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022 until: 03/02/2022)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
From: 04/21/2011
  (from: 05/13/2011 until: 03/16/2015)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
From: 04/21/2011 Until: 03/09/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
From: 09/06/2007
  (from: 09/20/2007 until: 05/12/2011)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
From: 09/06/2007 Until: 04/20/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/12/2011)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
From: 03/09/2015
  (from: 03/17/2015 until: 02/06/2018)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
From: 03/09/2015 Until: 01/24/2018
  (from: 02/07/2018 until: 02/06/2018)
Ing. Ján Dzúrik - člen predstavenstva
Kordíky 179
Kordíky 976 34
From: 05/07/2018
  (from: 05/16/2018 until: 03/02/2022)
Ing. Ján Dzúrik - člen predstavenstva
Kordíky 179
Kordíky 976 34
From: 05/07/2018 Until: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022 until: 03/02/2022)
Ing. Eva Eliášová - člen
Moskovská 9
Banská Bystrica
  (from: 08/14/2001 until: 01/13/2003)
Ing. Eva Eliášová - člen
Moskovská 9
Banská Bystrica
From: 05/10/2001 Until: 05/31/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Slavomír Geleta - člen predstavenstva
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 02/21/2018
  (from: 02/27/2018 until: 03/02/2022)
Ing. Slavomír Geleta - člen predstavenstva
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 02/21/2018 Until: 02/18/2022
  (from: 03/03/2022 until: 03/02/2022)
Ing. Anna Hláčiková - člen
326
Brusno
  (from: 06/04/1999 until: 08/13/2001)
Ing. Beáta Hrbáčková - člen
Ožvoldíková 10
Bratislava
Until: 03/28/2002
  (from: 08/14/2001 until: 01/13/2003)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
  (from: 05/10/1993 until: 06/30/1994)
Ing. Zdeno Kadlčík - člen
Tr. SNP 48
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Daniel Krchňavý - podpredseda
Niva 3
Medzibrod
  (from: 04/24/1992 until: 09/26/1995)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - člen
Chemická 8
Bratislava
  (from: 09/08/1999 until: 02/28/2000)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
  (from: 02/29/2000 until: 01/13/2003)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
From: 01/27/2000
  (from: 01/14/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
From: 01/27/2000
  (from: 08/18/2004 until: 09/07/2004)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
From: 01/27/2000 Until: 08/13/2004
  (from: 09/08/2004 until: 09/07/2004)
Ing. Štefan Lörinc - člen
Tolstého 3
Hlohovec
  (from: 06/26/1996 until: 02/19/1998)
Ing. Vladimír Milo - člen
H. Meličkovej 15/9
Bratislava
  (from: 06/26/1996 until: 01/13/2003)
Ing. Vladimír Milo - člen
H. Meličkovej 15/9
Bratislava
From: 06/18/1996 Until: 12/31/2002
  (from: 01/14/2003 until: 04/13/2003)
Doc.Ing. Pavol Molnár , CSc.
Mojmírova 4
Bratislava
  (from: 03/29/2000 until: 11/14/2000)
Doc.Ing. Pavol Molnár , CSc. - člen
Mojmírova 4
Bratislava
  (from: 11/15/2000 until: 08/13/2001)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 04/21/2011
  (from: 05/13/2011 until: 03/16/2015)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 04/21/2011 Until: 03/09/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2010
  (from: 10/08/2010 until: 05/12/2011)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2010 Until: 04/20/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/12/2011)
Ing. Milan Môcik - člen
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2006
  (from: 06/17/2006 until: 10/07/2010)
Ing. Milan Môcik - člen
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2006 Until: 06/01/2010
  (from: 10/08/2010 until: 10/07/2010)
Ing. Milan Môcik - člen predstavenstva
Staré Hory 73
Staré Hory 976 02
From: 03/09/2015
  (from: 03/17/2015 until: 04/13/2017)
Ing. Milan Môcik - člen predstavenstva
Staré Hory 73
Staré Hory 976 02
From: 03/09/2015 Until: 04/07/2017
  (from: 04/14/2017 until: 04/13/2017)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
  (from: 11/15/2000 until: 01/13/2003)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
From: 07/01/2000
  (from: 01/14/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
From: 07/01/2000
  (from: 08/18/2004 until: 08/30/2005)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
From: 07/01/2000 Until: 06/30/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Ing. Miroslav Otčenáš - člen
A. Hlinku 18/28
Piešťany
  (from: 02/11/1999 until: 06/03/1999)
Ing. Miroslav Otčenáš - predseda
A. Hlinku 18/28
Piešťany
  (from: 02/20/1998 until: 02/10/1999)
JUDr. Branislav Petroch - člen
Záhonok 17
Zvolen
  (from: 09/27/1995 until: 06/25/1996)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
  (from: 08/14/2001 until: 01/13/2003)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
From: 05/10/2001
  (from: 01/14/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
From: 05/10/2001
  (from: 08/18/2004 until: 06/16/2006)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
From: 05/10/2001 Until: 05/31/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Peter Pročka - člen
Mierová 58
Bratislava
Until: 03/28/2002
  (from: 11/15/2000 until: 01/13/2003)
Ing. Jozef Ratica - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1999 until: 08/13/2001)
Ing. Jozef Ratica - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
From: 09/16/2004
  (from: 11/19/2004 until: 05/11/2005)
Ing. Jozef Ratica - predseda
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
From: 09/16/2004
  (from: 05/12/2005 until: 06/16/2006)
Ing. Jozef Ratica - predseda
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
From: 09/16/2004 Until: 05/31/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Dušan Somora - člen
nám. Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Dušan Somora - podpredseda
Námestie Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
  (from: 02/20/1998 until: 01/13/2003)
Ing. Dušan Somora - podpredseda
Námestie Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
From: 02/10/1998 Until: 05/23/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Dušan Somora - predseda
Nám. Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica
  (from: 04/23/1996 until: 02/19/1998)
Ing. Dušan Somora - člen predstavenstva
Námestie Ľ. Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
From: 01/02/2006
  (from: 02/23/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Dušan Somora - predseda
Námestie Ľ. Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2006
  (from: 06/17/2006 until: 09/19/2007)
Ing. Dušan Somora - predseda
Námestie Ľ. Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2006 Until: 09/06/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Miloš Surovič - člen
Mládežnícka 32
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1993 until: 11/27/1995)
Ing. Miloš Surovič - člen
Mládežnícka 32
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Ing. Juraj Šišmiš - predseda
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 11/27/1995)
Ing. Juraj Šišmiš - predseda
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 04/22/1996)
Ing. Dušan Úradníček - člen
Michalská 3
Hlohovec
  (from: 06/26/1996 until: 10/27/1997)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
From: 04/21/2011
  (from: 05/13/2011 until: 03/16/2015)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
From: 04/21/2011 Until: 03/09/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
From: 10/25/2007
  (from: 11/27/2007 until: 05/12/2011)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
From: 10/25/2007 Until: 04/20/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/12/2011)
Ing. Miroslava Vargová - člen predstavenstva
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
From: 03/09/2015
  (from: 03/17/2015 until: 02/06/2018)
Ing. Miroslava Vargová - člen predstavenstva
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
From: 03/09/2015 Until: 01/24/2018
  (from: 02/07/2018 until: 02/06/2018)
Ing. Miroslava Vargová - predseda predstavenstva
Tatranská 1
Banská Bystrica 974 11
From: 01/24/2018
  (from: 02/07/2018 until: 12/30/2021)
Ing. Miroslava Vargová - predseda predstavenstva
Tatranská 1
Banská Bystrica 974 11
From: 01/24/2018 Until: 12/31/2021
  (from: 12/31/2021 until: 12/30/2021)
Ing. Ľubomír Vážny - člen
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (from: 10/28/1997 until: 02/10/1999)
Ing. Ľubomír Vážny - predseda
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (from: 02/11/1999 until: 02/28/2000)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 13
Košice
  (from: 07/01/1994 until: 11/27/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 13
Košice
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Bc. Tomáš Horák - predseda
Pejevové 3129
Praha 4 - Modřany
Česká republika
From: 08/13/2004
  (from: 09/08/2004 until: 05/11/2005)
Bc. Tomáš Horák - predseda
Pejevové 3129
Praha 4 - Modřany
Česká republika
From: 08/13/2004 Until: 04/21/2005
  (from: 05/12/2005 until: 05/11/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnené predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/07/2024)
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva alebo dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/08/2007 until: 05/06/2024)
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/14/2000 until: 06/07/2007)
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva, resp. člen predstavenstva a prokurista. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, resp. člena predstavenstva a prokuristu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, aže k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a fuhnkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis a prokurista s vyznačením "prokúra alebo ppa".
  (from: 05/10/1993 until: 06/13/2000)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Procuration: 
Ing. Elena Kostiviarová
Lúčna 14
Banská Bystrica
  (from: 04/23/1996 until: 05/28/1998)
Ing. Dušan Somora
Nám. Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1993 until: 11/27/1995)
Ing. Dušan Somora
Nám. Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 04/22/1996)
Capital: 
23 233 000 EUR Paid up: 23 233 000 EUR
  (from: 08/08/2015)
29 943 984,81 EUR Paid up: 29 943 984,81 EUR
  (from: 10/24/2014 until: 08/07/2015)
29 943 982,81 EUR Paid up: 29 943 982,81 EUR
  (from: 10/14/2014 until: 10/23/2014)
32 632 374,81 EUR Paid up: 32 632 374,81 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 10/13/2014)
983 199 000 Sk Paid up: 983 199 000 Sk
  (from: 07/11/2006 until: 12/31/2008)
983 770 000 Sk
  (from: 01/14/2003 until: 07/10/2006)
983 770 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 01/13/2003)
983 199 000 Sk
  (from: 06/26/1996 until: 09/06/1998)
770 950 000 Sk
  (from: 01/25/1993 until: 06/25/1996)
732 626 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
Shares: 
Number of shares: 700000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 08/08/2015)
Number of shares: 902199
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 10/14/2014 until: 08/07/2015)
Number of shares: 983199
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 10/13/2014)
Number of shares: 983199
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/28/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 571
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/28/2003 until: 07/10/2006)
Number of shares: 983199
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Number of shares: 571
Type: zamestnanecké
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Number of shares: 983199
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/07/1999 until: 01/13/2003)
Number of shares: 571
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/07/1999 until: 01/13/2003)
Number of shares: 983199
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 09/06/1999)
Number of shares: 571
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1997 until: 09/06/1999)
Number of shares: 983199
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/1996 until: 01/30/1997)
Number of shares: 770950
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/25/1993 until: 06/25/1996)
Number of shares: 710648
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
Number of shares: 21978
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
Supervisory board: 
Anna Valachová
Tatranská 103
Banská Bystrica 974 11
From: 01/09/2024
  (from: 01/12/2024)
Mgr. Dominika Kuzmová
Nad Mestom 1153/24
Krupina 963 01
From: 01/09/2024
  (from: 01/12/2024)
Mgr. Ing. Daša Bokorová
Františka Schmuckera 682/5
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024)
Ing. Jozef Ďuriš
Dolné Trhovište 64
Dolné Trhovište 920 61
From: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024)
Dr. Filip Novák
Elisabeth-Schiemman-Strasse 3f
Berlín 130 57
Nemecká spolková republika
From: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024)
Ing. Daniela Jakubíková
Komenského 14483/10F
Banská Bystrica 974 01
From: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024)
RNDr. Mária Alexandrovová , CSc. - člen
Pustá 5
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 06/25/1996)
Mgr. Otto Balogh - člen
Eisnerova 7/62
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 06/25/1996)
RNDr. Ján Bencúr - člen
Železničiarov 12
Dolný Kubín
  (from: 03/24/1994 until: 06/30/1994)
Ing. Miroslav Boháč - člen
Bernolákova 48
Banská Bystrica
From: 12/13/2002
  (from: 04/16/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Miroslav Boháč - člen
Bernolákova 48
Banská Bystrica
From: 12/13/2002
  (from: 08/18/2004 until: 02/22/2006)
Ing. Miroslav Boháč - člen
Bernolákova 48
Banská Bystrica
From: 12/13/2002 Until: 01/19/2006
  (from: 02/23/2006 until: 02/22/2006)
Ing. Gabriela Borošová - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (from: 02/29/2000 until: 01/13/2003)
Ing. Gabriela Borošová - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica
From: 12/11/1999 Until: 12/12/2002
  (from: 01/14/2003 until: 04/15/2003)
Phmr. Mirijam Cagalová - člen
.29.augusta 25
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1993 until: 11/27/1995)
Phmr. Mirijam Cagalová - člen
.29.augusta 25
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 02/17/1997)
Ivan Čulák - člen
Gáborská 25
Hlohovec
  (from: 06/25/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Karol Danis - člen
Čs. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1994 until: 11/27/1995)
Ing. Karol Danis - člen
Čs. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/19/2014
  (from: 11/22/2014 until: 11/16/2017)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/19/2014 Until: 11/14/2017
  (from: 11/17/2017 until: 11/16/2017)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/14/2017
  (from: 11/17/2017 until: 02/02/2021)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/14/2017 Until: 11/14/2020
  (from: 02/03/2021 until: 02/02/2021)
PhDr. Ján Dlhopolček - člen
Závalie 15/A
Hlohovec
  (from: 02/29/2000 until: 01/13/2003)
PhDr. Ján Dlhopolček - člen
Závalie 15/A
Hlohovec
From: 01/14/2000 Until: 05/30/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Jozef Dolník - člen
Jilemnického 15
Hlohovec
  (from: 09/07/1998 until: 03/14/1999)
Ing. Jozef Dolník - predseda
Jilemnického 15
Hlohovec
  (from: 03/15/1999 until: 02/28/2000)
Peter Draškovič
Colensostraat 14
Hengelo 7551 HA
Holandsko
From: 04/05/2011
  (from: 04/21/2011 until: 05/20/2014)
Peter Draškovič
Colensostraat 14
Hengelo 7551 HA
Holandsko
From: 04/05/2011 Until: 05/05/2014
  (from: 05/21/2014 until: 05/20/2014)
Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 05/05/2014
  (from: 05/21/2014 until: 04/29/2015)
Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 05/05/2014 Until: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 04/29/2015)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 06/01/2017)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 04/13/2015 Until: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 06/01/2017)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava-Karlova Ves 841 04
From: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 05/15/2018)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava-Karlova Ves 841 04
From: 05/15/2017 Until: 08/15/2017
  (from: 05/16/2018 until: 05/15/2018)
Ing. Viera Drusková
Gerlachovská 10
Banská Bystrica 974 11
From: 03/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 12/01/2011)
Ing. Viera Drusková
Gerlachovská 10
Banská Bystrica 974 11
From: 03/01/2011 Until: 11/22/2011
  (from: 12/02/2011 until: 12/01/2011)
Ing. Jozef Ďuris - podpredseda
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (from: 10/28/1997 until: 01/13/2003)
Ing. Jozef Ďuris - podpredseda
Bernolákova 3
Banská Bystrica
From: 01/21/1997 Until: 05/30/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Jozef Ďuriš - podpredseda
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (from: 02/18/1997 until: 10/27/1997)
Ing. Jozef Ďuriš - predseda
Bernolákova 3/5
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Dušan Fiala - člen
Kadnárova 86
Bratislava
  (from: 07/01/1994 until: 11/27/1995)
Ing. Dušan Fiala - člen
Kadnárova 86
Bratislava
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Ing. Ján Gabriel - predseda
Tehelná 19
Trnava
  (from: 06/26/1996 until: 03/14/1999)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - člen
Tranovského 6
Bratislava
  (from: 06/26/1996 until: 06/24/1997)
Ing. Jozefína Gregová
Horná Mičiná 219
Horná Mičiná 974 01
From: 01/22/2021
  (from: 02/03/2021 until: 01/11/2024)
Ing. Jozefína Gregová
Horná Mičiná 219
Horná Mičiná 974 01
From: 01/22/2021 Until: 01/09/2024
  (from: 01/12/2024 until: 01/11/2024)
Ing. Jozefína Gregová
Limbova 23
Banská Bystrica 974 09
From: 01/20/2006
  (from: 02/23/2006 until: 12/29/2008)
Ing. Jozefína Gregová
Limbova 23
Banská Bystrica 974 09
From: 01/20/2006 Until: 11/27/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Ing. Miroslav Havlík - člen
Benádova 17
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 01/20/2006
  (from: 02/23/2006 until: 12/29/2008)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 01/20/2006 Until: 11/27/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/27/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/01/2011)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/27/2008 Until: 11/22/2011
  (from: 12/02/2011 until: 12/01/2011)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/22/2011
  (from: 12/02/2011 until: 11/21/2014)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/22/2011 Until: 11/19/2014
  (from: 11/22/2014 until: 11/21/2014)
Ing. Jozef Jakubovec - člen
Eštovova 9/23
Martin
  (from: 03/24/1994 until: 06/30/1994)
Mgr. Jozef Jendrišák
Karpatská 5
Banská Bystrica 974 11
From: 11/27/2008
  (from: 12/30/2008 until: 03/08/2011)
Mgr. Jozef Jendrišák
Karpatská 5
Banská Bystrica 974 11
From: 11/27/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
From: 05/05/2014
  (from: 05/21/2014 until: 04/29/2015)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
From: 05/05/2014 Until: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 04/29/2015)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
From: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 06/01/2017)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
From: 04/13/2015 Until: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 06/01/2017)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
From: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 05/05/2020)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
From: 05/15/2017 Until: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 05/05/2020)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
From: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 04/20/2023)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
From: 03/30/2020 Until: 03/30/2023
  (from: 04/21/2023 until: 04/20/2023)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégého 10
Bratislava 821 08
From: 04/05/2011
  (from: 04/21/2011 until: 05/20/2014)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégého 10
Bratislava 821 08
From: 04/05/2011 Until: 05/05/2014
  (from: 05/21/2014 until: 05/20/2014)
JUDr. Mária Kinčešová
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 05/06/2009
  (from: 06/17/2009 until: 04/20/2011)
JUDr. Mária Kinčešová
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 05/06/2009 Until: 04/04/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
JUDr. Mária Kinčešová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 06/01/2003
  (from: 11/01/2006 until: 06/16/2009)
JUDr. Mária Kinčešová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 06/01/2003 Until: 05/06/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Ing. Božena Kostiviarová - člen
Lúčna 40
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1993 until: 11/27/1995)
Ing. Božena Kostiviarová - člen
Lúčna 40
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 03/15/1999 until: 01/13/2003)
Ing. Peter Krempa - člen
Gaštanova 6
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1994 until: 11/27/1995)
Ing. Peter Krempa - člen
Gaštanova 6
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Ing. Peter Krempa - podpredseda
Gaštanová 6
Banská Bystrica
  (from: 06/26/1996 until: 02/17/1997)
Ing. Peter Krempa - predseda
Gaštanová 6
Banská Bystrica
  (from: 05/10/1993 until: 06/30/1994)
Ing. Pavel Lánik - člen
Kollárova 38/A
Banská Bystrica
  (from: 04/24/1992 until: 05/09/1993)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
From: 05/07/2018
  (from: 05/16/2018 until: 05/05/2020)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
From: 05/07/2018 Until: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 05/05/2020)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
From: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 04/20/2023)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
From: 03/30/2020 Until: 03/30/2023
  (from: 04/21/2023 until: 04/20/2023)
Ing. Josef Marek - člen
Mládežnícka 41
Banská Bystrica
  (from: 03/24/1994 until: 11/27/1995)
Ing. Josef Marek - člen
Mládežnícka 41
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1995 until: 02/17/1997)
Ing. Anton Maťašek - člen
Fraňa Kráľa 1505
Čadca
Until: 05/30/2002
  (from: 08/14/2001 until: 01/13/2003)
Jozef Matiašovský - člen
Sládkovičova 70
Banská Bystrica
  (from: 02/18/1997 until: 02/28/2000)
Ing. Vladimír Milo - člen
H.Meličkovej 15/9
Bratislava
  (from: 05/10/1993 until: 06/30/1994)
Ing. Vladimír Milo - predseda
H.Meličkovej 15/9
Bratislava
  (from: 07/01/1994 until: 11/27/1995)
Ing. Vladimír Milo - predseda
H.Meličkovej 15/9
Bratislava
  (from: 11/28/1995 until: 06/25/1996)
Ing. Juraj Necpal - člen
Chorvátska 21
Bratislava
From: 05/30/2002
  (from: 01/14/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Juraj Necpal - člen
Chorvátska 21
Bratislava
From: 05/30/2002 Until: 05/27/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
  (from: 06/26/1996 until: 06/03/1999)
Ing. Jozef Nevydal - člen
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
  (from: 09/07/1998 until: 01/13/2003)
Ing. Jozef Nevydal - podpredseda
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
From: 06/01/2003
  (from: 10/28/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Jozef Nevydal - predseda
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
From: 11/01/2002 Until: 05/31/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
From: 06/01/2003
  (from: 05/12/2005 until: 04/20/2011)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
From: 06/01/2003 Until: 04/04/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec 920 01
From: 04/05/2011
  (from: 04/21/2011 until: 12/11/2012)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec 920 01
From: 04/05/2011 Until: 12/03/2012
  (from: 12/12/2012 until: 12/11/2012)
Ing. Jozef Nevydal - podpredseda
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
From: 06/01/2003
  (from: 08/18/2004 until: 05/11/2005)
JUDr. Mária Paučová - člen
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 02/01/2003 Until: 05/31/2003
  (from: 04/22/2003 until: 10/27/2003)
JUDr. Mária Paučová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 06/01/2003
  (from: 10/28/2003 until: 08/17/2004)
JUDr. Mária Paučová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
From: 06/01/2003
  (from: 08/18/2004 until: 10/31/2006)
Vladimír Poór - člen
L. Janáčka 39
Trnava
  (from: 06/26/1996 until: 06/24/1997)
Bc. Vladimír Schneider - člen
Tulská 79
Banská Bystrica
  (from: 02/18/1997 until: 06/03/1999)
Ing. Dušan Somora - člen
Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
From: 06/01/2003
  (from: 10/28/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Dušan Somora - člen
Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
From: 06/01/2003 Until: 05/27/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
MUDr. Miloš Sopko - člen
Kuzmányho 55
Košice
  (from: 03/24/1994 until: 06/30/1994)
MUDr. Ladislav Sovík - člen
Za humnami 57
Nitra
  (from: 06/25/1997 until: 05/28/1998)
MVDr. Ladislav Sovík - člen
Za humnam 57
Nitra
  (from: 05/29/1998 until: 08/13/2001)
Ing. Eduard Suchovský
Rudohorská 28
Banská Bystrica 974 11
From: 11/22/2011
  (from: 12/02/2011 until: 11/21/2014)
Ing. Eduard Suchovský
Rudohorská 28
Banská Bystrica 974 11
From: 11/22/2011 Until: 11/19/2014
  (from: 11/22/2014 until: 11/21/2014)
Ján Szabó
Námestie SNP 73
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/14/2017
  (from: 11/17/2017 until: 02/02/2021)
Ján Szabó
Námestie SNP 73
Slovenská Ľupča 976 13
From: 11/14/2017 Until: 11/14/2020
  (from: 02/03/2021 until: 02/02/2021)
Ing. Viktor Šepták - člen
Zelená 56
Banská Bystrica
  (from: 06/26/1996 until: 06/03/1999)
Ing. Vladislav Šňupárek - člen
281
Rišňovce
  (from: 06/25/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Angela Thomková - člen
Tulská 95
Banská Belá
  (from: 05/10/1993 until: 06/30/1994)
Jozef Trangoš
Trieda SNP 50
Banská Bystrica 974 01
From: 11/19/2014
  (from: 11/22/2014 until: 11/16/2017)
Jozef Trangoš
Trieda SNP 50
Banská Bystrica 974 01
From: 11/19/2014 Until: 11/14/2017
  (from: 11/17/2017 until: 11/16/2017)
Doc. RNDr. Ján Turňa , CSc. - člen
Ševčenkova 18
Bratislava
  (from: 07/01/1994 until: 09/26/1995)
Ing. Dagmar Uhrinová
Nová 9
Banská Bystrica 974 04
From: 01/22/2021
  (from: 02/03/2021 until: 01/11/2024)
Ing. Dagmar Uhrinová
Nová 9
Banská Bystrica 974 04
From: 01/22/2021 Until: 01/09/2024
  (from: 01/12/2024 until: 01/11/2024)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
  (from: 02/29/2000 until: 01/13/2003)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
From: 12/11/1999
  (from: 01/14/2003 until: 08/17/2004)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
From: 12/11/1999
  (from: 08/18/2004 until: 02/22/2006)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
From: 12/11/1999 Until: 01/19/2006
  (from: 02/23/2006 until: 02/22/2006)
Ing. Ivan Varga - člen
Veterná 12
Hlohovec
  (from: 06/26/1996 until: 06/24/1997)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
From: 12/03/2012
  (from: 12/12/2012 until: 04/29/2015)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
From: 12/03/2012 Until: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 04/29/2015)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
From: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 06/01/2017)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
From: 04/13/2015 Until: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 06/01/2017)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
From: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 05/05/2020)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
From: 05/15/2017 Until: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 05/05/2020)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
From: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 04/20/2023)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
From: 03/30/2020 Until: 03/30/2023
  (from: 04/21/2023 until: 04/20/2023)
Ing. Ľubomír Vážny - člen
Karlovo 54
Banská Bystrica
From: 11/01/2002
  (from: 01/14/2003 until: 04/21/2003)
Ing. Ľubomír Vážny - predseda
Karlovo 54
Banská Bystrica
  (from: 08/14/2001 until: 01/13/2003)
Ing. Ľubomír Vážny - predseda
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (from: 02/29/2000 until: 08/13/2001)
RSDr. Štefan Volner , CSc. - člen
Želiarska 8
Bratislava
  (from: 02/29/2000 until: 01/13/2003)
RSDr. Štefan Volner , CSc. - člen
Želiarska 8
Bratislava
From: 01/14/2000 Until: 05/30/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Lídia Vrbová - člen
Žehrianská 7
Bratislava
  (from: 05/10/1993 until: 03/23/1994)
Ing. Lýdia Vrbová - člen
Zehrianska 7
Bratislava
  (from: 07/01/1994 until: 09/26/1995)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Parížska 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 03/02/2022)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 05/05/2020)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/15/2017 Until: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 05/05/2020)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 06/01/2017)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 04/13/2015 Until: 05/15/2017
  (from: 06/02/2017 until: 06/01/2017)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 03/30/2020
  (from: 03/03/2022 until: 04/20/2023)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 03/30/2020 Until: 03/30/2023
  (from: 04/21/2023 until: 04/20/2023)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 - Josefov 110 00
Česká republika
From: 05/05/2014
  (from: 05/21/2014 until: 04/29/2015)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 - Josefov 110 00
Česká republika
From: 05/05/2014 Until: 04/13/2015
  (from: 04/30/2015 until: 04/29/2015)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Požárnická 453
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
From: 04/05/2011
  (from: 04/21/2011 until: 05/20/2014)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Požárnická 453
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
From: 04/05/2011 Until: 05/05/2014
  (from: 05/21/2014 until: 05/20/2014)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/31/2023 Until: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023 until: 05/06/2024)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/31/2023 Until: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023 until: 05/06/2024)
Mgr. Ing. Daša Bokorová
Františka Schmuckera 682/5
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 03/31/2023 Until: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
Mgr. Ing. Daša Bokorová
Františka Schmuckera 682/5
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023 until: 05/06/2024)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 110 00
Česká republika
From: 03/31/2023 Until: 04/11/2024
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 110 00
Česká republika
From: 03/31/2023
  (from: 04/21/2023 until: 05/06/2024)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
From: 05/28/2004
  (from: 08/18/2004 until: 06/14/2010)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
From: 05/28/2004 Until: 04/28/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
From: 04/28/2010
  (from: 06/15/2010 until: 04/20/2011)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
From: 04/28/2010 Until: 04/04/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
From: 04/28/2010 Until: 04/04/2011
  (from: 04/21/2011 until: 04/20/2011)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
From: 04/28/2010
  (from: 06/15/2010 until: 04/20/2011)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
From: 05/28/2004 Until: 04/28/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
From: 05/28/2004
  (from: 08/18/2004 until: 06/14/2010)
Ing. Miroslav Zámečník - člen
Za Kovářským Rybníkem 270
Praha - Šeberov
Česká republika
From: 05/30/2002 Until: 05/30/2003
  (from: 01/14/2003 until: 10/27/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 19.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák. č. 513/ 91 Zb., rozhodnutí o schválení privat. proj. č. j. 146/92 z 30.3.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 350
  (from: 04/24/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/25/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/10/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/24/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/27/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.06.1998 bola schválená zmena stanov v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/07/1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 4.5.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/04/1999)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, zo dňa 18.06.1996 v N 61/96, NZ 75/96, napísanej JUDr. Janou Nirházovou, Skuteckoého 28, v Banskej Bystrici.
  (from: 09/07/1999)
. Zapisuje sa zmena v členoch predstavenstva v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.08.1999.
  (from: 09/08/1999)
. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 02/29/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2000 v NZ 121/00 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, notárky, Skuteckého č. 39, Banská Bystrica.
  (from: 06/14/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 29.6.2000.
  (from: 11/15/2000)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2001, napísanej v NZ 353/2001 notárkou Mgr. Zorou Belkovou, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 08/14/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 01/14/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.2003 bolo rozhodnuté o zmene druhu akcií zo zamestnaneckých akcií na meno na akcie na meno, bola schválená zmena stanov spoločnosti a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 10/28/2003)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person