Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  88/S

Business name: 
MIKROMEX a.s. „v konkurze“
  (from: 06/27/2014)
Registered seat: 
Mlynská 2
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 07/11/1994)
Identification number (IČO): 
31 562 671
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba mikrospínačov a iných konštrukčných prvkov
  (from: 05/14/1993)
výroba ističov
  (from: 08/04/1997)
nákup ističov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 08/04/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26/2803
Lučenec 984 01
From: 07/28/2004
  (from: 06/16/2017)
Ing. Zoltán Bráz - podpredseda
Gorkého 30/329
Rimavská Sobota 979 01
From: 07/28/2004
  (from: 06/16/2017)
Richard Herceg - člen
J. Wolkra 1/430
Lučenec 984 01
From: 07/28/2004
  (from: 06/16/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992)
Capital: 
21 706 000 Sk Paid up: 21 706 000 Sk
  (from: 09/17/2004)
Shares: 
Number of shares: 21706
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/23/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 80/2013 - 157 zo dňa 16. 05. 2014, právoplatným dňa 10. 06. 2014 a vykonateľným dňa 23. 05. 2014 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MIKROMEX a.s., Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 562 671 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ernest Mésároš, SNP 269/13, 962 31 Sliač.
  (from: 12/09/2022)
Bankruptcy trustee: 
PERSPECTA Recovery, k.s.
Matúškova 48
Vlkanová 976 31
From: 09/06/2022
  (from: 12/09/2022)
Supervisory board: 
Dušan Števko
Študentská 26/2803
Lučenec 984 01
From: 07/28/2004
  (from: 05/19/2022)
Marta Števková
Študentská 26/2803
Lučenec 984 01
From: 07/28/2004
  (from: 09/17/2004)
Judita Vargová
Martina Rázusa 69/1165
Lučenec 984 01
From: 07/28/2004
  (from: 05/19/2022)
Peter Tejiščák
Lupoč 36
Halič 985 11
From: 07/28/2004
  (from: 05/19/2022)
Erika Sziváková
Školská 10/1283
Tornaľa 982 01
From: 07/28/2004
  (from: 09/17/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 27.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 409
  (from: 04/29/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/14/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 17.6. 1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/16/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/14/1995)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.6.1997 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/04/1997)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2000 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/99 Z.z.
  (from: 10/31/2000)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K/80/2013-350 zo dňa 15. 12. 2020 právoplatné dňa 24. 12. 2020 vo veci úpadcu MIKROMEX a.s. „v konkurze“, so sídlom Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 562 671, súd odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Sliač. Uznesením č.k. 1K/80/2013-382 zo dňa 26.08.2022, právoplatné dňa 06. 09. 2022 bola do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovená spoločnosť PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 252 324, značka správcu S1894.
  (from: 12/09/2022)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person