Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  688/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Drahňov v likvidácii
  (from: 06/01/2018 until: 07/07/2020)
Poľnohospodárske družstvo Drahňov
  (from: 02/20/1991 until: 05/31/2018)
Registered seat: 
Drahňov
  (from: 02/20/1991 until: 07/07/2020)
Identification number (IČO): 
00 695 343
  (from: 02/20/1991)
Date of entry: 
02/20/1991
  (from: 02/20/1991)
Date of deletion: 
07/08/2020
  (from: 07/08/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
skončenie likvidácie
  (from: 07/08/2020)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/20/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
nákladná doprava a poskytovanie služieb traktormi a závesným náradím pre vlastných členov a pre cudzie subjekty
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
stavebné a údržbárske práce
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
maloobchodná činnosť s vlastnými výrobkami.
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993 until: 07/07/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/24/1999 until: 07/07/2020)
Managing board
  (from: 09/11/1998 until: 05/23/1999)
Managing board
  (from: 04/03/1993 until: 09/10/1998)
Managing board
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
Milan Bartko - člen
19
Drahňov
  (from: 10/22/1996 until: 05/23/1999)
Alexander Budai - člen
185
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Ferdinand Kalapoš - člen
923/27 C
Veľké Kapušany
  (from: 10/22/1996 until: 05/23/1999)
Margita Kanóczová - člen
24
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Margita Kaplárová - člen
115
Drahňov
  (from: 10/22/1996 until: 05/23/1999)
Eva Káššová - člen
78
Drahňov
  (from: 05/21/1998 until: 05/23/1999)
Alžbeta Kertészová - člen
98
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Ladislav Ladanyi - predseda
63
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Ladislav Ladanyi - predseda
63
Drahňov
  (from: 10/22/1996 until: 05/23/1999)
Ladislav LADANYI - predseda družstva
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
Ladislav Ladányi - predseda
63
Drahňov
  (from: 05/24/1999 until: 05/17/2017)
Arpád Molnár - podpredseda
47
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Arpád Molnár - podpredseda
47
Drahňov
  (from: 10/22/1996 until: 05/23/1999)
Arpád MOLNÁR - podpredseda družstva
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
Július Palagyi - člen
23
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Július Palagyi - člen
23
Drahňov
  (from: 10/22/1996 until: 05/20/1998)
Ján Szalka - člen
205
Drahňov
  (from: 04/03/1993 until: 10/21/1996)
Ján Szalka - člen
205
Drahňov
  (from: 10/22/1996 until: 05/23/1999)
Ladislav Ladányi - predseda
63
Drahňov
  (from: 05/18/2017 until: 07/07/2020)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda alebo prokurista sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/24/1999 until: 07/07/2020)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva, alebo prokurista sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/11/1998 until: 05/23/1999)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/03/1993 until: 09/10/1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/20/1991 until: 04/02/1993)
Procuration: 
Jaroslav Kniežov
140
Lastomír
  (from: 09/11/1998 until: 05/17/2017)
Jaroslav Kniežov
140
Lastomír
  (from: 05/18/2017 until: 07/07/2020)
Registered capital: 
900 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 07/07/2020)
Basic member contribution: 
25 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 07/07/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/19/2017
  (from: 06/01/2018)
 Liquidators:
JUDr. Lukáš Michaľov
Thurzova 6
Košice 040 01
From: 12/19/2017 Until: 07/08/2020
  (from: 06/01/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/01/2018)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 8.12.1990 v súlade so zák. č. 162/90 Zb. opoľnohospodárskom družstevníctve a vzniklo rozdelením JRD Vojany. Majetok: Na družstvo prechádza pôda, majetok, práva a záväzky podľa schválených zásad pre rozdelenie družstva v rozsahu delimitačného protokolu.
  (from: 02/20/1991 until: 07/07/2020)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 29.12.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 14.1.1993 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/03/1993 until: 07/07/2020)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 14.6.1996.
  (from: 10/22/1996 until: 07/07/2020)
Zmena stanov podľa uznesenia členskej schôdze zo dňa 26. 8. 1998.
  (from: 09/11/1998 until: 07/07/2020)
Zmena stanov podľa uznesenia členskej schôdze zo dňa 31.3.1999.
  (from: 05/24/1999 until: 07/07/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn.: 4K 118/99-19 zo dňa 22.12.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Drahňov, sídlo Drahňov, IČO: 00 695 343 a ustanovil správcu podstaty: Ing. Jozef Sitko, Udavské č. 403.
  (from: 02/09/2000 until: 07/07/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 118/99-125 zo dňa 12.11.2004 ustanovil Mgr. Radoslava Rigu do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 06/22/2005 until: 07/07/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 118/99-136 zo dňa 30.3.2005 zbavil Mgr. Radoslava Rigu, advokáta, Hlavná 71, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Sitku, Udavské č. 403, dát. nar. 21.4.1960, r.č. .
  (from: 07/28/2005 until: 07/07/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K/118/1999-190 zo dňa 08.02.2013, právoplatným dňa 21.03.2013, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárste družstvo Drahňov, Drahňov, IČO: 00 695 343 a zbavil Ing. Jozefa Sitka, Udavské č. 403, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/24/2013 until: 07/07/2020)
Okresný súd Košice I, uznesením 29CbR/77/2013 zo dňa 23.10.2017, nariadil likvidáciu majetku zrušeného družstva Poľnohospodárske družstvo Drahňov, so sídlom Drahňov, IČO: 00 695 343 a za likvidátora menoval JUDr. Lukáša Michaľova. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.12.2017.
  (from: 06/01/2018 until: 07/07/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/09/2000
  (from: 07/28/2005 until: 10/23/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/09/2000
  (from: 06/22/2005 until: 07/27/2005)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/09/2000
  (from: 02/09/2000 until: 06/21/2005)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Radoslav Rigo
Višňová 5
Košice 040 01
From: 03/16/2005
  (from: 06/22/2005 until: 07/27/2005)
Mgr. Radoslav Rigo
Višňová 5
Košice 040 01
From: 03/16/2005 Until: 05/13/2005
  (from: 07/28/2005 until: 07/27/2005)
Ing. Jozef Sitko
403
Udavské
From: 05/13/2005
  (from: 07/28/2005 until: 10/23/2013)
Ing. Jozef Sitko
č. 403
Udavské
  (from: 02/09/2000 until: 06/21/2005)
Ing. Jozef Sitko
č. 403
Udavské
Until: 11/12/2004
  (from: 06/22/2005 until: 06/21/2005)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person