Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  99/S

Business name: 
Minerálne kŕmne prísady a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Registered seat: 
Železničná
Tisovec 980 61
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Identification number (IČO): 
31 562 884
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
06/18/2010
  (from: 06/18/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/18/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výroba minerálnych kŕmnych prísad
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
výroba vápencov kŕmnych
  (from: 07/22/1993 until: 06/17/2010)
výroba vápencov melioračných
  (from: 07/22/1993 until: 06/17/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Ing Juraj Andrášik - člen
185
Cinobaňa
  (from: 07/28/1994 until: 08/06/1996)
Pavel B r n d i a r - predseda
Francisciho 807
Tisovec
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Ing. Ján Boroš - člen
Mierová 22
Lučenec
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Pavel Brndiar - podpredseda
Francisciho 807
Tisovec
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Štefan Č o m a - člen
Štefánikova 443
Hnúšťa
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Ing. Július Ďurdík - člen
Husova 12
Lučenec
  (from: 07/28/1994 until: 08/05/1998)
Ing. Július Ďurdík - predseda
Husova 12
Lučenec
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Roman H u ň a - podpredseda
Muránska 509
Tisovec
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Ing. Ivan Kalina - člen
Škultétyho 3
Tornaľa
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Ing. Ivan Kalina - člen
Škultétyho 3
Tornaľa
  (from: 07/28/1994 until: 08/05/1998)
Ing Anton Porubský - člen
Čsl. parašutistov 17
Bratislava
  (from: 07/22/1993 until: 08/06/1996)
Ing. Juraj Stankovič - člen
J. Poničana 810/66
Očová
  (from: 08/06/1998 until: 05/03/1999)
Ružena Š t u l a j t e r o v á - tajomník
Hlavná 107
Rimavská Píla
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Ing Jozef Turóci - člen
Malohontská 5
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1996 until: 08/07/1996)
Ing Ján Valent - člen
Veľký Blh
  (from: 08/07/1996 until: 08/07/1996)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26
Lučenec
  (from: 07/28/1994 until: 06/17/2010)
Ing. Petr Janečka - člen
Novozámocká 2539/10
Zvolen
  (from: 08/06/1998 until: 06/17/2010)
Ing. Peter Tejiščák - člen
36
Lupoč
  (from: 05/04/1999 until: 06/17/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Capital: 
20 426 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Shares: 
Number of shares: 20426
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 06/17/2010)
Number of shares: 19813
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/23/1993)
Number of shares: 613
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 06/23/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/16/1999
Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Čipku, advokáta, so sídlom Partizánska 197, Hnúšťa, zanikla dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov dňa 16.03.2004.
  (from: 11/24/2004)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/16/1999
  (from: 12/22/1999 until: 11/23/2004)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ivan Fiačan
Nám. Osloboditeľov 21
Liptovský Mikuláš
From: 03/16/2004
  (from: 11/24/2004)
Supervisory board: 
Ing Ján Boroš - predseda
Mierová 22
Lučenec
  (from: 07/28/1994 until: 07/07/1997)
Ing. Zoltán Bráz - predseda
J. Bodona 1721/1
Rimavská Sobota
  (from: 07/08/1997 until: 06/17/2010)
Ing. Arpád Csank - člen
Nám. Republiky 1
Lučenec
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Ružena členŠtulajterová - člen
Hlavná 107
Rimavská Píla
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Peter D i a n i š k a - podpredseda
Daxnerova 772
Tisovec
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Ing. Ján H u b a - predseda
Mieru 64
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
PhD. Juraj j Kuráli - člen
Ľ. Svobodu
Lučenec
  (from: 07/28/1994 until: 07/07/1997)
Ing. Petr Janečka - člen
Novozámocká 2539/10
Zvolen
  (from: 07/08/1997 until: 08/05/1998)
Ján M a n i c a - člen
Štefánikova 623
Tisovec
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Peter M i n á č - člen
Partizánska 148
Tisovec
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Ing. Veronika Medveďová - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (from: 07/22/1993 until: 07/27/1994)
Ing. Ján P e t r i n e c - člen
Pionierska 21
Rimavská Sobota
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Dušan S o k o l - člen
Francisciho 805
Tisovec
  (from: 04/29/1992 until: 07/21/1993)
Dušan Števko ml. - člen
Študenská 26
Lučenec
  (from: 08/06/1998 until: 06/17/2010)
Ružena Štulajterová - člen
Hlavná 107
Rimavská Píla
  (from: 07/28/1994 until: 06/17/2010)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 276/99-1009 zo dňa 24.08.2009, právoplatným dňa 29.09.2009, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Minerálne kŕmne prísady a.s., Železničná, 980 61 Tisovec, IČO: 31 562 884 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení Mgr. Ivana Fiačana funkcie správcu konkurznej podstaty, sa obchodná spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 06/18/2010)
Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 25.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb., v súlade s ust. zák. 92/91 Zb. a schváleného priv. proj. č. 96 z 9.4.1992 č.j. 29/92.
  (from: 04/29/1992 until: 06/17/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 11.21993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 425
  (from: 06/24/1993 until: 06/17/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1993 until: 06/17/2010)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 11.2.1999 v NZ č. 5/99 napí- sanej v Notárskom úrade JUDr.Bronislavy Cirbesovej v Hnúšti, ako aj schválenie zmeny stanov.
  (from: 05/04/1999 until: 06/17/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 16.12.1999 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jána Čipku, advokáta so sidlom Partizánska 197, Hnúšťa.
  (from: 12/22/1999 until: 06/17/2010)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person