Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  113/S

Business name: 
Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec "v likvidácii"
  (from: 03/13/2008 until: 07/07/2009)
Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec
  (from: 05/01/1992 until: 03/12/2008)
Registered seat: 
Garbiarska 20
Lučenec 984 01
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Identification number (IČO): 
31 563 236
  (from: 05/01/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 05/01/1992)
Date of deletion: 
07/08/2009
  (from: 07/08/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/08/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/1992)
Objects of the company: 
ťažba a spracovanie drveného kameniva, hrubá lomárska výroba
  (from: 05/01/1992 until: 08/18/1993)
uskutočňovanie marketingu a obchodnej činnosti s vyššie uvedenými výrobkami a prácami
  (from: 05/01/1992 until: 08/18/1993)
ťažba a spracovanie drveného kameniva, hrubá lomárska výroba, spracovanie kameňa kameňoobrábacími strojmi
  (from: 08/19/1993 until: 07/07/2009)
uskutočňovanie marketingu a obchodnej činnosti s kamenivom, drveným a spracovaným kameňom
  (from: 08/19/1993 until: 07/07/2009)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/04/1994 until: 07/07/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafárikova 4
Pezinok
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Ing. Michal Maťaš , CSc. - člen
Grosslingova 59
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Jozef Pavílek - predseda
Továrenská 3
Lučenec
  (from: 05/01/1992 until: 07/03/1994)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Ing. Vladimír Rychlík - člen
Miletičova 12
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Milan Szabo - podpredseda
Mierova 5
Lučenec
  (from: 05/01/1992 until: 07/03/1994)
Juraj Szakály - člen
Holého l2l4/3
Fiľakovo
  (from: 05/01/1992 until: 07/03/1994)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafárikova 4
Pezinok
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Michal Maťaš , CSc. - člen
Grosslingova 59
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Vladimír Rychlík - člen
Miletičova 12
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Capital: 
39 592 000 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 38404
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Number of shares: 1188
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/10/1999
  (from: 05/10/1999)
Supervisory board: 
Štefan Babiak - člen
Včelárska 2/213
Lovinobaňa
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Štefan Babiak - člen
Včelárska 2/213
Lovinobaňa
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Štefan Babjak - člen
Včelárska 2/2l3
Lovinobaňa
  (from: 05/01/1992 until: 07/03/1994)
Ing. Anna Jankovičová - predseda
Grosslingova 34
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Ing. Anna Jankovičová - predseda
Grosslingova 34
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Alexander Jašík - člen
Budovat. 8
Stupava
  (from: 05/01/1992 until: 07/03/1994)
JUDr. László Lengyel - člen
Sásovská 14
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
JUDr. László Lengyel, nar. 04.03.1951 - člen
Sásovská 14
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Miroslav Poliačik - člen
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Miroslav Poliačik - člen
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Pavel Slimák - člen
Mameteyova 18
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Ing. Pavel Slimák - člen
Mameteyova 18
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Miloslav Sumec - člen
Čilížska 34
Bratislava
  (from: 07/04/1994 until: 03/08/1999)
Ing. Miloslav Sumec - člen
Čilížska 34
Bratislava
  (from: 03/09/1999 until: 07/07/2009)
Ing. Milan Varšo - predseda
MDŽ 10
Lučenec
  (from: 05/01/1992 until: 07/03/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/22/2007
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10.01.2007, č.k. 46-24K 379/97-1341, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.02.2007 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na spoločnosť Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec, so sídlom 984 01 Lučenec, Garbiarska 20, IČO: 31 563 236 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Evy Háberovej funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/18/2007)
 Liquidators:
Ing. Peter Petrovič
Medveckého 2
Zvolen 960 01
From: 11/12/2007 Until: 07/08/2009
  (from: 03/13/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 03/13/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/7/2009-92 zo dňa 15.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2009, súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec "v likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec, Garbiarska 20, IČO: 31 563 236.
  (from: 07/08/2009)
Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 28.4. l992 rozhod. zakladateľa podľa § l54 a nasl. zák.č.5l3/9l Zb. v súlade s ust.zák.92/9l Zb. a schvál.priv.proj.č. 4l3 z ll.4.l992,č.j.4l8/92.
  (from: 05/01/1992 until: 07/07/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 25.8.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 459
  (from: 07/04/1994 until: 07/07/2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.4.1999, č.k. 46 24K 379/97-250 bol vyhlásený konkurz na majetok Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec, Garbiarska 20, IČO: 31 563 236. Za správcu konkurznej podstaty bola určená JUDr. Eva Háberová, so sídlom Zvolen, Trhová 1.
  (from: 05/10/1999 until: 07/07/2009)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person