Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  71/T

Business name: 
Štátny majetok Dunajský Klátov, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
Registered seat: 
Dunajský Klátov
  (from: 07/01/1988 until: 02/24/1997)
Identification number (IČO): 
00 191 264
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 02/25/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
111 677 000 Sk
  (from: 03/25/1996 until: 02/24/1997)
Other legal facts: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe žiadosti Fondu národného majetku SR č. 1404/1996-Pau zo dňa 19.11.1996 v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 11/1990 Zb. o štátnom podniku z r u š u j e dňom 30. novembra 1996 bez likvidácie štátny podnik: Štátny majetok Dunajský Klátov štátny majetok sídlo: Dunajský Klátov Podľa ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov: 1. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 9842/1996-420 zo dňa 21.11.1996 v súlade s rozhodnutím Prezídia FNM SR č. 675/1996, prechádzajú dňom 1. decembra 1996 majetok štátneho podniku, všetky jeho práva, povinnosti a záväzky okrem práv podľa § 16 zák. 92/1991 Zb. na Fond národného majetku SR. 2. FNM SR dňom 1.12.1996 naloží s majetkom, právami a záväzkami nasledovne. A. Časť majetku v účtovnej hodnote 24.000,- Sk k 31.12.1995 na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 493 zo dňa 3.5.1995 FNM SR prevedie dňom 1. decembra 1996 na Slovenský pozemkový fond (ostatný hmotný majetok na vysporiadanie reštitučných nárokov). B. Zostávajúcu časť majetku podniku v účtovnej hodnote 96.084.000,- Sk p r e d á a prevedie práva a záväzky i neznáme, vrátane záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov kupujúcemu, vopred určenému záujemcovi-spoločnosti: DUNAJ-GLOBUS spol. s r.o. sídlo: Závadská 20, 813 06 Bratislava IČO: 35 681 781, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. So súhlasom správcu dane sa dňom 25.02.1997 v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Pš vložka č. 71/T pri Obchodné meno: Štátny majetok Dunajský Klátov, š.p. Sídlo: Dunajský Klátov IČO: 00 191 264 v y m a z á v a celý zápis.
  (from: 02/25/1997)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person