Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  269/S

Business name: 
AGROSPOL POLOMKA, a.s. „v likvidácii“
  (from: 03/25/2020)
Registered seat: 
Polomka 976 66
  (from: 04/28/1995)
Identification number (IČO): 
31 628 389
  (from: 04/28/1995)
Date of entry: 
05/01/1995
  (from: 04/28/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/28/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/14/2003)
Jozef Oceľ - predseda
Krčulova 24
Brezno
  (from: 02/27/1997)
Ladislav Škantár - člen
312
Bacúch
  (from: 02/08/2001)
Vlastimír Cibuľa - člen
145
Bacúch
  (from: 02/08/2001)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený likvidátor.
  (from: 05/14/2003)
Capital: 
55 981 000 Sk
  (from: 04/28/1995)
Shares: 
Number of shares: 55981
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/16/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/14/2008
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/12/2004-208 zo dňa 14.03.2008 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AGROSPOL POLOMKA, a.s. "v likvidácii", so sídlom 976 66 Polomka, IČO: 31 628 389. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Pavla Vršku, M.R. Štefánika 2, Veľký Krtíš.
  (from: 03/25/2020)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Plieštik - člen
181
Bacúch
  (from: 02/08/2001)
Ján Kaštankin - člen
Ždiarska 9
Polomka
  (from: 02/08/2001)
Jaroslav Hruška
Polomka - Hámor 19
Polomka 976 66
From: 11/30/2005
  (from: 12/14/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/12/2002
  (from: 05/14/2003)
 Liquidators:
JUDr. Pavel Vrška
M. R. Štefánika 2
Veľký Krtíš 990 01
From: 11/13/2019
  (from: 04/25/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola aložená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ prijatím stanov a podľa zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 846
  (from: 04/28/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.1.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/27/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/28/1997)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.11.1999 schválilo zmenu stanov v súlade s ust. zák.č. 172/1999 Z.z.
  (from: 02/16/2000)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 24.05.2000, č.k. 27 Cb - 24 K 96/96 , bol na majetok spoločnosti AGROSPOL POLOMKA a.s., so sídlom Polomka, IČO: 31 628 389 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Štefana Kubjatka, komerčného právnika, s miestom podnikania Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica.
  (from: 06/01/2000)
. Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27 Cb- 24 K 96/96 zo dňa 24.5.2000 o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti AGROSPOL POLOMKA, a.s. bolo uznesením NS SR č.k. 6 Obo 149/2000 zrušené. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č.k. 27 Cb-24 K 96/96-112 zo dňa 6.11.2000, ktoré nadobudlo právoplat- nosť dňa 28.11.2000 konanie o vyhlásenie konkurzu zastavil.
  (from: 02/06/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 12.08.2002.
  (from: 05/14/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 47K 12/2004 - Ka zo dňa 17. 06. 2014, právoplatné 22. 07. 2014 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu AGROSPOL POLOMKA, a.s. "v likvidácii", "v konkurze", Polomka, IČO: 31 628 389. Zároveň bol zbavený funkcie správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Vrška, advokát so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, Veľký Krtíš.
  (from: 01/20/2015)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr244/2015-14 zo dňa 07. 08. 2015, právoplatným dňa 12. 12. 2015 súd menuje do funkcie likvidátora Jozefa Oceľa, nar. 17. 10. 1955, bytom Kručulova 24, 977 01 Brezno v obchodnej spoločnosti AGROSPOL POLOMKA, a.s. „v likvidácii“, „v konkurze“, 976 66 Polomka, IČO: 31 628 389.
  (from: 03/25/2020)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr/15/2019-24 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 13. 11. 2019 súd odvoláva Jozefa Oceľa, nar. 17. 10. 1955, bytom Krčulova 24, 977 01 Brezno z funkcie likvidátora a súd menuje JUDr. Pavla Vršku, nar. 21. 07. 1955, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky do funkcie likvidátora v obchodnej spoločnosti AGROSPOL POLOMKA, a.s. „v likvidácii“, 976 66 Polomka, IČO: 31 628 389.
  (from: 04/25/2020)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person