Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  291/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Banka Slovakia, a.s.
  (from: 08/09/1995)
Registered seat: 
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (from: 04/16/2005)
Identification number (IČO): 
31 634 419
  (from: 08/09/1995)
Date of entry: 
08/09/1995
  (from: 08/09/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/09/1995)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 04/16/2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 04/16/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 04/16/2005)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/16/2005)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 04/16/2005)
finančný lízing
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 04/16/2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 04/16/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 04/16/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 04/16/2005)
uloženie vecí
  (from: 04/16/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 04/16/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 04/16/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 04/16/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1995)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/09/1995)
Capital: 
756 874 000 Sk Paid up: 756 874 000 Sk
  (from: 02/19/2003)
Shares: 
Number of shares: 756874
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/19/2003)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
From: 01/19/2000
  (from: 02/19/2003)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
From: 09/19/2002
  (from: 02/19/2003)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
  (from: 08/09/1995)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/06/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/23/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
  (from: 04/30/1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
  (from: 10/05/1998)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
  (from: 02/16/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/19/2000)
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
  (from: 03/21/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
  (from: 02/19/2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
  (from: 09/09/2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
  (from: 09/10/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person