Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  314/S

Business name: 
Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“
  (from: 09/08/2018)
Registered seat: 
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (from: 06/14/2008)
Identification number (IČO): 
31 642 314
  (from: 12/29/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1995)
Objects of the company: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi
  (from: 12/29/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 12/29/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 12/29/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 12/29/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (from: 12/29/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 07/23/1997)
v súlade so zákonom NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplesnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 10/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/17/2006)
zmenáreň-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 06/17/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/17/2006)
sprostedkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2006)
stáčanie a plnenie prírodnej minerálnej vody, prírodnej, stolovej minerálnej vody a pitnej vody
  (from: 06/17/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: ambulancia odborné zameranie: kardiológia
  (from: 04/24/2008)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: ambulancia a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 04/24/2008)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: liečebňa odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 04/24/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/29/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/29/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/29/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 07/29/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/29/2010)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/29/2010)
prevádzakovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/29/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/29/2010)
administratívne služby
  (from: 07/29/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/29/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/31/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/1995)
Michal Blisko - Chairman of the Board of Directors
Krásny Brod 130
Krásny Brod 068 01
From: 09/11/2020
  (from: 09/15/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne
  (from: 03/28/2019)
Capital: 
3 100 229 EUR Paid up: 3 100 229 EUR
  (from: 12/30/2017)
Shares: 
Number of shares: 228
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/30/2017)
Number of shares: 3100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 12/30/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/30/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/24/2018
  (from: 09/14/2019)
Bankruptcy trustee: 
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Revolučná 10
Žilina 010 01
From: 05/14/2019
  (from: 09/14/2019)
Supervisory board: 
Ing. Tibor Pajer
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 04
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019)
Mgr. Jana Pančušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019)
MUDr. Michal Važan
Kúpeľná 5/18
Brusno 976 62
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou so dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Stary spis: Sa 971
  (from: 12/29/1995)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.11.1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/05/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov
  (from: 07/23/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 4.6.1999 v NZ 56/99 napísanej notárom JUDr. Vladimírom Gondom, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 10/06/1999)
. Valné zhromaždenie dňa 7.6.2000 schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti, ako aj zmenu stanov.
  (from: 12/11/2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 13.6.2002 bolo prijaté nové znenie stanov v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/31/2003)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003 v notárskej zápisnici N 82/2003, NZ 52921/2002 napísanej notárom JUDr. Annou Medveďovou, Kuzmányho č. 20, Brezno.
  (from: 08/18/2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1R/5/2014-622 zo dňa 20. 10. 2014, právoplatným a vykonateľným dňa 17. 10. 2014 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen.
  (from: 12/10/2015)
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. II.ÚS 153/2015-181 zo dňa 29. 07. 2015 právoplatným dňa 08. 09. 2015 súd zrušil uznesenie č. k. 1R/5/2014 zo dňa 10. 10. 2014 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314.
  (from: 12/10/2015)
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1R/5/2014-2446 zo dňa 16. 07. 2018, právoplatným a vykonateľným dňa 24. 07. 2018, zastavil reštrukturalizačné konanie voči obchodnej spoločnosti, vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1782.
  (from: 09/08/2018)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 1R/5/2014-3488 zo dňa 02. 05. 2019 právoplatné dňa 14. 05. 2019 súd odvoláva JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1782 z funkcie správcu konkurznej podstaty. Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu S1436.
  (from: 09/14/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/05/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
BODYBUILDING & FITNESS s.r.o. 46224301 ,
Kúpeľná
1/2
  (from: 07/05/2012)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 05/14/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.1R/5/2014-163 zo dňa 06. 05. 2014, právoplatným dňa 14. 05. 2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 09/08/2018)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/24/2018
  (from: 09/08/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Dňa 01.06.2020 úpadca Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“, so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 314/S (Úpadca), v mene a na účet ktorého koná správca konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436 (Správca) ako predávajúci uzatvoril so spoločnosťou Lázně Darkov, a.s., so sídlom Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná - Hranice, Česká republika, IČO: 61 974 935, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: B 1180, ako kupujúcim, Zmluvu o predaji podniku Úpadcu zo dňa 01.06.2020 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej Správca previedol podnik Úpadcu na kupujúceho.
  (from: 07/08/2020)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person