Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3832/B

Business name: 
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  (from: 04/12/2006)
Registered seat: 
Karadžičova 10
Bratislava 814 53
  (from: 02/23/2018)
Identification number (IČO): 
36 284 831
  (from: 03/09/2006)
Date of entry: 
03/09/2006
  (from: 03/09/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/09/2006)
Objects of the company: 
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.")
  (from: 03/09/2006)
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa zákona 580/2004 Z.z.
  (from: 03/09/2006)
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z.
  (from: 03/09/2006)
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
  (from: 03/09/2006)
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (from: 03/09/2006)
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  (from: 03/09/2006)
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie
  (from: 03/09/2006)
vykonávanie kontrolnej činnosti
  (from: 03/09/2006)
vykonávanie analýzy predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka
  (from: 03/09/2006)
vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa zákona č. 580/2004 Z.z. na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  (from: 03/09/2006)
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  (from: 03/09/2006)
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (from: 03/09/2006)
vedenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
  (from: 03/09/2006)
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného
  (from: 03/08/2014)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť")
  (from: 03/08/2014)
v súlade s § 6 ods. 14, písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (from: 03/08/2014)
vydávanie výkazov nedoplatkov podľa osobitného zákona
  (from: 03/08/2014)
vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom
  (from: 03/08/2014)
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s osobitným predpisom
  (from: 03/08/2014)
uhrádza poistencom čiastku, o ktorú ich úhrnná výška úhrad za doplatky na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu za podmienok stanovených zákonom (§ 6 ods. 1, písm. s) zákona o zdravotných poisťovniach)
  (from: 03/08/2014)
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za toho zamestnávateľa podľa osobitného zákona
  (from: 03/08/2014)
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu
  (from: 03/08/2014)
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine podľa osobitného zákona
  (from: 03/08/2014)
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona
  (from: 03/08/2014)
vykonáva sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 02/07/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/09/2006)
Ing. Jozef Koma , PhD. - Member of the Board of Directors
Votrubova 7
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 07/03/2021
  (from: 08/06/2021)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 02/14/2022
  (from: 02/26/2022)
Murat Erzincanli
Vredelaan 27
Laren 1251GD
Holandské kráľovstvo
From: 07/01/2022
  (from: 10/08/2022)
Ing. Tomáš Kalivoda - Member of the Board of Directors
Medzilaborecká 23
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/13/2023
  (from: 04/14/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak ,že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 02/26/2022)
Capital: 
16 600 000 EUR Paid up: 16 600 000 EUR
  (from: 11/27/2015)
Shares: 
Number of shares: 16600000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 11/27/2015)
Stockholder: 
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707NH
Holandsko
  (from: 08/24/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Peter Sloboda
Nejedlého 26
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 02/16/2023
  (from: 04/14/2023)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
From: 06/14/2022
  (from: 10/08/2022)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 841 02
Holandské kráľovstvo
From: 05/15/2023
  (from: 06/01/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 18.11.2005 do notárskej zápisnice N 192/2005, NZ 55411/2005, NCRls 54714/2005, jej dodatkom spísaným dňa 2.2.2006 do notárskej zápisnice N 22/2006, NZ 4074/2006, NCRls 4047/2006 a dodatkom spísaným dňa 17.2.2006 do notárskej zápisnice N 27/2006, Nz 6160/2006, NCRls 6147/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/09/2006)
Zmena obchodného mena z Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. na Union zdravotná poisťovňa, a.s. N 54/2006, NZ 12315/2006, NCR ls 12243/2006.
  (from: 04/12/2006)
Zápisnica z III. mimoriadneho valného zhromaždenia N 101/2006, Nz 22889/2006, NCRIs 22798/2006 zo dňa 9.6.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
  (from: 06/22/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 114/2006, Nz 25574/2006, NCRls 25565/2006 zo dňa 28.06.2006.
  (from: 07/13/2006)
Zápisnica z V. mimoriadneho valného zhromaždenia N 133/2006, Nz 28369/2006, NCRIs 28347/2006 zo dňa 19.7.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (from: 08/03/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.08.2006.
  (from: 09/21/2006)
Notárska zápisnica N 184/2006, Nz 41703/2006 zo dňa 24.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania, zmena stanov, rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 11/17/2006)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady z 14.09.2007.
  (from: 09/25/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
  (from: 11/17/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.04.2008.
  (from: 04/16/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2009. forma not. zápisnice N 25/2009 Nz 7025/2009
  (from: 03/13/2009)
Notárska zápisnica č. N 60/2009, NZ 19566/2009, NCR ls 19796/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/01/2009)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 21.09.2009.
  (from: 10/13/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2009.
  (from: 11/24/2009)
Notárska zápisnica č. N 13/2010, Nz 3489/2010, NCRls 3589/2010 zo dňa 03.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/16/2010)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.08.2010.
  (from: 09/08/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
  (from: 12/14/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.09.2011
  (from: 10/20/2011)
Zápisnica z XVIII. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2012
  (from: 06/12/2012)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 16.08.2012 v znení Dodatku č. 1.
  (from: 09/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 206/2013, Nz 5730/2013, NCRIs 5912/2013 zo dňa 21.02.2013.
  (from: 07/01/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2013
  (from: 04/11/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2013.
  (from: 09/02/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014.
  (from: 03/04/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 97/2014 Nz 3494/2014 NCRls 3562/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (from: 03/08/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
  (from: 09/15/2014)
Zápisnica z vyhotovenia volieb člena dozornej rady zo dňa 13.05.2015.
  (from: 05/28/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2015.
  (from: 07/15/2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2015.
  (from: 10/22/2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akiconára zo dňa 19.11.2015.
  (from: 11/27/2015)
Zápisnica č. 11/2015 z dozornej rady zo dňa 20.10.2015.
  (from: 12/03/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2017.
  (from: 02/07/2017)
Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.01.2017.
  (from: 02/07/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2017.
  (from: 03/03/2017)
Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.06.2017
  (from: 09/16/2017)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 09.05.2018.
  (from: 05/19/2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.06.2018.
  (from: 07/04/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person