Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  78/L

Business name: 
Družstvo "KLIBOS" so sídlom v Zákamennom "v likvidácii"
  (from: 04/01/1997 until: 10/20/2014)
Družstvo "KLIBOS" so sídlom v Zákamennom
  (from: 02/10/1990 until: 03/31/1997)
Registered seat: 
Radlinského 1710
Dolný Kubín 026 01
  (from: 04/01/1997 until: 10/20/2014)
Zákamenné 029 56
  (from: 02/10/1990 until: 03/31/1997)
Identification number (IČO): 
00 590 371
  (from: 02/10/1990)
Date of entry: 
02/10/1990
  (from: 02/10/1990)
Date of deletion: 
10/21/2014
  (from: 10/21/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/21/2014)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/10/1990)
Objects of the company: 
cestná doprava, nákladná, osobná doprava
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
zemné práce, úprava terénu, bágrovanie
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
kovovýroba, zámočnícke práce
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
drevovýroba, stavebno-stolárske práce, výroba paliet
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
stavebné práce - údržba, natieračské práce
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
oprava striech
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov, výrobkov získaných kooperáciou, nákupom
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
potravinárska výroba - pekárstvo, cukrárstvo, spracovanie mlieka, mäsa
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/25/1994 until: 10/20/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/1997 until: 10/20/2014)
Managing board
  (from: 10/11/1993 until: 03/31/1997)
Managing board
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
Anton K l i m č í k - podpredseda
41
Zákamenné
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
Bohumil K o k l e s - predseda
827
Zákamenné
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
Vladimír Klimčík - člen
Zákamenné
  (from: 10/11/1993 until: 06/19/1995)
František S i v č á k - podpredseda
746
Zákamenné
  (from: 10/11/1993 until: 06/19/1995)
Tomáš S i v č á k - dôverník starostlivosti o členov
Zákamenné
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
Anton K l i m č í k - predseda
41
Zákamenné
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
Ing. Ľubomír Murgaš - podpredseda
196
Zborov nad Bystricou
  (from: 06/20/1995 until: 10/20/2014)
Bohumil Kokles - člen
708
Zákamenné
  (from: 06/20/1995 until: 10/20/2014)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor.
  (from: 04/01/1997 until: 10/20/2014)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak ide o právny úkon, na platnosť ktorého sa vyžaduje písomná forma, musí byť podpísaný aspoň dvoma členmi predstavenstva, predsedom /podpredsedom/ a ďalším členom predstavenstva.
  (from: 10/11/1993 until: 03/31/1997)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen poverený uznesením predstavenstva.
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
Basic member contribution: 
1 000 Sk
  (from: 02/10/1990 until: 10/10/1993)
10 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Róbert Slamka
Radlinského 1710
Dolný Kubín
Until: 10/21/2014
  (from: 04/01/1997)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 51 Cb – 24 K 229/97 zo dňa 21.02.2003, ktorým bolo konkurzné konanie voči dlžníkovi Družstvo “KLIBOS“ so sídlom v Zákamennom „v likvidácii“ zastavené pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Družstvo “KLIBOS“ so sídlom v Zákamennom „v likvidácii“ so sídlom Radlinského 1710, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00 590 371 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 21.10.2014 VYMAZÁVA.
  (from: 10/21/2014)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 15.1.1990 v súlade so zák. č. 94/88 Zb. Členská schôdza konaná dňa 6.l.l992 schválila zmenu stanov v čl. l, 3. Stary spis: Dr 474
  (from: 02/10/1990 until: 10/20/2014)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 6.1.1993. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Nedeliteľný fond: 102.952,- Sk.
  (from: 10/11/1993 until: 10/20/2014)
Na členskej schôdzi dňa 7. 2. 1997 bolo rozhodnuté o zrušení družstva a o vstupe do likvidácie.
  (from: 04/01/1997 until: 10/20/2014)
Uznesením KS, Banskej Bystrici 51-24 K 229/97 zo dňa 22.12.1997 bol na dlžníka družstvo " KLIBOS " si sídlom v Zákamennom " v likvidácií ", IČO : 00 590 371 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty úpadcu súd ustanovil JUDr.Stanislava Vranu, nar. 18.4.1952, komerčného právnika s miestom podnikania, ul. Kukučínova č. 763/4, Námestovo.
  (from: 01/08/1998 until: 10/20/2014)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 51Cb-24K 229/97 z 21.2.2003 súd konkurz zrušil. Ku dňu právoplatnosti výroku tohto rozhodnutia o zrušení konkurzu zbavil súd JUDr. Stanislava Vranu, komerčného právnika, so sídlom Kukučínova 763/4, 029 01 Námestovo funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 06/09/2003 until: 10/20/2014)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person