Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10420/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (from: 03/23/2007)
Registered seat: 
Tomášikova 22
Bratislava 821 02
  (from: 10/14/2008)
Identification number (IČO): 
35 946 024
  (from: 07/16/2005)
Date of entry: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/16/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 07/16/2005)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 28 MW; z toho jadrového palivo 28 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 20 MW
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov
  (from: 04/14/2006)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky - I. etapa a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE A-1 v rozsahu podľa plánu nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plánu nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania pre jadrové zariadenie JE A-1
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len "JE V- 1") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení JE V-1 a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení JE V-1
  (from: 04/14/2006)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy
  (from: 04/14/2006)
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči
  (from: 04/14/2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 08/05/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 08/05/2006)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 04/20/2007)
výroba vláknobetónových kontajnerov
  (from: 10/02/2007)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 10/02/2007)
výroba betónových a maltových zmesí
  (from: 10/02/2007)
výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
  (from: 10/02/2007)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  (from: 10/02/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 10/02/2007)
projektovanie stavieb
  (from: 10/02/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/02/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/02/2007)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: výroby elektriny, dodávka elektriny
  (from: 01/25/2008)
prevádzka jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "FS KRAO") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení FS KRAO v rozsahu podľa Prevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenie FS KRAO
  (from: 01/25/2008)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 10/14/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/16/2005)
Ing. Slavomír Brudňák - člen
Šibeničná 143/25
Žilina 010 01
From: 06/24/2008
  (from: 10/18/2008)
Ing. Jozef Maudrý - člen
Malá 1231/6
Trnava 917 01
From: 10/30/2006
  (from: 04/20/2007)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 10/02/2007
  (from: 10/12/2007)
Ing. Peter Čižnár - podpredseda
Na barine 2978/15
Bratislava - Lamač 841 03
From: 10/02/2007
  (from: 10/12/2007)
Ing. Miroslav Obert - člen
Jána Sambucusa 50
Trnava 917 01
From: 04/01/2008
  (from: 04/16/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 03/10/2006)
Capital: 
1 098 000 000 Sk Paid up: 1 098 000 000 Sk
  (from: 08/13/2008)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 18 300 000 Sk
  (from: 08/13/2008)
Stockholder: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 03/10/2006)
Supervisory board: 
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňova 3
Bratislava 811 04
From: 01/03/2006
  (from: 01/24/2006)
Ing. Daniel Vašina
Ludvika van Beethovena 5649/22
Trnava 917 08
From: 09/22/2006
  (from: 10/07/2006)
Marián Kosnáč
Hraničná 2
Trnava 917 05
From: 09/22/2006
  (from: 10/07/2006)
Helena Hlubíková
Hospodárska 21
Trnava 917 01
From: 09/22/2006
  (from: 10/07/2006)
Ing. Jozef Kolesík
564
Dechtice 919 53
From: 10/30/2006
  (from: 11/16/2006)
Ing. Michal Merga
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
From: 10/30/2006
  (from: 11/16/2006)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc.
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
From: 10/30/2006
  (from: 11/16/2006)
JUDr. Štefan Abelovský
Starohradská 2
Bratislava 851 05
From: 10/30/2006
  (from: 11/16/2006)
Ing. Rastislav Kupka - predseda
J. Kráľa 2593
Čadca 022 01
From: 06/21/2007
  (from: 07/07/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/16/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006.
  (from: 01/24/2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
  (from: 03/10/2006)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person