Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  47/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
  (from: 04/08/1998)
Registered seat: 
Pluhová 2
Bratislava 831 03
  (from: 03/02/1999)
Identification number (IČO): 
31 629 962
  (from: 05/31/1995)
Date of entry: 
05/31/1995
  (from: 05/31/1995)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 05/31/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie zdravotného poistenia v zmysle zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č. 374/1994 Z.z.
  (from: 05/31/1995)
Management body: 
JUDr. Jozef Boris - Generálny riaditeľ
Cígeľská 16
Bratislava
  (from: 04/08/1998)
Acting in the name of the company: 
Poisťovňu zastupuje a za ňu podpisuje generálny riaditeľ.
  (from: 05/31/1995)
Other legal facts: 
Poisťovňa je iná právnická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. a/ zák. č. 513/91 Zb. v spojení so zák. NR SR č. 273/1994 Z.z. Odvetvová zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA bola zriadená na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 32 zák. č. 273/1994 Z.z.
  (from: 05/31/1995)
. Podľa ust. § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov došlo k zlúčeniu zdravot- ných poisťovní Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA a DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa so sídlom Mliekárenská č. 10, Bratislava, PSČ 825 26, ktorá bola zriadená Družstevnou úniou SR na základe súhlasu MZ SR, č. 949/1995-A zo dňa 17.05.1995 na základe doho- dy o zlúčení zdravotných poisťovní zo dňa 28.11.1997. Ministerstvo zdravotníctva SR udelilo súhlas so zlúčením dňa 16.12.1997 pod č. 2530/1997-A, k č Sfi 120/97/ /OZP. Zlúčením zdravotných poisťovní Zdravotná pois- ťovňa PERSPEKTÍVA a DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa poistencov v Družstevnej zdravotnej poisťovni po dohode zlučovaných subjektov preberá Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA. Ku dňu zlúčenia prechádzajú na Zdravotnú poisťovňu PERSPEKTÍVA všetky práva a povinnosti zlučujúcej sa Zdravotnej poisťovne DRUZAP- Družstevnej zdravotnej poisťovne.
  (from: 01/27/1998)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia správnej rady zo dňa 31.01.1998.
  (from: 04/08/1998)
. Rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 01.12.1998 došlo k zmene sídla zdravotnej poisťovne. Spis odstúpený na OS Bratislava 22.04.1999-zmena sídla.
  (from: 03/02/1999)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person