Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  155/S

Business name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  (from: 06/09/2000)
Lesy Slovenskej republiky
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
Registered seat: 
Námestie SNP 8
Banská Bystrica 975 66
  (from: 10/29/1999)
Identification number (IČO): 
36 038 351
  (from: 10/29/1999)
Date of entry: 
10/29/1999
  (from: 10/29/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 10/29/1999)
Objects of the company: 
správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
  (from: 10/29/1999)
užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov
  (from: 10/29/1999)
zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií
  (from: 10/29/1999)
záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov
  (from: 10/29/1999)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (from: 10/29/1999)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva
  (from: 10/29/1999)
predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
  (from: 10/29/1999)
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (from: 10/29/1999)
zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania
  (from: 10/29/1999)
výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (from: 10/29/1999)
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/29/1999)
ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa
  (from: 10/29/1999)
drevárska výroba
  (from: 10/29/1999)
strojárska výroba
  (from: 10/29/1999)
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/29/1999)
zememeračské a geodetické práce
  (from: 10/29/1999)
servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (from: 10/29/1999)
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov
  (from: 10/29/1999)
vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu
  (from: 10/29/1999)
verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava
  (from: 10/29/1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 10/29/1999)
veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 10/29/1999)
poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov
  (from: 10/29/1999)
prevádzkovanie bufetov
  (from: 10/29/1999)
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/29/1999)
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch
  (from: 06/09/2000)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku
  (from: 06/09/2000)
výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika
  (from: 06/09/2000)
zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži
  (from: 06/09/2000)
pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce
  (from: 06/09/2000)
stolárske práce
  (from: 06/09/2000)
porez guľatiny
  (from: 06/09/2000)
pilčícke práce
  (from: 06/09/2000)
približovanie dreva
  (from: 06/09/2000)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 06/09/2000)
výroba nástrojov
  (from: 06/09/2000)
zámočnícke práce
  (from: 06/09/2000)
kovoobrábanie
  (from: 06/09/2000)
oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov
  (from: 06/09/2000)
oprava motorových vozidiel
  (from: 06/09/2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 06/09/2000)
opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/09/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/09/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/09/2000)
inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 06/09/2000)
projektovanie stavieb: lesné cesty, technológia drevoskladov
  (from: 06/09/2000)
projektovanie stavieb: hradenie bystrín, pozemné stavby, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie, projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov, projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie, projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn, projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu, projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice
  (from: 06/09/2000)
geodetické a kartografické práce
  (from: 06/09/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/09/2000)
prenájom nehnuteľných vecí
  (from: 06/09/2000)
upratovacie práce
  (from: 06/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 06/09/2000)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/09/2000)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/09/2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 06/09/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 06/09/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/09/2000)
trhacie práce
  (from: 06/09/2000)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 12/09/2002)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 06/24/2005)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
  (from: 11/23/2006)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
  (from: 12/08/2007)
prevádzkovanie múzea
  (from: 05/10/2008)
prevádzkovanie knižnice
  (from: 05/10/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/10/2008)
vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
  (from: 05/10/2008)
organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
  (from: 05/10/2008)
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
  (from: 05/10/2008)
činnosť odborného lesného hospodára
  (from: 06/10/2017)
výroba hroznového vína
  (from: 06/10/2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/10/2017)
vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva
  (from: 09/21/2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/09/2018)
Dizajnérske činnosti
  (from: 11/23/2021)
Fotografické služby
  (from: 11/23/2021)
Informačná činnosť
  (from: 11/23/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/23/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/05/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/05/2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/05/2022)
píliarska výroba a impregnácia dreva
  (from: 01/01/2023)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 01/01/2023)
Chránený chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu
  (from: 05/13/2023)
Chov koní a činnosti spojené s chovom koní a predaj koní
  (from: 05/13/2023)
zabezpečenie činnosti odborného lesného hospodárstva
  (from: 06/09/2000 until: 06/09/2017)
výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch a v režijných revíroch štátneho podniku
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
pestovanie a šľachtenie okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a užívaní štátneho podniku
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
zber a výkup lesných plodín
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
prevádzkovanie cestovných kancelárií a poskytovanie služieb s tým spojených
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
  (from: 10/29/1999 until: 06/08/2000)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/24/2020)
Ing. Ján Marhefka
Sv. Anny 333/34
Podolínec 065 03
From: 05/24/2022
  (from: 06/07/2022)
Ing. Ján Beňa - poverený generálny riaditeľ
Čilistov 7
Šamorín
From: 07/10/2009
  (from: 07/18/2009 until: 10/12/2009)
Ing. Ján Beňa - poverený generálny riaditeľ
Čilistov 7
Šamorín
From: 07/10/2009 Until: 09/30/2009
  (from: 10/13/2009 until: 10/12/2009)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 09/01/2015
  (from: 09/17/2015 until: 04/15/2016)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 09/01/2015 Until: 04/05/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/01/2016
  (from: 08/10/2016 until: 07/10/2018)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/01/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 07/11/2018 until: 07/10/2018)
Ing. Jozef Bystriansky - poverený generálny riaditeľ
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 04/05/2016
  (from: 04/16/2016 until: 07/14/2016)
Ing. Jozef Bystriansky - poverený generálny riaditeľ
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 04/05/2016 Until: 07/05/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Ing. Pavel Civáň , poverený riadením
Jelšovce 349
Jelšovce 951 43
From: 05/19/2022
  (from: 05/28/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Pavel Civáň , poverený riadením
Jelšovce 349
Jelšovce 951 43
From: 05/19/2022 Until: 05/23/2022
  (from: 06/07/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 307/3
Levice 934 01
From: 03/12/2021
  (from: 04/09/2021 until: 07/28/2021)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 307/3
Levice 934 01
From: 03/12/2021 Until: 07/15/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Ing. Tomáš Čuka - poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
From: 11/28/2020
  (from: 12/18/2020 until: 03/29/2021)
Ing. Tomáš Čuka - poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
From: 11/28/2020 Until: 02/28/2021
  (from: 03/30/2021 until: 03/29/2021)
JUDr. Ján Golian - 1. zástupca
290
Mýtna 985 53
From: 11/20/2020
  (from: 12/24/2020 until: 03/24/2021)
JUDr. Ján Golian - 1. zástupca
290
Mýtna 985 53
From: 11/20/2020 Until: 02/28/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
JUDr. Ján Golian - poverený riadením
Mýtna 290
Mýtna 985 53
From: 03/01/2021
  (from: 03/30/2021 until: 04/08/2021)
JUDr. Ján Golian - poverený riadením
Mýtna 290
Mýtna 985 53
From: 03/01/2021 Until: 03/11/2021
  (from: 04/09/2021 until: 04/08/2021)
Ing. Ctibor Határ - poverený generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
From: 04/21/2012
  (from: 04/26/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Ctibor Határ - poverený generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
From: 04/21/2012 Until: 06/13/2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Ctibor Határ , generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
From: 06/14/2012
  (from: 07/13/2012 until: 04/23/2015)
Ing. Ctibor Határ , generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
From: 06/14/2012 Until: 03/31/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Ing. Miroslav Holienčík - I. zástupca generálneho riaditeľa - organizačný riaditeľ
Jarná 2605/2
Žilina
Until: 01/02/2003
  (from: 12/22/1999 until: 07/17/2003)
Ing. Peter Chrust - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 12/03/2008
  (from: 12/30/2008 until: 07/17/2009)
Ing. Peter Chrust - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 12/03/2008 Until: 07/10/2009
  (from: 07/18/2009 until: 07/17/2009)
Ing. Arpád Kavečanky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Páterova 713/117
Rožňava 048 01
From: 07/14/2009
  (from: 07/18/2009 until: 12/08/2009)
Ing. Arpád Kavečanky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Páterova 713/117
Rožňava 048 01
From: 07/14/2009 Until: 11/13/2009
  (from: 12/09/2009 until: 12/08/2009)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D. - 1. zástupca generálneho riaditeľa
140
Smolník 055 66
From: 07/01/2018
  (from: 07/11/2018 until: 04/06/2020)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D. - 1. zástupca generálneho riaditeľa
140
Smolník 055 66
From: 07/01/2018 Until: 03/26/2020
  (from: 04/07/2020 until: 04/06/2020)
Mgr. Ján Kostiar - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/06/2016
  (from: 04/16/2016 until: 05/02/2016)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
From: 11/09/2010
  (from: 11/23/2010 until: 09/16/2015)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
From: 11/09/2010 Until: 08/31/2015
  (from: 09/17/2015 until: 09/16/2015)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/06/2016
  (from: 05/03/2016 until: 07/14/2016)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/06/2016 Until: 07/07/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Ing. Tibor Köszeghy , MPH
Čukárska Paka 428
Veľká Paka 930 51
From: 07/16/2021
  (from: 07/29/2021 until: 11/02/2021)
Ing. Tibor Köszeghy , MPH
Čukárska Paka 428
Veľká Paka 930 51
From: 07/16/2021 Until: 10/15/2021
  (from: 11/03/2021 until: 11/02/2021)
Ing. Tibor Kőszeghy , MPH
Čukárska Paka 428
Veľká Paka 930 51
From: 10/16/2021
  (from: 11/03/2021 until: 03/04/2022)
Ing. Tibor Kőszeghy , MPH
Čukárska Paka 428
Veľká Paka 930 51
From: 10/16/2021 Until: 02/18/2022
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Ing. Dana Kráľová , MBA - 1. zástupca generálneho riaditeľa
59
Čerín 974 01
From: 03/27/2020
  (from: 04/07/2020 until: 12/23/2020)
Ing. Dana Kráľová , MBA - 1. zástupca generálneho riaditeľa
59
Čerín 974 01
From: 03/27/2020 Until: 10/31/2020
  (from: 12/24/2020 until: 12/23/2020)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš , PhD. - generálny riaditeľ
SNP 52
Badín 976 32
From: 12/22/2006
  (from: 02/03/2007 until: 07/17/2009)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš , PhD. - generálny riaditeľ
SNP 52
Badín 976 32
From: 12/22/2006 Until: 07/09/2009
  (from: 07/18/2009 until: 07/17/2009)
RNDr. Peter Morong - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 09/11/2014
  (from: 10/10/2014 until: 04/23/2015)
RNDr. Peter Morong - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 09/11/2014 Until: 04/01/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
RNDr. Peter Morong - generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
From: 07/01/2015
  (from: 07/22/2015 until: 04/15/2016)
RNDr. Peter Morong - generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
From: 07/01/2015 Until: 04/04/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
RNDr. Peter Morong - poverený generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
From: 04/01/2015
  (from: 04/24/2015 until: 07/21/2015)
RNDr. Peter Morong - poverený generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
From: 04/01/2015 Until: 06/30/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Ing. Blažej Možucha - generálny riaditeľ
Jelšová 23
Banská Bystrica
Until: 12/31/2002
  (from: 10/29/1999 until: 04/29/2003)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
From: 01/19/2007
  (from: 02/03/2007 until: 07/17/2009)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
From: 01/19/2007 Until: 07/10/2009
  (from: 07/18/2009 until: 07/17/2009)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
From: 07/20/2010
  (from: 07/30/2010 until: 11/22/2010)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
From: 07/20/2010 Until: 11/08/2010
  (from: 11/23/2010 until: 11/22/2010)
Ing. Ján Novák , CSc. - II. zástupca generálneho riaditeľa - ekonomicko-obchodný riaditeľ
J.Kozačeka 2107/16
Zvolen
Until: 04/15/2003
  (from: 01/30/2002 until: 07/17/2003)
Ing. Ján Novák , CSc. - II. zástupca generálneho riaditeľa - ekonomický riaditeľ
J.Kozačeka 2107/16
Zvolen
  (from: 12/22/1999 until: 01/29/2002)
Ing. Igor Olajec - riaditeľ
Lesnícka 444/1
Kováčová 962 37
From: 02/02/2006
  (from: 02/21/2006 until: 11/22/2006)
Ing. Igor Olajec - riaditeľ
Lesnícka 444/1
Kováčová 962 37
From: 02/02/2006 Until: 10/18/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
Ing. Alojz Riško - generálny riaditeľ
Stred 798
Zákopčie 023 11
From: 10/01/2009
  (from: 10/13/2009 until: 07/29/2010)
Ing. Alojz Riško - generálny riaditeľ
Stred 798
Zákopčie 023 11
From: 10/01/2009 Until: 07/16/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Marian Staník - generálny riaditeľ
Zelená 4453/2D
Banská Bystrica 974 04
From: 10/05/2016
  (from: 10/14/2016 until: 04/06/2020)
Ing. Marian Staník - generálny riaditeľ
Zelená 4453/2D
Banská Bystrica 974 04
From: 10/05/2016 Until: 03/24/2020
  (from: 04/07/2020 until: 04/06/2020)
Ing. Jozef Staško - poverený generálny riaditeľ
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
From: 07/06/2016
  (from: 07/15/2016 until: 10/13/2016)
Ing. Jozef Staško - poverený generálny riaditeľ
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
From: 07/06/2016 Until: 10/04/2016
  (from: 10/14/2016 until: 10/13/2016)
Ing. Ivana Špiláková - I. zástupca generálneho riaditeľa
9. mája 58
Banská Bystrica
From: 04/16/2003
  (from: 01/05/2004 until: 02/20/2006)
Ing. Ivana Špiláková - I. zástupca generálneho riaditeľa
9. mája 58
Banská Bystrica
From: 04/16/2003 Until: 02/09/2006
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Ján Štefánik - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Letecká 58
Spišská Nová Ves
From: 04/16/2003
  (from: 01/05/2004 until: 12/29/2008)
Ing. Ján Štefánik - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Letecká 58
Spišská Nová Ves
From: 04/16/2003 Until: 12/02/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Ing. Ján Švančara - 2. zástupca generálneho riaditeľa
316
Beňuš 976 64
From: 11/09/2010
  (from: 11/23/2010 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Švančara - 2. zástupca generálneho riaditeľa
316
Beňuš 976 64
From: 11/09/2010 Until: 07/12/2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Alexander Tóth - 3. zástupca generálneho riaditeľa
Orgovanová 5
Nové Zámky
From: 06/01/2003
  (from: 01/05/2004 until: 03/24/2006)
Ing. Alexander Tóth - 3. zástupca generálneho riaditeľa
Orgovanová 5
Nové Zámky
From: 06/01/2003 Until: 03/01/2006
  (from: 03/25/2006 until: 03/24/2006)
Ing. Ľubomír Veselý - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Tatranská 6320/45
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2009
  (from: 12/09/2009 until: 07/29/2010)
Ing. Ľubomír Veselý - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Tatranská 6320/45
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2009 Until: 07/19/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Vladimír Vígľašský
Pri Rajčianke 44
Žilina 010 01
From: 10/19/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/30/2006)
Ing. Vladimír Vígľašský - riaditeľ
Pri Rajčianke 44
Žilina 010 01
From: 10/19/2006
  (from: 12/01/2006 until: 02/02/2007)
Ing. Vladimír Vígľašský - riaditeľ
Pri Rajčianke 44
Žilina 010 01
From: 10/19/2006 Until: 12/21/2006
  (from: 02/03/2007 until: 02/02/2007)
Ing. Matej Vigoda - generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
From: 06/24/2020
  (from: 07/10/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Matej Vigoda - generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
From: 06/24/2020 Until: 11/27/2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Matej Vigoda - poverený generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
From: 03/25/2020
  (from: 04/07/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Matej Vigoda - poverený generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
From: 03/25/2020 Until: 06/23/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Matej Vigoda , poverený riadením
308
Beňuš 976 64
From: 02/19/2022
  (from: 03/05/2022 until: 05/27/2022)
Ing. Matej Vigoda , poverený riadením
308
Beňuš 976 64
From: 02/19/2022 Until: 05/18/2022
  (from: 05/28/2022 until: 05/27/2022)
Ing. Karol Vinš - generálny riaditeľ
Červenákova 10
Bratislava
From: 03/21/2003
  (from: 04/30/2003 until: 05/24/2005)
Ing. Karol Vinš - generálny riaditeľ
Hany Meličkovej 2984/19
Bratislava-Karlova Ves
From: 03/21/2003
  (from: 05/25/2005 until: 02/20/2006)
Ing. Karol Vinš - generálny riaditeľ
Hany Meličkovej 2984/19
Bratislava-Karlova Ves
From: 03/21/2003 Until: 02/01/2006
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Igor Viszlai - generálny riaditeľ
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
From: 10/17/2010
  (from: 11/23/2010 until: 04/25/2012)
Ing. Igor Viszlai - generálny riaditeľ
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
From: 10/17/2010 Until: 04/20/2012
  (from: 04/26/2012 until: 04/25/2012)
Ing. Igor Viszlai - poverený
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
From: 07/17/2010
  (from: 07/30/2010 until: 11/22/2010)
Ing. Igor Viszlai - poverený
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
From: 07/17/2010 Until: 10/16/2010
  (from: 11/23/2010 until: 11/22/2010)
Representation: 
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 05/28/2022)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 03/05/2022 until: 05/27/2022)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 11/03/2021 until: 03/04/2022)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 07/29/2021 until: 11/02/2021)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 12/24/2020 until: 07/28/2021)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 02/21/2006 until: 12/23/2020)
Za štátny podnik podpisuje a zastupuje ho generálny riaditeľ. V prípade neprítomnosti riaditeľa právne úkony za podnik podpisujú dvaja zástupcovia zapísaní v obchodnom registri, a to spoločne I.zástupca generálneho riaditeľa s ďalším zástupcom generálneho riaditeľa.
  (from: 01/05/2004 until: 02/20/2006)
Za štátny podnik podpisuje a zastupuje ho generálny riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2004)
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje generálny riaditeľ.
  (from: 10/29/1999 until: 12/21/1999)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Mgr. Ing. Peter Petrášek
Školská 218/22
Huncovce 059 92
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Peter Brezina
1079
Lučivná 059 31
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín 911 01
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky 951 93
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Daniel Benček
457
Hostie 951 94
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Východ
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava 048 01
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Sever
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina 011 45
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Podunajsko
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
334
Kriváň 962 04
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Ján Sokol
Krivec 103
Hriňová 962 05
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Horehronie
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Martin Kovalčík
Pôbišovo 485
Beňuš 976 64
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Gemer
  (from: 01/19/2022)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca 050 80
  (from: 01/19/2022)
Head: 
Ing. Peter Mixtaj
V. Clementisa 215/44
Hnúšťa 981 01
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Ulič
  (from: 01/01/2023)
Registered seat: 
Ulič 96
Ulič 067 67
  (from: 01/01/2023)
Head: 
Ing. Marek Fecák
Klenová 22
Klenová 067 72
From: 1.1.2023
  (from: 01/01/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/01/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Vihorlat
  (from: 01/14/2023)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 01/14/2023)
Head: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
From: 23.12.2022
  (from: 01/14/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/14/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
  (from: 01/14/2023)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 01/14/2023)
Head: 
Ing. Vlastimil Uhlík
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 01
From: 23.12.2022
  (from: 01/14/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/14/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Šariš
  (from: 01/14/2023)
Registered seat: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (from: 01/14/2023)
Head: 
Ing. Ján Andráš
Zochova 1677/42
Kežmarok 060 01
From: 23.12.2022
  (from: 01/14/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/14/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
  (from: 01/14/2023)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 11
  (from: 01/14/2023)
Head: 
Ing. Ján Vrbenský
192
Liptovské Kľačany 032 14
From: 23.12.2022
  (from: 01/14/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/14/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
  (from: 07/16/2022 until: 01/13/2023)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 07/16/2022 until: 01/13/2023)
Head: 
Ing. Vlastimil Uhlík poverený riadením
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 04
From: 1.7.2022
  (from: 07/16/2022 until: 01/13/2023)
Ing. Vlastimil Uhlík poverený riadením
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 04
From: 1.7.2022 Until: 22.12.2022
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/16/2022 until: 01/13/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Šariš
  (from: 10/13/2022 until: 01/13/2023)
Registered seat: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (from: 10/13/2022 until: 01/13/2023)
Head: 
Ing. Ján Andráš poverený riadením
Zochova 1677/42
Kežmarok 060 01
From: 13.9.2022
  (from: 10/13/2022 until: 01/13/2023)
Ing. Ján Andráš poverený riadením
Zochova 1677/42
Kežmarok 060 01
From: 13.9.2022 Until: 22.12.2022
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/13/2022 until: 01/13/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
  (from: 10/29/2022 until: 01/13/2023)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 11
  (from: 10/29/2022 until: 01/13/2023)
Head: 
Ing. Ján Vrbenský, poverený riadením
192
Liptovské Kľačany 032 14
From: 7.10.2022
  (from: 10/29/2022 until: 01/13/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/29/2022 until: 01/13/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Vihorlat
  (from: 04/02/2022 until: 01/13/2023)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 04/02/2022 until: 01/13/2023)
Head: 
Ing. Jaroslav Uchaľ poverený riadením
Banské 321
Vechec 094 12
From: 11.3.2022
  (from: 04/02/2022 until: 01/13/2023)
Ing. Jaroslav Uchaľ poverený riadením
Banské 321
Vechec 094 12
From: 11.3.2022 Until: 22.12.2022
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/02/2022 until: 01/13/2023)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
  (from: 04/12/2022 until: 10/28/2022)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 11
  (from: 04/12/2022 until: 10/28/2022)
Head: 
Ing. Lucia Miňová PhD. poverená riadením
119
Jovsa 072 32
From: 4.4.2022
  (from: 04/12/2022 until: 10/28/2022)
Ing. Lucia Miňová PhD. poverená riadením
119
Jovsa 072 32
From: 4.4.2022 Until: 6.10.2022
  (from: 10/29/2022 until: 10/28/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/12/2022 until: 10/28/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Šariš
  (from: 05/11/2022 until: 10/12/2022)
Registered seat: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (from: 05/11/2022 until: 10/12/2022)
Head: 
Ing. Peter Fedor poverený riadením
Ondavská 1017/18
Prešov 080 05
From: 12.4.2022
  (from: 05/11/2022 until: 10/12/2022)
Ing. Peter Fedor poverený riadením
Ondavská 1017/18
Prešov 080 05
From: 12.4.2022 Until: 12.9.2022
  (from: 10/13/2022 until: 10/12/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 05/11/2022 until: 10/12/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
  (from: 01/19/2022 until: 07/15/2022)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 01/19/2022 until: 07/15/2022)
Head: 
Ing. Martin Mokráň poverený riadením
Súhrady 77/2
Trenčín 911 05
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022 until: 07/15/2022)
Ing. Martin Mokráň poverený riadením
Súhrady 77/2
Trenčín 911 05
From: 1.1.2022 Until: 30.6.2022
  (from: 07/16/2022 until: 07/15/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022 until: 07/15/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Šariš
  (from: 01/19/2022 until: 05/10/2022)
Registered seat: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (from: 01/19/2022 until: 05/10/2022)
Head: 
Ing. Stanislav Lelák poverený riadením
185
Kokošovce 082 52
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022 until: 05/10/2022)
Ing. Stanislav Lelák poverený riadením
185
Kokošovce 082 52
From: 1.1.2022 Until: 11.4.2022
  (from: 05/11/2022 until: 05/10/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022 until: 05/10/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
  (from: 01/19/2022 until: 04/11/2022)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 11
  (from: 01/19/2022 until: 04/11/2022)
Head: 
Ing. Katarína Chválová poverená riadením
229
Liptovský Peter 033 01
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022 until: 04/11/2022)
Ing. Katarína Chválová poverená riadením
229
Liptovský Peter 033 01
From: 1.1.2022 Until: 3.4.2022
  (from: 04/12/2022 until: 04/11/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022 until: 04/11/2022)
 
 
Name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Vihorlat
  (from: 01/19/2022 until: 04/01/2022)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 01/19/2022 until: 04/01/2022)
Head: 
Ing. Jozef Sisák poverený riadením
Davidov 276
Vranov nad Topľou 093 03
From: 1.1.2022
  (from: 01/19/2022 until: 04/01/2022)
Ing. Jozef Sisák poverený riadením
Davidov 276
Vranov nad Topľou 093 03
From: 1.1.2022 Until: 10.3.2022
  (from: 04/02/2022 until: 04/01/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/19/2022 until: 04/01/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
455
Beňuš 976 64
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 05/13/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 05/13/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Martin Mokráň
Súhrady 77/2
Trenčín 911 05
From: 1.5.2021
  (from: 05/13/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Martin Mokráň
Súhrady 77/2
Trenčín 911 05
From: 1.5.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 05/13/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 12/01/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance 073 01
  (from: 12/01/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Jozef Staško
1
Hlivištia 073 01
From: 1.11.2021
  (from: 12/01/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín 911 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Stanislav Paučin
Bošáca 15
Bošáca 913 07
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Stanislav Paučin
Bošáca 15
Bošáca 913 07
From: 31.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
From: 30.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica 966 81
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Juraj Borik
Voznica 161
Žarnovica 966 81
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 30.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice 919 04
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Martin Matys
549
Horné Orešany 919 03
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Martin Kovalčík
Pôbišovo 485
Beňuš 976 64
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Martin Kovalčík
Pôbišovo 485
Beňuš 976 64
From: 31.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca 050 80
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Jozef Michňa
81
Šivetice 049 14
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Jozef Michňa
81
Šivetice 049 14
From: 31.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Peter Korenko
Tolstého 3236/11
Poprad 058 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Peter Korenko
Tolstého 3236/11
Poprad 058 01
From: 31.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky 951 93
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Daniel Benček
457
Hostie 951 94
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Daniel Benček
457
Hostie 951 94
From: 31.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava 048 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 31.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Richard Jakubička
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina 011 45
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 30.3.2021 Until: 31.12.2021
  (from: 01/19/2022 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza 971 53
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
334
Kriváň 962 04
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Ján Sokol
Krivec 103
Hriňová 962 05
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo 029 01
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Róbert Sivčák
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica 017 22
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Juraj Buzalka
Strelenka 597
Lysá pod Makytou 020 54
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Head: 
Ing. Peter Dúbravský
Gazdovský rad 43/25
Šamorín 931 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 01/18/2022)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 04/30/2021 until: 11/30/2021)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance 073 01
  (from: 04/30/2021 until: 11/30/2021)
Head: 
Ing. Lucia Miňová PhD.
119
Jovsa 072 32
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 11/30/2021)
Ing. Lucia Miňová PhD.
119
Jovsa 072 32
From: 30.3.2021 Until: 31.10.2021
  (from: 12/01/2021 until: 11/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021 until: 11/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 04/18/2020 until: 05/12/2021)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 04/18/2020 until: 05/12/2021)
Head: 
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 05/12/2021)
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 7.4.2020 Until: 30.4.2021
  (from: 05/13/2021 until: 05/12/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 05/12/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 8.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
From: 7.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
From: 8.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 7.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Ján Marcin
Park Angelinum 1130/13
Košice 040 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Ján Marcin
Park Angelinum 1130/13
Košice 040 01
From: 8.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 7.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 7.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 8.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Ivan Podhorec
Stará 229/48
Ružomberok 034 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Ivan Podhorec
Stará 229/48
Ružomberok 034 01
From: 7.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Miloš Kunský
Záhradnícka 6
Zlaté Moravce 953 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Miloš Kunský
Záhradnícka 6
Zlaté Moravce 953 01
From: 7.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 7.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
From: 8.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Matúš Hanko
Hollého 18
Sobrance 073 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Matúš Hanko
Hollého 18
Sobrance 073 01
From: 8.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 8.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza 971 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza 971 01
From: 8.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Pavel Hriň
Sládkovičova 554/64
Zvolenská Slatina 962 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Pavel Hriň
Sládkovičova 554/64
Zvolenská Slatina 962 01
From: 8.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. František Poleta
Severná 153/16
Námestovo 029 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. František Poleta
Severná 153/16
Námestovo 029 01
From: 7.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 7.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
From: 8.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
From: 7.4.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 07/10/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 07/10/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
From: 1.7.2020
  (from: 07/10/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
From: 1.7.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/10/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 7.4.2020 Until: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
From: 1.12.2020
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
From: 1.12.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
Head: 
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
From: 1.12.2020
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
From: 1.12.2020 Until: 29.3.2021
  (from: 04/30/2021 until: 04/29/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/18/2020 until: 04/29/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 07/10/2020 until: 12/17/2020)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 07/10/2020 until: 12/17/2020)
Head: 
Ing. Marek Tabernaus
Sama Chalupku 248/3
Polomka 976 66
From: 1.7.2020
  (from: 07/10/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Marek Tabernaus
Sama Chalupku 248/3
Polomka 976 66
From: 1.7.2020 Until: 30.11.2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/10/2020 until: 12/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 04/18/2020 until: 12/17/2020)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 04/18/2020 until: 12/17/2020)
Head: 
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
From: 7.4.2020 Until: 27.11.2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 12/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
Head: 
Ing. Dušan Ramaj
Kalvárska 273/20
Predajná 976 63
From: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Dušan Ramaj
Kalvárska 273/20
Predajná 976 63
From: 7.4.2020 Until: 30.6.2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
Head: 
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
From: 8.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
From: 8.4.2020 Until: 30.6.2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/18/2020 until: 07/09/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 05/05/2017 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 05/05/2017 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
From: 9.3.2017
  (from: 05/05/2017 until: 04/17/2020)
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
From: 9.3.2017 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 05/05/2017 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 07/11/2018 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 07/11/2018 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
From: 1.7.2018
  (from: 07/11/2018 until: 04/17/2020)
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
From: 1.7.2018 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/11/2018 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
From: 20.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
From: 20.9.2018 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
From: 20.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
From: 20.9.2018 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/29/2018 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 12/07/2018 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 12/07/2018 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Mgr. Ľudmila Djubeková
Radová 448/9
Rabča 029 44
From: 27.11.2018
  (from: 12/07/2018 until: 04/17/2020)
Ing. Mgr. Ľudmila Djubeková
Radová 448/9
Rabča 029 44
From: 27.11.2018 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/07/2018 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 8.3.2019
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 8.3.2019 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
From: 1.3.2019
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
From: 1.3.2019 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 03/27/2019 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 04/01/2020 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/01/2020 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
From: 16.3.2020
  (from: 04/01/2020 until: 04/17/2020)
Ing. Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
From: 16.3.2020 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/01/2020 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
From: 16.11.2016 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 16.11.2016 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Jozef Šimkanin
Porubská 689/22
Vranov nad Topľou - Lomnica 093 03
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Jozef Šimkanin
Porubská 689/22
Vranov nad Topľou - Lomnica 093 03
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 16.11.2016 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Vlastimil Uhlík
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 04
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Vlastimil Uhlík
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 04
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Ján Vrbenský
192
Liptovské Kľačany 032 14
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Ján Vrbenský
192
Liptovské Kľačany 032 14
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
From: 16.11.2016 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
From: 16.11.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
From: 16.11.2016 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 12/09/2016 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 12/09/2016 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 1.12.2016
  (from: 12/09/2016 until: 04/17/2020)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 1.12.2016 Until: 6.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/09/2016 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 01/18/2017 until: 04/17/2020)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 01/18/2017 until: 04/17/2020)
Head: 
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa-Likier 981 01
From: 16.11.2016
  (from: 01/18/2017 until: 04/17/2020)
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa-Likier 981 01
From: 16.11.2016 Until: 7.4.2020
  (from: 04/18/2020 until: 04/17/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/18/2017 until: 04/17/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 10/11/2018 until: 03/31/2020)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/11/2018 until: 03/31/2020)
Head: 
Ing. Vladimír Iždinský
Telgárt 132
Telgárt 976 73
From: 1.10.2018
  (from: 10/11/2018 until: 03/31/2020)
Ing. Vladimír Iždinský
Telgárt 132
Telgárt 976 73
From: 1.10.2018 Until: 15.3.2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/11/2018 until: 03/31/2020)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 12/01/2016 until: 03/26/2019)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 12/01/2016 until: 03/26/2019)
Head: 
Ing. Ľuboš Poláček
Letná 830/66
Piešťany 921 01
From: 21.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 03/26/2019)
Ing. Ľuboš Poláček
Letná 830/66
Piešťany 921 01
From: 21.11.2016 Until: 7.3.2019
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 03/26/2019)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 12/07/2018 until: 03/26/2019)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 12/07/2018 until: 03/26/2019)
Head: 
Ing. Vlastimil Meniar poverený riadením
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
From: 17.11.2018
  (from: 12/07/2018 until: 03/26/2019)
Ing. Vlastimil Meniar poverený riadením
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
From: 17.11.2018 Until: 28.2.2019
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/07/2018 until: 03/26/2019)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
Head: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
From: 20.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
From: 20.9.2018 Until: 16.11.2018
  (from: 12/07/2018 until: 12/06/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
Head: 
Ing. František Poleta poverený riadením
Severná 153/16
Námestovo 029 01
From: 20.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
Ing. František Poleta poverený riadením
Severná 153/16
Námestovo 029 01
From: 20.9.2018 Until: 26.11.2018
  (from: 12/07/2018 until: 12/06/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/29/2018 until: 12/06/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 12/09/2016 until: 10/10/2018)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/09/2016 until: 10/10/2018)
Head: 
Ing. Róbert Kabina
Krivínska 93/48
Hronský Beňadik - časť Psiare 966 53
From: 1.12.2016
  (from: 12/09/2016 until: 10/10/2018)
Ing. Róbert Kabina
Krivínska 93/48
Hronský Beňadik - časť Psiare 966 53
From: 1.12.2016 Until: 28.9.2018
  (from: 10/11/2018 until: 10/10/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/09/2016 until: 10/10/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 12/09/2016 until: 09/28/2018)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 12/09/2016 until: 09/28/2018)
Head: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 1.12.2016
  (from: 12/09/2016 until: 09/28/2018)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 1.12.2016 Until: 19.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/09/2016 until: 09/28/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 12/05/2017 until: 09/28/2018)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 12/05/2017 until: 09/28/2018)
Head: 
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
From: 22.11.2017
  (from: 12/05/2017 until: 09/28/2018)
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
From: 22.11.2017 Until: 19.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/05/2017 until: 09/28/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
Head: 
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 16.11.2016 Until: 19.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
Head: 
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
From: 16.11.2016 Until: 19.9.2018
  (from: 09/29/2018 until: 09/28/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 09/28/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 04/28/2017 until: 07/10/2018)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 04/28/2017 until: 07/10/2018)
Head: 
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 1.4.2017
  (from: 04/28/2017 until: 07/10/2018)
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
From: 1.4.2017 Until: 30.6.2018
  (from: 07/11/2018 until: 07/10/2018)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/28/2017 until: 07/10/2018)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 10/07/2017 until: 12/04/2017)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 10/07/2017 until: 12/04/2017)
Head: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
From: 1.10.2017
  (from: 10/07/2017 until: 12/04/2017)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
From: 1.10.2017 Until: 21.11.2017
  (from: 12/05/2017 until: 12/04/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/07/2017 until: 12/04/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 12/01/2016 until: 10/06/2017)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 12/01/2016 until: 10/06/2017)
Head: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 10/06/2017)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 16.11.2016 Until: 30.9.2017
  (from: 10/07/2017 until: 10/06/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 10/06/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 04/14/2017 until: 05/04/2017)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 04/14/2017 until: 05/04/2017)
Head: 
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
From: 9.3.2017
  (from: 04/14/2017 until: 05/04/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/14/2017 until: 05/04/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 02/22/2017 until: 04/27/2017)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 02/22/2017 until: 04/27/2017)
Head: 
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
From: 1.2.2017
  (from: 02/22/2017 until: 04/27/2017)
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
From: 1.2.2017 Until: 31.3.2017
  (from: 04/28/2017 until: 04/27/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 02/22/2017 until: 04/27/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 02/22/2017 until: 04/13/2017)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 02/22/2017 until: 04/13/2017)
Head: 
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
From: 4.2.2017
  (from: 02/22/2017 until: 04/13/2017)
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
From: 4.2.2017 Until: 8.3.2017
  (from: 04/14/2017 until: 04/13/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 02/22/2017 until: 04/13/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
Head: 
Ing. Marián Guniš
719
Liptovská Lužná 034 72
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
Ing. Marián Guniš
719
Liptovská Lužná 034 72
From: 16.11.2016 Until: 31.1.2017
  (from: 02/22/2017 until: 02/21/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
Head: 
Ing. Jozef Staško
1
Hlivištia 073 01
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
Ing. Jozef Staško
1
Hlivištia 073 01
From: 16.11.2016 Until: 3.2.2017
  (from: 02/22/2017 until: 02/21/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 02/21/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 12/01/2016 until: 01/17/2017)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 12/01/2016 until: 01/17/2017)
Head: 
Ing. Peter Mixtaj poverený riadením
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa - Likier 981 01
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 01/17/2017)
Inng. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa-Likier 981 01
From: 16.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 01/17/2017)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 12/01/2016 until: 01/17/2017)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Head: 
Ing. Štefan Zubriczký poverený riadením
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Ing. Štefan Zubriczký poverený riadením
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 14.7.2016 Until: 30.11.2016
  (from: 12/09/2016 until: 12/08/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Head: 
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
59
Čerín
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
59
Čerín
From: 14.7.2016 Until: 30.11.2016
  (from: 12/09/2016 until: 12/08/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Head: 
Ing. Miroslav Slotta poverený riadením
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
Ing. Miroslav Slotta poverený riadením
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
From: 14.7.2016 Until: 30.11.2016
  (from: 12/09/2016 until: 12/08/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 12/08/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Igor Zboja poverený riadením
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Igor Zboja poverený riadením
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
Dlhá 210/1
Trnavá Hora 966 11
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
Dlhá 210/1
Trnavá Hora 966 11
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Dušan Timko poverený riadením
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Dušan Timko poverený riadením
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Ján Mokrý poverený riadením
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III - Necpaly 971 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Ján Mokrý poverený riadením
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III - Necpaly 971 01
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Jozef Sedlák poverený riadením
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Jozef Sedlák poverený riadením
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Jozef Valúch poverený riadením
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Jozef Valúch poverený riadením
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Ivan Danček poverený riadením
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Ivan Danček poverený riadením
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Dušan Ramaj poverený riadením
Podhrádok 341
Predajná 976 63
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Dušan Ramaj poverený riadením
Podhrádok 341
Predajná 976 63
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 01/29/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (from: 01/29/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Milan Vlček
255
Liptovská Porúbka 033 01
From: 16.1.2016
  (from: 01/29/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Milan Vlček
255
Liptovská Porúbka 033 01
From: 16.1.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/29/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 07/15/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 07/15/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
From: 8.7.2016
  (from: 07/15/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
From: 8.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/15/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Radomír Nečas poverený riadením
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Radomír Nečas poverený riadením
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Peter Mixtaj poverený riadením
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa - Likier 981 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Martin Daxner poverený riadením
Školská 1683/147
Čierny Balog - Komov 976 52
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Martin Daxner poverený riadením
Školská 1683/147
Čierny Balog - Komov 976 52
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Ján Vavrek poverený riadením
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Ján Vavrek poverený riadením
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Ján Mizerák poverený riadením
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Ján Mizerák poverený riadením
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
RNDr. Peter Morong poverený riadením
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
RNDr. Peter Morong poverený riadením
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Milan Garaj poverený riadením
438
Obyce 951 95
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Milan Garaj poverený riadením
438
Obyce 951 95
From: 14.7.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 09/13/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 09/13/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 07
From: 27.8.2016
  (from: 09/13/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 07
From: 27.8.2016 Until: 20.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/13/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 10/14/2016 until: 11/30/2016)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 10/14/2016 until: 11/30/2016)
Head: 
Ing. Jozef Staško poverený riadením
1
Hlivištia 073 01
From: 6.10.2016
  (from: 10/14/2016 until: 11/30/2016)
Ing. Jozef Staško poverený riadením
1
Hlivištia 073 01
From: 6.10.2016 Until: 15.11.2016
  (from: 12/01/2016 until: 11/30/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/14/2016 until: 11/30/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 08/12/2016 until: 10/13/2016)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 08/12/2016 until: 10/13/2016)
Head: 
Ing. Peter Pšak poverený riadením
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
From: 14.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 10/13/2016)
Ing. Peter Pšak poverený riadením
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
From: 14.7.2016 Until: 5.10.2016
  (from: 10/14/2016 until: 10/13/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2016 until: 10/13/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 05/19/2016 until: 09/12/2016)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 05/19/2016 until: 09/12/2016)
Head: 
Ing. Darina Mlynarčíková
Hoskorná 51
Lipovec 038 61
From: 17.5.2016
  (from: 05/19/2016 until: 09/12/2016)
Ing. Darina Mlynarčíková
Hoskorná 51
Lipovec 038 61
From: 17.5.2016 Until: 26.8.2016
  (from: 09/13/2016 until: 09/12/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 05/19/2016 until: 09/12/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
From: 13.7.2012
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 14.7.2012
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 14.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/09/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 10/25/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 10/25/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
From: 14.7.2012
  (from: 10/25/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
From: 14.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/25/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 06/13/2013 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 06/13/2013 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 1.6.2013
  (from: 06/13/2013 until: 08/11/2016)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 1.6.2013 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 06/13/2013 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 02/13/2015 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 02/13/2015 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Martin Daxner
Školská 1683/147
Čierny Balog-Komov 976 52
From: 4.2.2015
  (from: 02/13/2015 until: 08/11/2016)
Ing. Martin Daxner
Školská 1683/147
Čierny Balog-Komov 976 52
From: 4.2.2015 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 02/13/2015 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 08/04/2015 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 08/04/2015 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 16.7.2015
  (from: 08/04/2015 until: 08/11/2016)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 16.7.2015 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/04/2015 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 09/17/2015 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 09/17/2015 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Ján Mizerák
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
From: 1.9.2015
  (from: 09/17/2015 until: 08/11/2016)
Ing. Ján Mizerák
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
From: 1.9.2015 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/17/2015 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Vladimír Iždinský poverený riadením
413
Telgárt 976 73
From: 1.11.2015
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
Ing. Vladimír Iždinský poverený riadením
413
Telgárt 976 73
From: 1.11.2015 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 1.11.2015
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 1.11.2015 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/17/2015 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
From: 14.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
From: 14.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 194
Hnúšťa-Likier 981 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 194
Hnúšťa-Likier 981 01
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Pavol Kráľ
59
Čerín
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Pavol Kráľ
59
Čerín
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Miroslav Slotta
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Miroslav Slotta
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Igor Zboja
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Igor Zboja
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 01
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Dušan Ramaj
Podhrádok 341
Predajná 976 63
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Dušan Ramaj
Podhrádok 341
Predajná 976 63
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
From: 14.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
From: 14.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Dušan Timko
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Dušan Timko
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Head: 
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
From: 13.7.2012 Until: 13.7.2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 08/11/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 07/27/2012 until: 07/14/2016)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 07/27/2012 until: 07/14/2016)
Head: 
Ing. Milan Berešík
67
Dolný Vadičov 023 45
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/14/2016)
Ing. Milan Berešík
67
Dolný Vadičov 023 45
From: 13.7.2012 Until: 7.7.2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 07/14/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 02/04/2014 until: 05/18/2016)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 02/04/2014 until: 05/18/2016)
Head: 
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
From: 13.7.2012
  (from: 02/04/2014 until: 05/18/2016)
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
From: 13.7.2012 Until: 16.5.2016
  (from: 05/19/2016 until: 05/18/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 02/04/2014 until: 05/18/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 07/27/2012 until: 01/28/2016)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (from: 07/27/2012 until: 01/28/2016)
Head: 
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 01/28/2016)
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
From: 13.7.2012 Until: 15.1.2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 01/28/2016)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 09/03/2015 until: 11/16/2015)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 09/03/2015 until: 11/16/2015)
Head: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
From: 17.8.2015
  (from: 09/03/2015 until: 11/16/2015)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
From: 17.8.2015 Until: 31.10.2015
  (from: 11/17/2015 until: 11/16/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/03/2015 until: 11/16/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 07/22/2015 until: 11/16/2015)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 07/22/2015 until: 11/16/2015)
Head: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 25.5.2015
  (from: 07/22/2015 until: 11/16/2015)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 25.5.2015 Until: 31.10.2015
  (from: 11/17/2015 until: 11/16/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/22/2015 until: 11/16/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2015)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2015)
Head: 
Ing. Otto Uhrin
29.augusta 24/29
Levice 034 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2015)
Ing. Otto Uhrin
29.augusta 24/29
Levice 034 01
From: 13.7.2012 Until: 31.8.2015
  (from: 09/17/2015 until: 09/16/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 07/27/2012 until: 09/02/2015)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 07/27/2012 until: 09/02/2015)
Head: 
Ing. Milan Kozák
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok 033 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 09/02/2015)
Ing. Milan Kozák
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok 033 01
From: 13.7.2012 Until: 16.8.2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 09/02/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 04/24/2015 until: 08/03/2015)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 04/24/2015 until: 08/03/2015)
Head: 
Ing. Vladimír Hlinka
271
Muráň 049 01
From: 2.4.2015
  (from: 04/24/2015 until: 08/03/2015)
Ing. Vladimír Hlinka
271
Muráň 049 01
From: 2.4.2015 Until: 15.7.2015
  (from: 08/04/2015 until: 08/03/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/24/2015 until: 08/03/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 07/02/2015 until: 07/21/2015)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 07/02/2015 until: 07/21/2015)
Head: 
Ing. Ľuboš Németh
193
Nevidzany 951 62
From: 12.5.2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/21/2015)
Ing. Ľuboš Németh
193
Nevidzany 951 62
From: 12.5.2015 Until: 24.5.2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/02/2015 until: 07/21/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 07/27/2012 until: 07/01/2015)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 07/27/2012 until: 07/01/2015)
Head: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/01/2015)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
From: 13.7.2012 Until: 11.5.2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 07/01/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 07/27/2012 until: 04/23/2015)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 07/27/2012 until: 04/23/2015)
Head: 
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 04/23/2015)
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 13.7.2012 Until: 1.4.2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 04/23/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 10/10/2014 until: 02/12/2015)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 10/10/2014 until: 02/12/2015)
Head: 
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 11.9.2014
  (from: 10/10/2014 until: 02/12/2015)
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 11.9.2014 Until: 3.2.2015
  (from: 02/13/2015 until: 02/12/2015)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/10/2014 until: 02/12/2015)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 07/27/2012 until: 10/22/2014)
Head: 
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
From: 14.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 10/22/2014)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 07/27/2012 until: 10/09/2014)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 07/27/2012 until: 10/09/2014)
Head: 
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 10/09/2014)
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
From: 13.7.2012 Until: 10.9.2014
  (from: 10/10/2014 until: 10/09/2014)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 10/09/2014)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 07/27/2012 until: 02/03/2014)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 07/27/2012 until: 02/03/2014)
Head: 
Ing. Dušan Chudovský
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 02/03/2014)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 02/03/2014)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (from: 09/17/2013 until: 02/03/2014)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 09/17/2013 until: 02/03/2014)
Head: 
Ing. Milan Prevendarčík
63
Dolná Seč 935 31
From: 15.8.2013
  (from: 09/17/2013 until: 02/03/2014)
Ing. Milan Prevendarčík
63
Dolná Seč 935 31
From: 15.8.2013 Until: 31.12.2013
  (from: 02/04/2014 until: 02/03/2014)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/17/2013 until: 02/03/2014)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2013)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2013)
Head: 
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2013)
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
From: 13.7.2012 Until: 14.8.2013
  (from: 09/17/2013 until: 09/16/2013)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 09/16/2013)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 05/17/2013 until: 06/12/2013)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 05/17/2013 until: 06/12/2013)
Head: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 1.5.2013
  (from: 05/17/2013 until: 06/12/2013)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
From: 1.5.2013 Until: 31.5.2013
  (from: 06/13/2013 until: 06/12/2013)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 05/17/2013 until: 06/12/2013)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 07/27/2012 until: 05/16/2013)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 07/27/2012 until: 05/16/2013)
Head: 
Ing. Juraj Balázs
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 05/16/2013)
Ing. Juraj Balázs
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
From: 13.7.2012 Until: 30.4.2013
  (from: 05/17/2013 until: 05/16/2013)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 05/16/2013)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Palárikovo
  (from: 07/27/2012 until: 01/23/2013)
Registered seat: 
Remeselnícka 48
Palárikovo
  (from: 07/27/2012 until: 01/23/2013)
Head: 
Ing. Peter Kodaj
Ulica Andreja Hlinku 1523/24
Mojmírovce 951 15
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 01/23/2013)
Ing. Peter Kodaj
Ulica Andreja Hlinku 1523/24
Mojmírovce 951 15
From: 13.7.2012 Until: 31.12.2012
  (from: 01/24/2013 until: 01/23/2013)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 01/23/2013)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 07/27/2012 until: 10/24/2012)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 07/27/2012 until: 10/24/2012)
Head: 
Ing. Stanislav Jevčák poverený riadením
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
From: 16.6.2012 Until: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 10/24/2012)
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
From: 14.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 10/24/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 10/24/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Head: 
Ing. Peter Chrust
From: 16.1.2007 Until: 31.1.2008
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
From: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Head: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
From: 1.4.2011 Until: 31.5.2011
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
From: 14.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/27/2012 until: 09/08/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
A.H.Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
A.H.Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ján Vrbenský poverený riadením
1045
Likavka 034 95
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Vrbenský poverený riadením
1045
Likavka 034 95
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Jozef Herud poverený riadením
684
Oravská Polhora 029 47
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Jozef Herud poverený riadením
684
Oravská Polhora 029 47
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Richard Jakubička poverený riadením
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Richard Jakubička poverený riadením
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Jozef Bystriansky poverený riadením
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Jozef Bystriansky poverený riadením
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ján Štefánik poverený riadením
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Štefánik poverený riadením
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Vladimír Lukoťka poverený riadením
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Vladimír Lukoťka poverený riadením
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ľubomír Machyniak poverený riadením
Hronská 105
Hronec 976 45
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ľubomír Machyniak poverený riadením
Hronská 105
Hronec 976 45
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ján Psársky poverený riadením
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Psársky poverený riadením
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ján Rak poverený riadením
182
Smrečany 032 05
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Rak poverený riadením
182
Smrečany 032 05
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Jozef Spevár poverený riadením
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Jozef Spevár poverený riadením
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Andrej Lazar poverený riadením
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Andrej Lazar poverený riadením
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
From: 16.6.2012 Until: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Dušan Chudovský poverený riadením
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Dušan Chudovský poverený riadením
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Palárikovo
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Remeselnícka 48
Palárikovo
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ladislav Horváth poverený riadením
S.H.Vajanského 318/81
Nové Zámky 940 02
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ladislav Horváth poverený riadením
S.H.Vajanského 318/81
Nové Zámky 940 02
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Juraj Balázs poverený riadením
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Juraj Balázs poverený riadením
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Stanislav Jevčák poverený riadením
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Stanislav Jevčák poverený riadením
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
From: 16.6.2012 Until: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Ján Hruškovic poverený riadením
Hlavná 23/49
Sečovská Polianka 094 14
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Ján Hruškovic poverený riadením
Hlavná 23/49
Sečovská Polianka 094 14
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Tomáš Ježík poverený riadením
Okružná 688/3
Čadca - U Hluška 022 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Tomáš Ježík poverený riadením
Okružná 688/3
Čadca - U Hluška 022 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Tomáš Čuka poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Tomáš Čuka poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
210
Trnavá Hora 966 11
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
210
Trnavá Hora 966 11
From: 16.6.2012 Until: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Peter Chrust
From: 16.1.2007 Until: 31.1.2008
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Róbert Sivčák poverený riadením
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Róbert Sivčák poverený riadením
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
From: 16.6.2012 Until: 12.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Head: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
From: 1.4.2011 Until: 31.5.2011
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Norbert Galčík poverený riadením
93
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 16.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Norbert Galčík poverený riadením
93
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 16.6.2012 Until: 13.7.2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/13/2012 until: 07/26/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
334
Kriváň
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Pavol Kráľ
A. H. Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Pavol Kráľ
A. H. Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Ján Vrbenský
1045
Likavka 034 95
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Ján Vrbenský
1045
Likavka 034 95
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota - Sobôtka 979 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota - Sobôtka 979 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Ján Štefánik
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Ján Štefánik
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Vladimír Lukoťka
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Vladimír Lukoťka
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
455
Beňuš
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Jozef Spevár
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Jozef Spevár
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 07/02/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice
  (from: 07/02/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
464
Horné Orešany 919 03
From: 1.4.2011 Until: 31.5.2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Norbert Galčík
93
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 1.6.2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Norbert Galčík
93
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 1.6.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/02/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 04/25/2012 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (from: 04/25/2012 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
From: 1.1.2011
  (from: 04/25/2012 until: 07/12/2012)
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/25/2012 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Head: 
Ing. Andrej Lazar
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
From: 1.1.2011
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Ing. Andrej Lazar
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
From: 1.1.2011 Until: 15.6.2012
  (from: 07/13/2012 until: 07/12/2012)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (from: 01/27/2011 until: 07/12/2012)