Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42574/B

Business name: 
Josuno s.r.o.
  (from: 12/18/2015 until: 03/01/2021)
Registered seat: 
Pilárikova 5
Bratislava 811 03
  (from: 03/10/2009 until: 03/01/2021)
Identification number (IČO): 
36 682 179
  (from: 10/03/2006)
Date of entry: 
10/03/2006
  (from: 10/03/2006)
Date of deletion: 
02/24/2021
  (from: 03/02/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.2.2021, sp. zn. 36Exre/105/2020 súd vymazal obchodnú spoločnosť Josuno s.r.o., Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2020, č. k. 6K/61/2015-628, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 1.2.2020, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Josuno s.r.o., Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 03/02/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/10/2009 until: 03/01/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/21/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 14.06.2016, č.k. 6K/61/2015-340, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Josuno s.r.o., so sídlom Pilírikova 5, 811 03 Bratislava.
  (from: 07/27/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Polomský
Hlohová 10
Bratislava 821 07
From: 06/21/2016
  (from: 07/27/2016)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person