Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  713/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom
  (from: 05/02/1991 until: 10/04/2007)
Registered seat: 
Vysoká nad Uhom 072 14
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Vysoká nad Uhom 072 14
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Vysoká nad Uhom
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
Identification number (IČO): 
00 197 815
  (from: 05/02/1991)
Date of entry: 
05/02/1991
  (from: 05/02/1991)
Date of deletion: 
10/05/2007
  (from: 10/05/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/05/2007)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/02/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, chemických ochranných prostriedkov, strojov, strojových súčastí a ďalších poľnohospodárskych potrieb
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
obchodná činnosť ktorej patrí:
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok chemických ochranných prostriedkov a ďalších poľnohospodárskych a potravinárskych potrieb
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl.nariadenia č.256/90 Zb.
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
stavebno-montážna činnosť
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
poskytovanie služieb pre podniky a občanov
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Managing board
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
Milan Buban ml. - člen
353
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Ján Bukovský - člen
336
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Juraj Dudaš - člen
198
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Michal Dzurjo - člen
195
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Anna Dzurjová - člen
195
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Anna Dzurjová - člen
195
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Ing. Andrej K u š n í r - predseda družstva
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
Ján Kočan - člen
256
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Štefan Kontra - člen
350
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Ing. Andrej Kušnír - predseda
106
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Ing. Andrej Kušnír - predseda
č. 106
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Mária Kušnírová - člen
106
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Anna Michalíková - člen
267
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Ladislav Pataky - člen
56
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Ladislav Pataky - člen
56
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Ján Štenko - člen
202
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Michal Tobiaš - člen
276
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Michal Tobiaš - člen
122
Vysoká nad Uhom
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Andrej Toth - podpredseda
122
Vysoká nad Uhom
  (from: 04/19/1993 until: 08/03/1995)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Za poľnohospdárske družstvo podpisuje predseda a v prípade jeho neprítomnosti ním poverená osoba.
  (from: 05/02/1991 until: 04/18/1993)
Registered capital: 
450 000 Sk
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/10/2015
  (from: 08/03/2016)
 Liquidators:
JUDr. Vladimír Lisák
Sama Chalupku 10
Michalovce 071 01
From: 06/10/2015 Until: 10/05/2007
  (from: 06/02/2017)
 Liquidators:
JUDr. Vladimír Lisák
Sama Chalupku 10
Michalovce 071 01
From: 06/10/2015
  (from: 08/03/2016 until: 06/01/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho dodatočnej likvidácii.
  (from: 08/03/2016)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke číslo 713/V pri: Obchodné meno:Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom Sídlo: 072 14 Vysoká nad Uhom IČO: 00 197 815 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 1K 515/1997-116 zo dňa 13.2.2007 (právoplatnosť nadobudlo 27.3.2007), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po ukončení konkurzného konania neostal v družstve žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obch. zák.)
  (from: 10/05/2007)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 20.04.2015, č.k. 9Cbr/115/2014-23, právoplatným dňa 10.06.2015, povolil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého družstva Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom, so sídlom Vysoká nad Uhom 072 14, IČO: 00 197 815.
  (from: 08/03/2016)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5.4.1991.
  (from: 05/02/1991 until: 10/04/2007)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 11.1.1993 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 11.1.1993 v súlade so zák.č.42/92 Zb. a ust.§ 765 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Zápisnica z VČS družstva zo dňa 23.2.1995.
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn.1K 515/97-11 zo dňa 4.8.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom, sídlo: Vysoká nad Uhom, IČO 00197815 a ustanovil správcu podstaty: Ing. Martin Šepeľák, Pri Sýpke 12, Michalovce.
  (from: 12/22/1999 until: 10/04/2007)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. 1K/515/1997 zo dňa 13.2.2007 právoplatným dňa 27.3.2007 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom, sídlo: Vysoká nad Uhom po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b/ ZKV a Ing. Martin Šepeľák, Michalovce, Pri Sýpke 12 bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 06/07/2007 until: 10/04/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/04/1999
  (from: 12/22/1999)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Martin Šepeľák
Pri Sýpke 12
Michalovce
  (from: 12/22/1999)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person