Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  600/S

Business name: 
DRUKOS, a.s. "v konkurze"
  (from: 06/06/2007)
Registered seat: 
ul.prof.Sáru 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/29/1999)
Identification number (IČO): 
36 039 187
  (from: 12/29/1999)
Date of entry: 
12/31/1999
  (from: 12/29/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1999)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s dopravnými prepravnými prostriedkami a náhradnými dielmi včítane osobných a úžitkových automobilov
  (from: 12/29/1999)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 12/29/1999)
prenájom základných prostriedkov a dopravných prostriedkov včítane leasingu
  (from: 12/29/1999)
požičiavanie strojov a zariadení, dopravných mechanizmov, dopravných prostriedkov
  (from: 12/29/1999)
realitná činnosť - kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností
  (from: 12/29/1999)
organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok
  (from: 12/29/1999)
propagačná, reklamná, inzertná činnosť
  (from: 12/29/1999)
výroba a úpravy priemyselných výrobkov a spotrebného tovaru
  (from: 12/29/1999)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, rekonštrukciách
  (from: 12/29/1999)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/29/1999)
opravárenská a servisná činnosť automobilov
  (from: 12/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - ojazdené motorové vozidlá
  (from: 12/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - ojazdené motorové vozidlá
  (from: 12/29/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja ojazdených motorových vozidiel
  (from: 12/29/1999)
faktoring
  (from: 01/17/2001)
forfaiting
  (from: 01/17/2001)
montáž, servis a opravy plynových zariadení na pohon motorových vozidiel skvapalneným ropným plynom
  (from: 01/17/2001)
záložňa
  (from: 01/17/2001)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (from: 07/19/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/2002)
Ivan Kazi - podpredseda
Sklabiná 36
Sklabiná 991 05
From: 08/16/2013
  (from: 09/13/2013)
Lenka Mojžišová - člen
Trieda Hradca Králové 24
Banská Bystrica 974 04
From: 08/16/2013
  (from: 09/13/2013)
Ing. František Mojžiš - predseda predstavenstva
Trieda Hradca Králové 24
Banská Bystrica 974 04
From: 04/01/2020
  (from: 04/08/2020)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne predseda a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis.
  (from: 10/21/2002)
Capital: 
170 681 190 EUR Paid up: 170 681 190 EUR
  (from: 12/08/2010)
Shares: 
Number of shares: 5020035
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/08/2010)
Supervisory board: 
Pavel Tomáš
Hrabovo 701
Kalinovo 985 01
From: 08/23/2010
  (from: 12/08/2010)
Dušan Tanáč
Jasenie 269
Jasenie 976 75
From: 08/23/2010
  (from: 12/08/2010)
Martin Izakovič
P. O. Hviezdoslava 815/3
Veľký Krtíš 990 01
From: 08/23/2010
  (from: 12/08/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.12.1999, podľa § 154 a nasl. Obch.zák. a rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice č. Nz 522/99 zo dňa 10.12.1999, premenou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným DRUKOS, spol. s r.o. Banská Bystrica, podľa § 69 ods. 2 Obch.zák.
  (from: 12/29/1999)
. Valné zhromaždenie uskutočnené dňa 28.6.2000 - NZ 147/2000, napísaná v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, Banská Bystrica, Skuteckého č. 39 a valné zhromaždenie uskutočnené dňa 21.8.2000 - NZ 183/2000, napísaná v tom istom notárskom úrade - zmenili stanovy spoločnosti a osoby štatutárov spoločnosti.
  (from: 01/17/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/16/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 2.2.2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/19/2001)
. Riadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2002 prijalo zmenu stanov - úplné znenie v súlade s ust. zák.č.500/2001 Z.z.
  (from: 10/21/2002)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 5.12.2002 č.k. 27K 203/2002 bol vyhlásený konkurz na majetok DRUKOS, a.s. prof. Sáru 5, Banská Bystrica, IČO: 36 039 187. Za správcu konkurznej podstaty bola určená JUDr. Marta Todeková, kom. právnička, Nemocničná 1, Dolný Kubín.
  (from: 05/20/2003)
. Uznesením Najvyššieho súdu SR, č.k. 3 Obo 27/03, zo dňa 20.02.2003, bol konkurz zrušený. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2003. . Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 27K/203/2002, zo dňa 08.01.2004, na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, pričom za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Todeková Marta, komerčná právnička, Nemocničná č. 1, Dolný Kubín.
  (from: 02/10/2004)
. Zapisuje sa zmena v dozornej rade v súlade s vykonanou voľbou člena dozornej rady uskutočnenej dňa 15.10.2003 v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 03/19/2004)
. Opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 27K/203/2002, zo dňa 31.03.2004, bol ustanovený osobitný správca - Ing. Ladislav Kokavec,bytom Lučenec, J. Vargu 18, pre tieto odbory správy: - vedenie účtovníctva - zabezpečenie činnosti - predaj a servis motorových vozidiel
  (from: 05/21/2004)
Osobitný správca, Ing. Ladislav Kokavec, bytom Lučenec, J. Vargu 18, ktorý bol opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 27K/203/2002 zo dňa 31. 03. 2004 ustanovený pre odbory správy: vedenie účtovníctva, zabezpečenie činnosti – predaj a servis motorových vozidiel, bol uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 27K/203/2002 zo dňa 26. 01. 2007, právoplatným dňa 20. 02. 2007, zbavený funkcie osobitného správcu.
  (from: 02/19/2013)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person