Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  15/T

Business name: 
Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Registered seat: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
  (from: 08/02/1993 until: 08/04/1996)
Piešťany
  (from: 12/27/1990 until: 08/01/1993)
Identification number (IČO): 
00 165 441
  (from: 12/27/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 12/27/1990)
Date of deletion: 
08/05/1996
  (from: 08/05/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 08/05/1996)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/27/1990)
Objects of the company: 
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonami, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom ČSFR a pacientom zo zahraničia
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné s rekondičné pobyty klientom z občanov ČSFR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovanie metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom ČSFR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečevých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydrulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
zabezpečovať udrživanie a tvorbu kúpeľneho prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodrživať ustanovenia kúpeľneho štatútu, sledovať dodržiavanie ustavení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečebou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov /kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov, umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod./ aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
vykonávať praktickú prípravu mládeže na výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník-servirska, 04-90-2/01 kuchárčašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (from: 12/27/1990 until: 09/22/1994)
činnosť cestovnej kancelárie (ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň)
  (from: 08/02/1993 until: 09/22/1994)
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami
  (from: 08/02/1993 until: 09/22/1994)
obchodná činnosť
  (from: 08/02/1993 until: 09/22/1994)
športové a kondičné masáže
  (from: 08/02/1993 until: 09/22/1994)
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, v znení noviel /úplné znenie pod č. 96/1992 Zb. a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov /kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod./ aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník - servírka, 04-90-2/01 kuchár-čašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
činnosť cestovnej kancelárie /ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň/
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
obchodná činnosť
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
športové a kondičné masáže
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevádzkovaním verejnej lekárne
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (from: 02/28/1995 until: 08/04/1996)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Mudr. Daniel Doležal - lekársky námestník, zástupca riaditeľa
Mojmírova 111/4
Piešťany
  (from: 11/05/1992 until: 08/18/1994)
Ing. Stanislav Gajdoš - riaditeľ
Andreja Hlinku 58
Piešťany
  (from: 11/05/1992 until: 08/18/1994)
JUDr. Alojz Markech - zástupca riaditeľa
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 11/29/1995 until: 08/04/1996)
Ing. Emanuel Pavlech - ekonomický námestník
nám. SNP 1479/7
Piešťany
  (from: 12/27/1990 until: 11/04/1992)
MUDr. Ján Pilka - riaditeľ
Hviezdoslavova 7
Piešťany
  (from: 12/27/1990 until: 09/14/1992)
MUDr. Martin Riška - poverený riadením
Mateja Bela 4751/36
Piešťany
  (from: 09/15/1992 until: 11/04/1992)
Ing. Jarmila Slafkovská - riaditeľ
Hany Meličkovej 7/22
Bratislava
  (from: 08/19/1994 until: 08/04/1996)
MUDr. Pavol Zatkalík - lekársky námestník, zástupca riaditeľa
nám. Martina Benku 4681/8
Piešťany - Banka
  (from: 08/19/1994 until: 11/28/1995)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Founder: 
Ministerstvo zdravotníctva SR
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Ordinary capital: 
779 091 794,24 Kčs
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30.05.1996 číslo 1306/1996 - A bol štátny podnik zrušený bez likvidácie, s tým, že všetky jeho práva, majetok a záväzky prechádzajú na Fond národného majetku SR a ním založenú spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, Piešťany (ktorá bola zároveň dňom 05.08.1996 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Sa). Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K v y m a z u j e s a dňom 05.08.1996 - Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441. Stary spis: Pš 44
  (from: 08/05/1996)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20.12.1990 č.: 2238/1990 C1 podľa § 12 ods. 1 a § 13 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 3118/1990 -A-D/2Hr zo dňa 23.9.1991 mení zakladaciu listinu z 20.12.1990 č. 2238/1990 - C/1 štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele Piešťany v časti B. Majetok štátneho podniku pri zložení. Stary spis: Pš 44
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Ministerstvo zdravotníctva SR svojim rozhodnutím č. 2935/1994 - A zo dňa 2.8.1994 zmenilo zakladaciu listinu štátneho podniku v časti B, v ktorej sa základný predmet činnosti doplnil o ďalšiu činnosť. Stary spis: Pš 44
  (from: 09/23/1994 until: 08/04/1996)
Zmena zakladateľskej listiny štátneho podniku rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva zo dňa 31.1.1995 č. 283/1995 - A. Stary spis: Pš 44
  (from: 02/28/1995 until: 08/04/1996)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person