Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  101/B

Business name: 
Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave v likvidácii
  (from: 05/03/2012 until: 12/27/2012)
Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave
  (from: 07/29/1993 until: 05/02/2012)
Svojpomocké stavebné bytové družstvo, Svetlá 1, Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 07/28/1993)
Registered seat: 
Mozartova 23
Bratislava 811 02
  (from: 05/03/2012 until: 12/27/2012)
Svetlá ulica 7
Bratislava 811 02
  (from: 03/06/2001 until: 05/02/2012)
Svetlá ulica 1
Bratislava 811 02
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Identification number (IČO): 
00 169 871
  (from: 03/19/1965)
Date of entry: 
03/19/1965
  (from: 03/19/1965)
Date of deletion: 
12/28/2012
  (from: 12/28/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/28/2012)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/19/1965)
Objects of the company: 
Družstvo vykonáva bytovú výstavbu.
  (from: 03/19/1965 until: 07/28/1993)
Organizovanie, príprava a realizácia výstavby rôznymi formami, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
V súvislosti s uvedenou činnosťou v bode 1 družstvo:
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
stavia alebo zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, rodinných domčekov, ako aj výstavbu garáží a ateliérov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
stavia alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
vykonáva alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
poskytuje alebo zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
prenajíma spoločné a nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva družstva /po schválení predstavenstvom musí byť zapísaná v obchodnom registri/
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/1965 until: 12/27/2012)
Ing. Ján Bodnár
Svetlá 3
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 07/28/1993)
Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda
Svetlá 3
Bratislava
  (from: 07/29/1993 until: 03/05/2001)
Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda
Svetlá 3
Bratislava
  (from: 03/06/2001 until: 05/02/2012)
Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda
Svetlá 3
Bratislava
Until: 05/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Ján Grygar , CSc.
Šípková 7
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Pavol Kočvara
Tehelná 21
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing. Dušan Lupták
Šípková 7
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing. Jana Martanovičová
Majakovského 5
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing. Jana Martanovičová
Majakovského 5
Bratislava
  (from: 03/06/2001 until: 05/02/2012)
Ing. Jana Martanovičová
Majakovského 5
Bratislava
Until: 05/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
JUDr. Stanislav Novák , CSc.
Bradlinská 7
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing. Ladislav Retzer - predseda
Slávičie údolie 16
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing. Ladislav Retzer - predseda
Slávičie údolie 18
Bratislava
  (from: 03/06/2001 until: 05/02/2012)
Ing. Ladislav Retzer - predseda
Slávičie údolie 18
Bratislava
Until: 05/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Karol Somolány
Mozartova 25
Bratislava
  (from: 03/06/2001 until: 05/02/2012)
Karol Somolány
Mozartova 25
Bratislava
Until: 05/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing.arch. Tibor Varga
Svetlá 1
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing.arch. Tibor Varga
Mozartova 21
Bratislava
  (from: 03/06/2001 until: 05/02/2012)
Ing.arch. Tibor Varga
Mozartova 21
Bratislava
Until: 05/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Jana Vašková
Solivarská 17
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Ing. Ján Wiedermann
Svetlá 7
Bratislava
  (from: 03/19/1965 until: 03/05/2001)
Acting: 
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/19/1965 until: 12/27/2012)
Registered capital: 
3 320 EUR
  (from: 06/30/2010 until: 12/27/2012)
100 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 06/29/2010)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 06/29/2010)
100 EUR
  (from: 06/30/2010 until: 12/27/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2012
  (from: 12/28/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 12/27/2012)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Retzer
Slávičie údolie 18
Bratislava
From: 05/01/2012 Until: 12/28/2012
  (from: 05/03/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná menom spoločnosti samostatne.
  (from: 05/03/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2012
  (from: 12/28/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 19.12.2012, na ktorej bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 18.12.2012. Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102303/5/3524052/2012 zo dňa 28.11.2012 s výmazom spoločnosti Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave v likvidácii, s.r.o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave v likvidácii, Mozartova 23, 811 02 Bratislava, IČO : 00 169 871, zapísaná v obchodnom registri v odd. Dr vl. číslo 101/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/28/2012)
Na ustavujúcej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 19.3.1965, bolo založené družstvo a boli schválené Stanovy družstva. Podľa týchto Stanov vykázaná strata sa uhradí zo základného fondu, alebo sa rozvrhne na jednotlivých členov podľa výšky podielov. Sumy rozvrhnuté na jednotlivých členov družstva nesmú presahovať desatinu členského podielu. JRD-Kraj.sekr. v Bratislave, rozhodnutím zo dňa 17. mája 1965, č. 23/8-2229/65, dala súhlas ku vzniku družstva. Predstavenstvo má 3 - 15 členov. Stary spis: Dr 1848 V súlade s ustanovením § 765 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohoto zákona. Stary spis: Dr 1848
  (from: 07/29/1993 until: 12/27/2012)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 20.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.12.2000.
  (from: 03/06/2001 until: 12/27/2012)
Základné imanie : Podľa Stanov vykázaná strata sa uhradí zo základného fondu, alebo sa rozvrhne na jednotlivých členov podľa výšky podielov. Sumy rozvrhnuté na jednotlivých členov družstva nesmú presahovať desatinu členského podielu. Na ustavujúcej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 19.3.1965, bolo založené družstvo a boli schválené Stanovy družstva. Podľa týchto Stanov vykázaná strata sa uhradí zo základného fondu, alebo sa rozvrhne na jednotlivých členov podľa výšky podielov. Sumy rozvrhnuté na jednotlivých členov družstva nesmú presahovať desatinu členského podielu. JRD-Kraj.sekr. v Bratislave, rozhodnutím zo dňa 17. mája 1965, č. 23/8-2229/65, dala súhlas ku vzniku družstva. Predstavenstvo má 3 - 15 členov. Členská schôdza družstva dňa 14.10.1975 pri- jala stanovy typu A, schválené uznesením vlá- dy SSR č. 116 zo dňa 16. apríla 1975. Sloven- ský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 37/71 Zb. dal k tejto zmene stanov súhlas dňa 16.12.1975. Stary spis: Dr 1848
  (from: 03/19/1965 until: 07/28/1993)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person