Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  622/S

Business name: 
ELKA, a.s. „v likvidácii“
  (from: 08/06/2016 until: 06/02/2021)
Registered seat: 
Kremnické Bane č. 37
Kremnica 967 01
  (from: 11/28/2003 until: 06/02/2021)
Identification number (IČO): 
35 773 651
  (from: 06/08/2000)
Date of entry: 
10/05/1999
  (from: 06/08/2000)
Date of deletion: 
06/03/2021
  (from: 06/03/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/03/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/08/2000)
Capital: 
2 024 956 EUR Paid up: 2 024 956 EUR
  (from: 03/30/2012 until: 06/02/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/26/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/65/2013-101 zo dňa 28. 10. 2013, právoplatným dňa 26. 10. 2013 a vykonateľným 26. 10. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka ELKA, a.s., Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, IČO: 35 773 651 a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. Augusta 31, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 08/06/2016)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/26/2015
Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K 65/2013-468 zo dňa 03.09.2015, ktoré sa stalo právoplatným dňa 26.09.2015 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ELKA, a.s. "v konkurze", so sídlom Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, IČO: 35 773 651 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 08/06/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/26/2015
  (from: 08/06/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.01.2021, č. k.: 5K/16/2020 - 59 bolo rozhodnuté nasledovne: "Zastavuje konkurzné konanie na majetok dlžníka ELKA, a. s. "v likvidácii", IČO: 35 773 651, so sídlom: Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo 622/S, pre nedostatok majetku." Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
  (from: 06/03/2021)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
V súlade so Zmluvou o predaji podniku zo dňa 30.04.2014 došlo v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Banská Bystrica, sp.zn.: 2K/65/2013 v súlade s ustanovením § 92 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov k predaju podniku úpadcu: ELKA, a.s. so sídlom: Kremnické Bane č. 37, 967 01 Kremnica, IČO: 35 773 651 v prospech kupujúceho: ENERGOSERVIS, s.r.o., so sídlom: Pod Zečákom 53, 841 03 Bratislava, IČO: 36 385 247 zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 59912/B.
  (from: 05/20/2014)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person