Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6796/B

Business name: 
najs and wajs s. r. o. v likvidácii
  (from: 12/08/2018)
Registered seat: 
Žltá 22/G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  (from: 05/27/2017)
Identification number (IČO): 
31 370 101
  (from: 03/30/1994)
Date of entry: 
03/30/1994
  (from: 03/30/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1994)
Objects of the company: 
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/22/2008)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/22/2008)
počítačová grafika
  (from: 04/22/2008)
vyzualizácia a výroba modelov a makiet
  (from: 04/22/2008)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 04/22/2008)
dokončovacie stavené práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/22/2008)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
  (from: 04/22/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/22/2008)
počítačové služby
  (from: 04/22/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/22/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/22/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/22/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/22/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/22/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/22/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/22/2008)
administratívne práce
  (from: 04/22/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/22/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/22/2008)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 04/02/2011)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 04/02/2011)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 04/02/2011)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 04/02/2011)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 04/02/2011)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 04/02/2011)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 04/02/2011)
Partners: 
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 09/07/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Eduard Pohl
Amount of investment: 6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 09/07/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/07/2021)
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 03/27/2020
  (from: 09/07/2021)
Capital: 
6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 04/02/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/27/2018
  (from: 12/08/2018)
 Liquidators:
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/27/2018
  (from: 09/07/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje za Spoločnosť samostatne.
  (from: 12/08/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13581
  (from: 03/30/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1994 na ktorom boli prijaté zmeny. Starý spis: S.r.o. 13581
  (from: 03/08/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.1996. Starý spis: S.r.o. 13581
  (from: 05/03/1996)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.4.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.4.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 06/03/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2000 o prevode obchodného podielu a zmene obchodného mena: pôvodné: BEMI, spol. s r.o.
  (from: 05/18/2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 15.12.2003.
  (from: 06/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.2.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z D/BEMI, s.r.o. na nové Nice Architects, s.r.o.
  (from: 04/22/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010.
  (from: 04/02/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2012.
  (from: 02/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2015.
  (from: 05/29/2015)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person