Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  727/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo ĎURĎOŠíK - TRSŤANY
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Tršťanoch, okres Košice-vidiek
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
Registered seat: 
Ďurďošík 044 45
  (from: 11/22/1994 until: 05/09/2012)
Trsťany 044 45
  (from: 04/15/1993 until: 11/21/1994)
Trsťany
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 697 931
  (from: 07/10/1991)
Date of entry: 
07/10/1991
  (from: 07/10/1991)
Date of deletion: 
05/10/2012
  (from: 05/10/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/10/2012)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/10/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
potravinárska výroba
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
práce a služby pre členov, občanov a organizácie spočívajúce v prevádzaní poľnohospodárskych prác
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
poskytovanie prác a služieb v oblasti traktorových prác, ťažkej mechanizácie a opravárenskej činnosti pre členov družstva
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Iveta Hadašová - podpredseda
58
Ďurďošík
  (from: 10/04/1995 until: 02/17/1998)
Mária KEREKEŠOVÁ - predseda
16
Čakanovce
  (from: 06/30/1992 until: 04/14/1993)
Daniel Klika - člen
49
Ďurďošík
  (from: 04/15/1993 until: 10/03/1995)
Jolana Ruhalovská - člen
9
Ďurďošík
  (from: 04/15/1993 until: 11/21/1994)
JUDr. Marián Soták - predseda
  (from: 07/10/1991 until: 06/29/1992)
Vincent Timko - člen
58
Ďurďošík
  (from: 10/04/1995 until: 02/17/1998)
Vincent Timko - podpredseda
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
Vincent Timko - podpredseda
58
Ďurďošík
  (from: 04/15/1993 until: 10/03/1995)
Mária Kerekešová - predseda
16
Čakanovce
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Pavol Korečko st. - člen
22
Trsťany
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Vincent Sapara - člen
44
Ďurďošík
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Emília Sokolovičová - člen
11
Trsťany
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Ondrej Béreš - člen
40
Trsťany
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
František Drapčík - člen
18
Trsťany
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Ing. Silvia Slimáková - člen
366
Ruskov
  (from: 11/22/1994 until: 05/09/2012)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Štatutárnym orgánom družstva je predseda, ktorý je oprávnený konať menom družstva vo všetkých veciach. V čase jeho neprítomnosti zastupuje ho podpredseda.
  (from: 07/10/1991 until: 04/14/1993)
Registered capital: 
760 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Other legal facts: 
Družstvo bolo vymazané na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/259/1996-218 zo dňa 23. januára 2012.
  (from: 05/10/2012)
Právne pomery družstva sa zakladajú na stanovách schválených členskou schôdzou dňa 23.3.1991 podľa zákona č. 162/90 Zb.
  (from: 07/10/1991 until: 05/09/2012)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 12.12.1992 a zmeny stanov schválených dňa 13.1.1993 podľa 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/15/1993 until: 05/09/2012)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 17.3.1994.
  (from: 11/22/1994 until: 05/09/2012)
Zmena stanov schválená ČS dňa 19.12.1997.
  (from: 02/18/1998 until: 05/09/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn.: 1K 259/96-18 zo dňa 4. novembra 1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo ĎURĎOŠÍK-TRSŤANY, Ďurďošík, IČO: 00 697 931 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Pavol Kiss, Štúrova 20, Košice.
  (from: 12/16/1999 until: 05/09/2012)
Krajský súd v Košiciach, uznesením č.k. 1K/259/1996-146 zo dňa 12.5.2009 zbavil JUDr. Pavla Kissa, advokáta, Štúrova 20, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Vargovú, advokátku, Žižkova č. 6, Košice.
  (from: 05/18/2010 until: 05/09/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/04/1999
  (from: 05/18/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/04/1999
  (from: 07/10/1991 until: 05/17/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Vargová
Žižkova 6
Košice 040 01
From: 06/25/2009
  (from: 05/18/2010)
JUDr. Pavol Kiss
Štúrova 20
Košice
  (from: 12/16/1999 until: 05/17/2010)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person