Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10297/R

Business name: 
CHIRANA Medicare,a.s. v konkurze
  (from: 04/19/2004 until: 09/25/2008)
Registered seat: 
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57
Stará Turá 916 01
  (from: 03/28/2002 until: 09/25/2008)
Identification number (IČO): 
36 385 778
  (from: 05/06/1999)
Date of entry: 
05/06/1999
  (from: 05/06/1999)
Date of deletion: 
09/26/2008
  (from: 09/26/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Podľa § 68 ods. 3, písm. d/ Obch. zák. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia sa obchodná spoločnosť CHIRANA Medicare, a.s. v konkurze zrušila. Keďže po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok, súd v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. vykonal na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 09/26/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/06/1999)
Capital: 
15 800 000 Sk Paid up: 15 800 000 Sk
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/31/2003
  (from: 09/26/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/25/2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.07.200ý, sp.zn. 7K 40/02-398, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2007 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CHIRANA Medicare, a.s. v konkurze, Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, IČO 36 385 778. JUDr. Tibor Horváth, advokát bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/26/2008)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person