Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10298/R

Business name: 
Považský cukor a.s.
  (from: 02/22/2002)
Registered seat: 
Cukrovarská 311/9
Trenčianska Teplá 914 01
  (from: 06/02/2016)
Identification number (IČO): 
35 716 266
  (from: 04/28/1997)
Date of entry: 
04/28/1997
  (from: 04/28/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1997)
Objects of the company: 
výroba surového a rafinovaného cukru, melasy
  (from: 02/22/2002)
výroba výrobkov biotechnikých na báze cukru
  (from: 02/22/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy
  (from: 02/22/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/22/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/22/2002)
administratívne služby
  (from: 08/21/2007)
skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 08/21/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/21/2007)
baliace činnosti
  (from: 07/01/2009)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 08/01/2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/01/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/01/2013)
predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
  (from: 08/01/2013)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/22/2002)
Ing. Tomáš Adámek - člen predstavenstva
Fatranská 3103/17
Žilina 010 08
From: 07/01/2018
  (from: 08/14/2018)
Ing. Michal Abelovič - predseda predstavenstva
Bystrá 969/26
Nitra - Klokočina 949 01
From: 09/01/2017 Until: 08/31/2022
  (from: 07/31/2019)
Ing. Viera Kučo Dvoranová - člen predstavenstva
Bočná ulica 1112/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/01/2018 Until: 06/30/2023
  (from: 07/31/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/01/2013)
Procuration: 
Ing. Patrik Sailer
Baničova 518/1
Nitra 949 11
From: 08/14/2018
  (from: 08/14/2018)
Ing. Ľuboš Tomaník
Jána Chalupku 718/17
Banská Bystrica 974 01
From: 11/08/2012
  (from: 06/30/2017)
Na zastupovanie Spoločnosti a podpisovanie v jej mene je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.
  (from: 08/01/2013)
Capital: 
39 838 967,50274 EUR Paid up: 39 838 967,50274 EUR
  (from: 06/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 1200330446
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,03319 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len v prípade, ak k nemu vopred písomne udelí súhlas predstavenstvo spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu k prevodu akcií spoločnosti bude predstavenstvo povinné rozhodnúť a toto rozhodnutie akcionárovi aj oznámiť do 3 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom jeho akcií. Predstavenstvo súhlas k prevodu akcií odoprie: a) ak nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba a osoba mu blízka alebo inak s ním personálne či majetkovo prepojená, je konkurentom spoločnosti a/alebo pobočky pridruženej k spoločnosti (napr. materskej, dcérskej, sesterskej alebo inej spoločnosti alebo organizačnej zložky patriacej do skupiny nemeckej akciovej spoločnosti Nordzucker AG) na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, b) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého podnikanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, c) ak spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií, a/alebo ak nadobúdateľ sám alebo prostredníctvom blízkej, ovládanej, alebo ovládajúcej osoby konal proti záujmom spoločnosti, alebo svojím konaním spôsobil spoločnosti ujmu, d) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti. Prevodca i nadobúdateľ akcií sú povinní spoločne písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti, že na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu predstavenstva došlo k odovzdaniu a prevzatiu prevádzaných akcií a k vyznačeniu tohto prevodu na rubopise akcií, a to v lehote 5 dní od prevzatia akcií. Prípadné negatívne následky omeškania nadobúdateľa akcie so splnením si tejto oznamovacej povinnosti idú na ťarchu nadobúdateľa predmetnej listinnej akcie na meno.
  (from: 07/21/2011)
Supervisory board: 
Tomáš Kočiš
Kinzigstr. 4
Braunschweig 381 20
Nemecká spolková republika
From: 06/28/2019
  (from: 07/31/2019)
Peter Michalec
177
Drietoma 913 03
From: 04/24/2020
  (from: 05/20/2020)
Peter Páleník
Odbojárska 245
Nová Dubnica 018 51
From: 04/24/2020
  (from: 05/20/2020)
Alexander Godow
Sandbirkenwende 25
Hannover 305 19
Nemecká spolková republika
From: 03/01/2022
  (from: 04/07/2022)
Dr. Thomas Beckmann
Wacholderstr. 107
Rangsdorf 158 34
Nemecká spolková republika
From: 06/29/2018
  (from: 04/07/2021)
Gesa Röhr
Am Kirchberg 31
Räbke 383 75
Nemecká spolková republika
From: 06/28/2019
  (from: 04/07/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl.zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1973
  (from: 04/28/1997)
Zmena stanov schálená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 429/97. Stary spis: Sa 1973
  (from: 12/11/1997)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
  (from: 09/03/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.1999. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 1.4.1999. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1999.
  (from: 09/16/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 287/99, Nz 283/99 spísaná notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou.
  (from: 01/19/2000)
Na valnom zhormaždení dňa 22.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/00, Nz 120/00 napísanej notárom JUDr. Gontkovičovou dňa 6.6.2000 o jej dodatku vo forme notárskej zápisnice N 166/00, Nz 166/00 napísanej dňa 19.7.2000 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov.
  (from: 10/12/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2001,ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 359/01, Nz 359/01 spísanou notárkou JUDr.Martinou Gontkovičovou, bolo rozhodnuté o zmene stanov, obchodnej spoločnosti a o jej zlúčení s obchodnou spolonosťou POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s. IČO: 31 412 688 so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka, s tým, že celý majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na preberajúcu spoločnosť v súlade s § 69 ods.3 Obchodného zákonníka dňom 28.2.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné WORD a.s.
  (from: 02/22/2002)
Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady a.s. zo dňa 16.7.2002.
  (from: 02/17/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.05.2003 (notárska zápisnica N 278/03, Nz 41561/03 zo dňa 28.05.2003).
  (from: 10/31/2003)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.10.2003.
  (from: 02/19/2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Trnavský cukrovar, a.s., sídlo Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, IČO 36 248 258.
  (from: 06/16/2004)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person