Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  80/L

Business name: 
ZVL KL PM DOLNÝ KUBÍN, a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 12/20/1993)
Registered seat: 
Nábrežie 625/12
Dolný Kubín 026 17
  (from: 04/27/1992 until: 12/20/1993)
Identification number (IČO): 
31 562 051
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Date of deletion: 
12/21/1993
  (from: 12/29/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 12/29/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba a odbyt: * klzných ložísk * valivých ložísk * výrobkov práškovej metalurgie * náhradných hutných výrobkov a druhovýrobkov * neželezných kovov a ich zliatin
  (from: 04/27/1992 until: 06/06/1993)
vývoj, výroba a odbyt: * strojov a prístrojov pre zisťovanie vlastností a vád materiálov * strojov a zariadení zvláštnych pre strojárenskú výrobu a hutnú druhovýrobu
  (from: 04/27/1992 until: 06/06/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výskum a vývoj pre strojárenskú výrobu a hutnú druhovýrobu
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba a odbyt kĺznych a valivých ložísk
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba a odbyt výrobkov práškovej metalurgie
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba a odbyt náhradných hutných výrobkov a druhovýrobkov
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba a odbyt neželeznýchg kovov a ich zliatin
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba strojov a prístrojov pre zisťov. vlastn . a vád materiál
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba nástrojov a zariadední zvláštnych pre strojáren. výrobu
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
výroba nástrojov a zariadení zvláštnych pre hutnú druhovýrobu
  (from: 06/07/1993 until: 09/13/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
demolácia a zemné práce
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výskum a vývoj pre strojárenskú výrobu a hutnú druhovýrobu
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba a odbyt kĺznych a valivých ložísk
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba a odbyt výrobkov práškovej metalurgie
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba a odbyt náhradných hutných výrobkov a druhovýrobkov
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba a odbyt neželezných kovov a ich zliatin
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba strojov a prístrojov pre zisťovanie vlastností a vád materiálu
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba nástrojov a zariadení zvláštnych pre strojárenskú výrobu
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
výroba nástrojov a zariadení zvláštnych pre hutnú druhovýrobu
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992 until: 12/20/1993)
Ing. Ľudovít B e h u l a - člen
Sládkovičova 13
Dolný Kubín
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Peter Ciml - predseda
Jesenského 1233/8
Kysucké Nové Mesto
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Karol D r o p p a - podpredseda
Stachotova 13
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Dušan K n i h a , CSc. - predseda
Nábrežná 951/14
Kysucké Nové Mesto
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Dušan Kniha , CSc. - podpredseda
Nábrežná 951/14
Kysucké Nové Mesto
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Ondrej M i k u l a - člen
Dunajská 248
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. František Orava , CSc. - člen
Severná 47
Žilina
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Martin P e š k o - člen
Nemocničná 43/50
Dolný Kubín
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Martin Peško - člen
Nemocničná 43/50
Dolný Kubín
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Ján Š t e v o n k a - člen
Martinská 9
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Vladislav Šurina - člen
256
Ochodnica
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Ján T a b a č e k - člen
Murgašova 1
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Prof.Ing. K. V a s i l k o , DrSc. - člen
Prostějovská 103
Prešov
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Peter Ž i l k a - člen
Alej Slobody 16/1877
Dolný Kubín
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 12/20/1993)
Capital: 
445 129 000 Sk
  (from: 02/08/1993 until: 12/20/1993)
394 306 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 02/07/1993)
Shares: 
Number of shares: 445129
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/08/1993 until: 12/20/1993)
Number of shares: 394306
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 02/07/1993)
Number of shares: 11829
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 02/07/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Andris - člen
Ľ.Štúra 2044/5
Dolný Kubín
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Vladimír Benke - predseda
Lichardova 21
Žilina
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Štefan F e c m a n - člen
Hliny 6
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Milan Hájek - člen
Milochov 203
Považská Bystrica
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
JUDr. M. J u r í č k o v a - predseda
Medzihradská 1346/50
Dolný Kubín
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Peter K a j a n - člen
Pelhřimovská 1193/3-7
Dolný Kubín
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Ján Púplava - podpredseda
Nemocničná 1947/43
Dolný Kubín
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Ing. Aladár S m i d ž á r - člen
Štefanovičova 6
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Jozef S t o l á r i k - člen
Černého 27
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Alojz Štrbák - člen
Sládkovičova 1223/10
Kysucké Nové Mesto
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia valného zhromaždenia, uskutočneného dňa 30.9.1993 , ktoré rozhodlo o zrušení a.s. bez likvidácie s tým, že sa vytvoria tri nové a.s. a to: 1) ZVL - TRIBOMETAL a.s. Dolný Kubín 2) ZVL - PM a.s. Dolný Kubín 3) ZVL - METALSINT a.s. Dolný Kubín ktoré v zmysle delimitačného protokolu sú nástupníckymi spoločnosťami, po doložení súhlasu Daňového úradu v Dolnom Kubíne z 21.12.1993 sa teda dňom 31.12.1993 z obchodného registra v y m a z u j e.
  (from: 12/21/1993)
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 10.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jedno- rázovo §§ 172 a 175, prijatím stanov, v sú- lade s ust. zák.č.92/91 Zb.
  (from: 04/27/1992 until: 12/20/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 360
  (from: 02/08/1993 until: 12/20/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 30.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/14/1993 until: 12/20/1993)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person