Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1419/V

Business name: 
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze
  (from: 12/09/2015)
Registered seat: 
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 05/04/2007)
Identification number (IČO): 
36 772 623
  (from: 05/04/2007)
Date of entry: 
05/04/2007
  (from: 05/04/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/04/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/04/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 05/04/2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
  (from: 05/04/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 05/04/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/04/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/04/2007)
organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 05/04/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/04/2007)
výroba: surové železo, oceľové plechy, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná hmota, pitná a úžitková voda, chemické činidlá, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stlačený vzduch, technické plyny
  (from: 10/19/2007)
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov vrátane ich vecného zabezpečenia
  (from: 10/19/2007)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť s výnimkou ochrany práce v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov, bezpečnosti práce, vedeckotechnických informácií
  (from: 10/19/2007)
prevádzkovanie garáží a parkovacích miest
  (from: 10/19/2007)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel
  (from: 10/19/2007)
prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení
  (from: 10/19/2007)
prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 10/19/2007)
skladovanie a preklad nákladov
  (from: 10/19/2007)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/19/2007)
tvarovanie za studena
  (from: 10/19/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied
  (from: 10/19/2007)
zváračské práce
  (from: 10/19/2007)
odlievanie kovov (zlievarenstvo) s výnimkou drahých kovov
  (from: 10/19/2007)
zušľachťovanie kovov
  (from: 10/19/2007)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 10/19/2007)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 10/19/2007)
povrchová úprava kovov
  (from: 10/19/2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení
  (from: 10/19/2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 10/19/2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (from: 10/19/2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 10/19/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 10/19/2007)
činnosť colného deklaranta
  (from: 10/19/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/19/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 10/19/2007)
marketing a management
  (from: 10/19/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 10/19/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/19/2007)
prevádzkovanie neverejných vodovodov a kanalizácií
  (from: 10/19/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava do 3,5 t
  (from: 10/19/2007)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/19/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/19/2007)
zámočníctvo
  (from: 10/19/2007)
kovoobrábanie
  (from: 10/19/2007)
frézovanie a sústruženie kovov
  (from: 10/19/2007)
montáž a opravy mechanických častí kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 10/19/2007)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 06/30/2010)
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A a) žeriavy a zdvíhadlá b) pohyblivé pracovné plošiny; technické zariadenia zdvíhacie skupina B a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom a nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b) zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena
  (from: 08/05/2014)
O Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1MPa, DN nad 25 technické zariadenia tlakové skupina B a kotly parné a kvapalinové, V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e1 potrubé vedenia na rozvod nebepečnej kvapaliny, tlak do 1MPa e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda DN nad 100 f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku f2 bezpečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty f3 bezpečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny f4 bezpečnostné príslušenstvo určené na automatickú prevádzku parných a kvapalinových kotlov
  (from: 08/05/2014)
O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším 0,4 MPa g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g) g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér, pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: technické a vykurovacie plyny
  (from: 12/30/2014)
O Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do fukčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 12/30/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 06/24/2015)
Capital: 
79 081 310 EUR Paid up: 72 381 310 EUR
  (from: 11/25/2014)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 04/02/2009)
Number of shares: 51
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 04/02/2009)
Number of shares: 89
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 06/30/2010)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 436 917 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 01/20/2012)
Number of shares: 233
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 11/25/2014)
Stockholder: 
Steel Assets Management Limited B.V.
Laan van Vlaanderen 327
Amsterdam 1066 WB
Holandsko
  (from: 06/30/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/17/2015
  (from: 02/24/2016)
Bankruptcy trustee: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Južná Trieda 48
Košice 040 01
From: 10/03/2015
  (from: 02/24/2016)
Supervisory board: 
Mario Hoffmann
Dvořákovo nábrežie 4E
Bratislava 811 02
From: 09/06/2012
  (from: 10/02/2012)
Mgr. Braňo Prieložný
Záborského 19
Bratislava 831 03
From: 09/06/2012
  (from: 10/02/2012)
Bc. Pavol Kozák
Čínska 25
Košice 040 13
From: 09/19/2012
  (from: 10/02/2012)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/58/2014-155 zo dňa 9. februára 2015 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka SLOVAKIA STEEL MILS, a.s. a ustanovil správcu podstaty: KRÁLIK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2015 dňa 16.02.2015. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.02.2015.
  (from: 12/09/2015)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 31K/58/2014-6402 zo dňa 25. septembra 2015 odvolal správcu podstaty: KRÁLIK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Štúrova 27, 040 01 Košice a ustanovil nového správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Južná Trieda 48, 040 01 Košice. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.10.2015.
  (from: 02/24/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku (v anglickom jazyku Contract of sale of the part of the enterprise) uzavretej dňa 11.04.2018 bola časť podniku obchodnej spoločnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom na ulici Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika, IČO: 36 772 623, predaná obchodnej spoločnosti ÓAM Ózdi Acélművek Kft., Max Aicher út 1, H-3600 Ózd, Maďarsko, identifikačné číslo 05-09-002456.
  (from: 05/24/2018)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person