Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4152/B

Business name: 
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Registered seat: 
Račianska 62
Bratislava 831 02
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Identification number (IČO): 
36 785 989
  (from: 06/02/2007)
Date of entry: 
06/02/2007
  (from: 06/02/2007)
Date of deletion: 
02/03/2012
  (from: 02/03/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/02/2007)
Objects of the company: 
vytváranie a spravovanie podielových fondov podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní (ďalej len "riadenie portfólia klienta")
  (from: 07/11/2008 until: 02/02/2012)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona o cenných papieroch podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní (ďalej len "poradenská činnosť")
  (from: 07/11/2008 until: 02/02/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Ing. Ľubomír Demčák - člen predstavenstva
297
Rovinka 900 41
From: 04/15/2010
  (from: 04/29/2010 until: 12/09/2011)
Ing. Ľubomír Demčák - člen predstavenstva
297
Rovinka 900 41
From: 04/15/2010 Until: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 12/09/2011)
Ing. Peter Karcol - člen predstavenstva
Trinásta 12
Bratislava 831 01
From: 06/02/2007
  (from: 04/28/2009 until: 12/09/2011)
Ing. Peter Karcol - člen predstavenstva
Trinásta 12
Bratislava 831 01
From: 06/02/2007 Until: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 12/09/2011)
Ing. Peter Karcol - člen predstavenstva
Zochova 1111/50
Dolný Kubín 026 01
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 04/27/2009)
Ing. Richard Kolárik - predseda predstavenstva
Jána Smreka 5
Bratislava 841 08
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Richard Kolárik - predseda predstavenstva
Jána Smreka 5
Bratislava 841 08
From: 06/02/2007 Until: 06/30/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Marián Kopecký - člen predstavenstva
Wolkrova 45
Bratislava 851 01
From: 07/01/2007
  (from: 08/03/2007 until: 12/09/2011)
Ing. Marián Kopecký - člen predstavenstva
Wolkrova 45
Bratislava 851 01
From: 07/01/2007 Until: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 12/09/2011)
Ing. Stanislav Krcho - člen predstavenstva
Višňová 7/A
Bratislava 831 01
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Stanislav Krcho - člen predstavenstva
Višňová 7/A
Bratislava 831 01
From: 06/02/2007 Until: 12/04/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Peter Machaj - člen
Šustekova 19
Bratislava 851 04
From: 12/05/2007
  (from: 12/22/2007 until: 03/17/2009)
Ing. Peter Machaj - člen predstavenstva
Tomášikova 50/C
Bratislava 831 04
From: 12/05/2007
  (from: 03/18/2009 until: 04/28/2010)
Ing. Peter Machaj - člen predstavenstva
Tomášikova 50/C
Bratislava 831 04
From: 12/05/2007 Until: 04/14/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Jozef Paška - podpredseda predstavenstva
Klemensova 13
Bratislava 811 09
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Jozef Paška - predseda predstavenstva
Klemensova 13
Bratislava 811 09
From: 06/02/2007
  (from: 08/03/2007 until: 12/09/2011)
Ing. Jozef Paška - predseda predstavenstva
Klemensova 13
Bratislava 811 09
From: 06/02/2007 Until: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 12/09/2011)
Ing. Pavel Smetana - predseda predstavenstva
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 02/02/2012)
Ing. Vladimír Bencz - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 02/02/2012)
Borut Gorjup - člen predstavenstva
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 11/30/2011
  (from: 12/10/2011 until: 02/02/2012)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Capital: 
1 327 760 EUR Paid up: 1 327 760 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 02/02/2012)
40 000 000 Sk Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 06/02/2007 until: 01/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 132 776 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 02/02/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 000 000 Sk
  (from: 06/02/2007 until: 01/27/2009)
Stockholder: 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Supervisory board: 
Ing. Todor Todorov
Pri Starej Prachárni 1
Bratislava 831 04
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Stefan Markschies
Hlavná 73
Bratislava 831 01
From: 06/02/2007 Until: 09/11/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Ing. Miroslav Pacher
Potočná 79
Marianka 900 33
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Stefan Markschies
Hlavná 73
Bratislava 831 01
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 10/02/2008)
Mgr. Miroslav Kočan
Ul. 29. augusta 2266/21
Bratislava 811 09
From: 09/11/2008
  (from: 10/03/2008 until: 02/02/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.12.2011 o zrušení spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 4152/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou IAD Investments, správ. spol.,a. s.., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1827/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1037/2011, Nz 59893/2011, NCRls 61096/2011 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 30.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/03/2012)
Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií spísaná dňa 18.1.2007 vo forme notárskej zápisnice N 13/2007, Nz 2367/2007, NCRls 2366/2007, zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 6.3.2007 vo forme notárskej zápisnice N 102/2007, Nz 8676/2007, NCRls 8778/2007 a zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 21.3.2007 vo forme notárskej zápisnice N 57/2007, Nz 11072/2007, NCRls 11098/2007 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1575/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Protected Equity 1 otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 09/18/2007 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísné vo forme notárskej zápisnice N354/2008, Nz29038/2008 zo dňa 7.7.2008, kde sa rozhodlo o zmene v zmysle rozhodnutia NBS OPK-3600/200-PLP zo dňa 12.6.2008.
  (from: 07/11/2008 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 291/2008, Nz 38072/2008, NCRls 37700/2008 zo dňa 11.09.2008.
  (from: 10/03/2008 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 10.03.2009 číslo: OPK-16717-1/2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Protected Equity 2 otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.
  (from: 03/28/2009 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1576/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Money Market otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 06/08/2010 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1577/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Bond Dynamic otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 06/08/2010 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1578/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Growth Opportunities otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (from: 06/08/2010 until: 02/02/2012)
Zápisnica o zasadaní dozornej rady spoločnosti o odvolaní predsedu a členov predstavenstva a o vymenovaní nového predsedu a členov predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.11.2011
  (from: 12/10/2011 until: 02/02/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1576/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Money Market otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 151 653.
  (from: 09/18/2007 until: 06/07/2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1577/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Bond Dynamic otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 151 653.
  (from: 09/18/2007 until: 06/07/2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.08.2007, číslo: OPK- 1578/2007- PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Growth Opportunities otvorený podielový fond, Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 151 653.
  (from: 09/18/2007 until: 06/07/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/03/2012)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
IAD Investments, správ. spol., a. s. 17330254 ,
Malý trh
2/A
  (from: 02/03/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person