Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20050/N

Business name: 
INCODEC spol. s r.o.
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
Registered seat: 
Čakajovce 436
Čakajovce 951 43
  (from: 07/31/2009 until: 04/13/2023)
Hlavná 1246
Veľké Zálužie 951 35
  (from: 06/08/2007 until: 07/30/2009)
Identification number (IČO): 
36 788 236
  (from: 06/08/2007)
Date of entry: 
06/08/2007
  (from: 06/08/2007)
Date of deletion: 
04/14/2023
  (from: 04/14/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/14/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/2007)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu-obaly, výrobky z dreva a plastov
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
maloobchod-obaly, výrobky z dreva
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
výroba a montáž plastových okien
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
maloobchod s plastovými oknami
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
veľkoobchod s plastovými oknami
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie a zabezpečovanie ďalšieho využitia odpadov
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/18/2008 until: 04/13/2023)
prenájom reklamnej plochy
  (from: 10/18/2008 until: 04/13/2023)
Partners: 
Marián Hulala
Na strelnici 807/15
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
Contribution of each member: 
Marián Hulala
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/08/2007 until: 07/30/2009)
Marián Hulala
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/31/2009 until: 04/13/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/26/2019 until: 04/13/2023)
konatelia
  (from: 06/08/2007 until: 06/25/2019)
Marián Hulala
Na strelnici 807/15
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/08/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/28/2017)
Ing. Martin Hulala
Rastislavova 23
Lužianky 951 41
From: 06/08/2007
  (from: 06/08/2007 until: 11/29/2015)
Ing. Martin Hulala
Rastislavova 23
Lužianky 951 41
From: 06/08/2007 Until: 11/30/2015
  (from: 11/30/2015 until: 11/29/2015)
Marian Hulala
Na strelnici 807/15
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/08/2007
  (from: 06/29/2017 until: 04/13/2023)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne.
  (from: 06/08/2007 until: 04/13/2023)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/31/2009 until: 04/13/2023)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/08/2007 until: 07/30/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/18/2015
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.12.2015, č.k. 32R/9/2014-1332, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.12.2015, - súd zastavil reštrukturalizáciu konkurzného dlžníka – spoločnosť INCODEC spol. s r.o., - súd začal konkurzné konanie na dlžníka – spoločnosť INCODEC spol. s r.o., - súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – spoločnosť INCODEC spol. s r.o., - súd ustanovil správcu JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra.
  (from: 10/25/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/18/2015
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.12.2015, č.k. 32R/9/2014-1332, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.12.2015, - súd zastavil reštrukturalizáciu konkurzného dlžníka – spoločnosť INCODEC spol. s r.o., - súd začal konkurzné konanie na dlžníka – spoločnosť INCODEC spol. s r.o., - súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – spoločnosť INCODEC spol. s r.o., - súd ustanovil správcu JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra.
  (from: 04/28/2017 until: 10/24/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Fadi Fardous
Štúrova 21
Nitra 949 01
From: 04/20/2016
  (from: 10/25/2017)
JUDr. Stanislav Barkoci
Hollého 10
Nitra 949 01
From: 12/18/2015
  (from: 04/28/2017 until: 10/24/2017)
JUDr. Stanislav Barkoci
Hollého 10
Nitra 949 01
From: 12/18/2015 Until: 04/20/2016
  (from: 10/25/2017 until: 10/24/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K 82/2015-1856 zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2022, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 20050/N sa v y m a z u j e dňom 14.04.2023 obchodná spoločnosť INCODEC spol. s r.o., so sídlom 951 43 Čakajovce 436, IČO: 36 788 236.
  (from: 04/14/2023)
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 12.02.2015, č.k. 32R/9/2014-188, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 19.02.2015, bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti, dlžníka, za správcu bol ustanovený Mgr. Peter Zemko, sídlo kancelárie: Belopotockého 2, 811 05 Bratislava.
  (from: 03/11/2017 until: 04/13/2023)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.05.2016, č.k. 32K/82/2015-1099, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2016 a vykonateľnosť dňa 26.05.2016, bol odvolaný z funkcie správca JUDr. Stanislav Barkoczi. Za nového správcu súd ustanovil JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.
  (from: 10/25/2017 until: 04/13/2023)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku uzavretá dňa 20.05.2019 medzi spoločnosťou INCODEC spol. s r.o., so sídlom: Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20050/N a spoločnosťou HM Windows s.r.o., so sídlom: Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 48 212 270, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 42748/N. Spoločnosť HM Windows s.r.o. na základe zmluvy o predaji podniku a v zmysle § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda vlastnícke právo k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku.
  (from: 06/26/2019)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person