Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10356/L

Business name: 
SBF a.s.
  (from: 12/17/2015)
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
  (from: 05/28/2002 until: 12/16/2015)
BRATISLAVA CAPITAL MANAGEMENT, o.c.p. a.s.
  (from: 05/15/1998 until: 05/27/2002)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 05/28/2002)
Železničiarska 13
Bratislava 811 04
  (from: 05/15/1998 until: 05/27/2002)
Identification number (IČO): 
35 746 220
  (from: 05/15/1998)
Date of entry: 
05/15/1998
  (from: 05/15/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/15/1998)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/17/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/17/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/17/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/17/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/17/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/17/2015)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 05/15/1998 until: 07/21/2003)
sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
  (from: 05/15/1998 until: 07/21/2003)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 05/15/1998 until: 07/21/2003)
obstarávanie vykonávanie činností spojených s úschovou správou a uložením cenných papierov
  (from: 05/15/1998 until: 07/21/2003)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre emitenta
  (from: 05/15/1998 until: 07/21/2003)
vykonávanie poradenskej činnosti a správy vo veciach týkajúcich sa investovania a cenných papierov
  (from: 05/15/1998 until: 07/21/2003)
I. HLAVNÉ INVESTIČNÉ SLUŽBY:
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
3. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
II. VEDĽAJŠIE INVESTIČNÉ SLUŽBY:
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
1.úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
2. poskytovanie poradenstva a stratégií podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/ d/, e/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
5. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s Devízovým zákonom, v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
6. vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 písm. a/, b/ zákona o cenných papieroch s družstevnými podielnickými listami (cenné papiere podľa § 2 ods. 2 písm. p/ zákona o cenných papieroch) ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g/ zákona o cenných papieroch
  (from: 07/22/2003 until: 12/12/2008)
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu , c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 6. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 12/13/2008 until: 10/30/2009)
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu , c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 6. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 10. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere
  (from: 10/31/2009 until: 12/16/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/15/1998)
Pavol Prekop - Chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Adrian Schnierer - Vice-chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Karol Illý
Kyjevská 4
Bratislava 831 02
  (from: 05/15/1998 until: 05/27/2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Košická 39
Bratislava 821 07
  (from: 05/15/1998 until: 08/19/1999)
PhDr. Eva Krajčovičová
Matičná 23
Bratislava 831 03
  (from: 08/20/1999 until: 05/27/2002)
Ing. Rudolf Lachkovič
Majerská 2
Bratislava 821 07
  (from: 05/15/1998 until: 08/19/1999)
Ing. Františka Lachkovičová
Majerská 2
Bratislava 821 07
  (from: 08/20/1999 until: 05/27/2002)
Ing. Ivan Lukáč - člen
Horská 8963/2A
Martin - Podháj 036 01
From: 08/19/2008
  (from: 09/04/2008 until: 01/20/2010)
Ing. Ivan Lukáč - člen
Horská 8963/2A
Martin - Podháj 036 01
From: 08/19/2008 Until: 07/15/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Ing. Ivan Lukáč - predseda
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
From: 07/15/2004
  (from: 08/04/2004 until: 09/03/2008)
Ing. Ivan Lukáč - predseda
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
From: 07/15/2004 Until: 08/19/2008
  (from: 09/04/2008 until: 09/03/2008)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 12/21/2009
  (from: 01/21/2010 until: 06/09/2014)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 12/21/2009 Until: 05/30/2014
  (from: 06/10/2014 until: 06/09/2014)
Ing. Marta Pastorková
Borova 3203/29
Žilina
  (from: 05/28/2002 until: 08/03/2004)
Ing. Marta Pastorková
Borova 3203/29
Žilina
Until: 07/15/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
From: 07/15/2004
  (from: 08/04/2004 until: 09/03/2008)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
From: 07/15/2004 Until: 08/19/2008
  (from: 09/04/2008 until: 09/03/2008)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 08/19/2008
  (from: 09/04/2008 until: 01/20/2010)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 08/19/2008 Until: 07/15/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 12/21/2009
  (from: 01/21/2010 until: 06/09/2014)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 12/21/2009 Until: 05/30/2014
  (from: 06/10/2014 until: 06/09/2014)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 05/31/2008
  (from: 07/05/2008 until: 06/27/2013)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 05/31/2008 Until: 05/31/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Májová 613
Varín
  (from: 05/28/2002 until: 07/04/2008)
Ing. Adrián Schnierer - podpredseda
Májová 613
Varín
Until: 05/31/2008
  (from: 07/05/2008 until: 07/04/2008)
Ing. Igor Šico - predseda
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
  (from: 05/28/2002 until: 08/03/2004)
Ing. Igor Šico - predseda
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
Until: 07/15/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Adrian Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 06/01/2013 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 05/31/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 05/31/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. Adrian Schnierer - podpredseda
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 06/01/2013
  (from: 06/28/2013 until: 03/24/2021)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 05/31/2014
  (from: 06/10/2014 until: 03/24/2021)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 05/31/2014
  (from: 06/10/2014 until: 03/24/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenémunázvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/15/1998)
Capital: 
112 000 EUR Paid up: 112 000 EUR
  (from: 12/23/2016)
199 164 EUR Paid up: 199 164 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/22/2016)
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 10/17/2002 until: 12/31/2008)
5 000 000 Sk
  (from: 05/15/1998 until: 10/16/2002)
Shares: 
Number of shares: 56
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 2 000 EUR
  (from: 12/23/2016)
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 3 319,4 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/22/2016)
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/17/2002 until: 12/31/2008)
Number of shares: 50
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/28/2002 until: 10/16/2002)
Number of shares: 50
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/15/1998 until: 05/27/2002)
Supervisory board: 
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina 010 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Vladimír Baláž
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
From: 05/31/2008
  (from: 07/05/2008 until: 01/20/2010)
Ing. Vladimír Baláž
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
From: 05/31/2008
  (from: 01/21/2010 until: 06/27/2013)
Ing. Vladimír Baláž
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
From: 05/31/2008 Until: 05/31/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Vladimír Baláž - predseda
Mládeže 1115/5
Martin
  (from: 05/28/2002 until: 07/04/2008)
Ing. Vladimír Baláž - predseda
Mládeže 1115/5
Martin
Until: 05/31/2008
  (from: 07/05/2008 until: 07/04/2008)
Ing. Vladimír Baláž , PhD., DrSc.
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
From: 06/01/2013
  (from: 06/28/2013 until: 01/26/2016)
Ing. Vladimír Baláž , PhD., DrSc.
Mládeže 1115/5
Martin 036 01
From: 06/01/2013 Until: 12/31/2015
  (from: 01/27/2016 until: 01/26/2016)
Miroslav Broz
Višňové 508
Žilina
From: 07/15/2004
  (from: 08/04/2004 until: 01/20/2010)
Miroslav Broz
Višňové 508
Žilina
From: 07/15/2004 Until: 07/15/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 12/21/2009
  (from: 01/21/2010 until: 06/09/2014)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 12/21/2009 Until: 05/30/2014
  (from: 06/10/2014 until: 06/09/2014)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanova 34
Bratislava 841 02
  (from: 05/15/1998 until: 08/19/1999)
Daniela Jurašková
Černyševského 9
Bratislava 851 01
  (from: 05/15/1998 until: 05/27/2002)
Monika Lachkovičová
Majerská 2
Bratislava 821 07
  (from: 08/20/1999 until: 05/27/2002)
Ing. Roman Laš
Sládkovičová 1206/78
Kysucké Nové Mesto
  (from: 05/28/2002 until: 08/03/2004)
Ing. Roman Laš
Sládkovičová 1206/78
Kysucké Nové Mesto
Until: 07/15/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 05/31/2008
  (from: 07/05/2008 until: 06/27/2013)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 05/31/2008 Until: 05/31/2013
  (from: 06/28/2013 until: 06/27/2013)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10-10
Považská Bystrica
  (from: 05/28/2002 until: 07/04/2008)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10-10
Považská Bystrica
Until: 05/31/2008
  (from: 07/05/2008 until: 07/04/2008)
JUDr. Milan Švec
Kolísková 12
Bratislava 841 05
  (from: 05/15/1998 until: 05/27/2002)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 06/01/2013 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 06/01/2013
  (from: 06/28/2013 until: 03/24/2021)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 05/31/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 05/31/2014
  (from: 06/10/2014 until: 03/24/2021)
Mgr. Danica Kozáková
J.C. Hronského 6
Žilina 010 01
From: 01/01/2016 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Mgr. Danica Kozáková
J.C. Hronského 6
Žilina 010 01
From: 01/01/2016
  (from: 01/27/2016 until: 03/24/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.2.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Notárska zápisnica N 52/98, Nz 50/98 zo dňa 3.2.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2334
  (from: 05/15/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.1998.
  (from: 08/20/1999)
Notárska zápisnica N 485/01, Nz 485/01 spísaná dňa 27.12.2001 notárom JUDr. Vrlíkovou, osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. K. Illý, PhDr. E. Krajčovičovej, Ing. F. Lachkovičovej sa končí dňom 27.12.2001. Funkcia členov Dozornej rady D. Juráškovej, M. Lachkovičovej, JUDr. M. Šveca sa končí dňom 27.12.2001.
  (from: 05/28/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 12.9.2002 bola schválená zmena stanov. FORMA AKCIÍ: na meno.
  (from: 10/17/2002)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person