Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Nitra
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  39/N-Zbl

Business name: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
 
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
 
Identification number (IČO): 
31 411 690
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/01/1992
 
Collection of documents: 
Osvedčenie z VZ - N 158/2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/02/2006)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/02/2006)
Prezenčná listina z VZ 27.6.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/02/2006)
Licencia
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/02/2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/02/2006)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/02/2006)
Návrh na zmenu stanov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2006)
Návrh na zmenu stanov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2006)
Správa audítora o preskúmaní indiv.účt. závierky za r.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Správa audítora pre akcionárov
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Výročná správa o výsledkoch hospodárenia za r.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Výročná správa za r. 2005 o výsledku hospodárenia konsolidovaného celku
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Hlavné údaje z individuálnej účtovnej závierky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za r.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Súvaha, výkaz ziskov a strát - 2x, poznámky k účtov.závierke za r.2005, návrh na rozdelenie zisku
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2006)
Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/31/2006)
Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/31/2006)
PV Mgr. Marek Janča, Ing. Martin Paštika MBA
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/31/2006)
PV JUDr. Marek Křetínský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/31/2006)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/18/2006)
Osvedčenie z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/18/2006)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - JUDr.Jaromír Trunda
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/18/2006)
Prehlásenie o vzdaní sa funkcie - Ing.Vladimír Haško CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/18/2006)
Vzdanie sa funkcie Ing.Pavol Bobok a Ing.Juraj Rečka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/18/2006)
Vzdanie sa funkcie- Ing.Štefan Ižold, Ing.Ján Kukučka,JUDr.Jaroslav Valentíni,Ing.Viliam Ondrašík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/18/2006)
Súvaha k 30.09.2006, výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2006)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/18/2007)
Zápisnica z VZ, PL
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2007)
Účtovná závierka za r. 2006, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
Správa predstavenstva, Správa dozornej rady
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2007)
Správa audítora r. 2006 z preskúmania účtovnej závierky, výročná správa r. 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
Konsolid. správa audítora r. 2006, konsolid. výročná správa r. 2006, podnikateľský zámer na rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
Účtovná závierka za r.2006 zápisnica z VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/18/2007)
Volebný poriadok, zápisnica členov DR,
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/09/2007)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/09/2007)
Prezenčná listina zo zas . DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/09/2008)
Prezenčná listina zo zasadnutia predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/09/2008)
Súhlas s ustanovením a podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Roberta Bundila
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Výpis z uznesení predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/09/2008)
Výpis z uznesení DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/09/2008)
Vzdanie sa funkcie člena DR Ing. Vladimír Haško
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva- Ing.Juraj Rečka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva Ing. Pavla Boboka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Vladimíra Haška CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Vladimíra Haška CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/09/2008)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Štefana Ižolda
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Vladimíra Haška, CSc.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor JUDr. Jaromíra Trundu
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Jána Kukučku
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Juraja Rečku
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing. Pavla Boboka
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor RNDr. Petra Vesela
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2002)
Súvaha k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2002)
Stanovy spoločnosti
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/06/2002)
Notárska zápisnica N 196/02, Nz 192/02
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/20/2002)
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/20/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Ing.Viliama Ondrašíka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor JUDR.Jaroslava Valentíniho
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2002)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor Pavla Boháča
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2002)
Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/30/2004)
Notárska zápisnica N 198/2003 Nz 78 085/2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/13/2004)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/13/2004)
Notárska zápisnica N 46/2004 N 21 715/2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/22/2004)
Notárska zápisnica N 47/2004 N 21 718/2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/22/2004)
Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/22/2004)
Súvaha k 30.11.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2004)
Vzdanie sa funkcie - RNDr. Peter Vesel
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/22/2004)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/22/2004)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/22/2004)
Rozhodnutie krajského úradu v Nitre
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/22/2004)
Notárska zápisnica N 160/2004 N z 60 554/2004 - osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromažadenia + prezenčná listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/30/2004)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/30/2004)
Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2003)
Výročná správa, účtovná závierka, správa audítora za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2004)
Správa o činnosti spoločnosti a výsledkoch hospodárenia za r. 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2003)
Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/27/2003)
Oznámenie o konaní VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2003)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/29/2005)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/29/2005)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/29/2005)
Rozhodnutie KÚ Nitra
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/29/2005)
zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/27/2005)
výročná správa za r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2005)
výročná správa o konsolidovaných výsledkoch hospodárenia spoločnosti za r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2005)
správy audítora o audite výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky + správy predstavenstva
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2005)
účtovná závierka za r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2005)
konsolidovaná účtovná závierka za r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2005)
Účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2003)
Výpis z uznesení predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/09/2008)
Prezentačný lístok z valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/20/2002)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/09/2008)
N 85/2008 - osvedčenie o VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2008)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/09/2008)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/09/2008)
Správa audítora, výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2008)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/28/2009)
Rozhodnutie o premene
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2009)
Prez. listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2009)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/12/2009)
N 6/2009-osvedčenie+stanovy I.
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/28/2009)
N6/2009-osvedčenie+stanovy II.
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2009)
Prez. listina II.
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2009)
Prez. listina I.
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/28/2009)
Stanovy I.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/12/2009)
Rozhodnutie o premene
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/20/2009)
Stanovy II.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/20/2009)
Výročná správa za r. 2008, vyhlásenie, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2009)
Zápisnica z VZ, PL
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/20/2009)
Návrh na rozdelenie zisku, stanovisko DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/20/2009)
Účtovná závierka za r.2008,výročná správa, spr.audítora, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2009)
Osvedčenie z VZ,PL
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/20/2010)
Vyhlásenie predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/20/2010)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/20/2010)
N 99/2010-osvedčenie+PL
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/17/2010)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/17/2010)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie, stanovisko dozornej rady
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2010)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Dalibora Cucora
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/21/2010)
Výpis z uznesení predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/21/2010)
Výpis z uznesení predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/21/2010)
Výročná správa za r.2009, Účtovná závierka za r.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2010)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva podpisový vzor - Mgr. Marej Janča
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2011)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva podpisový vzor - Ing. Dalibor Cucor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2011)
ŽO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/14/2011)
Návrh na zmenu stanov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/14/2011)
N 84/2001 - osvedčenie o VZ + PL
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/14/2011)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/14/2011)
Výročná správa za r. 2010, účtovná závierka, správa audítora, návrh na vysporiadanie hosp. výsledku, stanovisko dozornej rady
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2011)
Účtovná závierka za r.2010- konsolidovaná
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2011)
Uznesenie predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/18/2012)
Odstúpenie z funkcie Mgr. Marek Janča
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/18/2012)
Výročná správa za r. 2011, účtovná závierka, správa audítora, zápisnica
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2012)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/27/2012)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady - Mgr. Róbert Kováč
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/28/2012)
Súhlas s ustanovením do fukcie člena a predsedu dozornej rady - Ing. Josef Smetana
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/28/2012)
Žiadosť o doplnenie programu MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/28/2012)
Žiadosť o doplnenie programu
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/28/2012)
N 38/2012 - osvedčenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/28/2012)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/28/2012)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Peter Mikuláš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/27/2013)
Volebný poriadok dozornej rady
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/27/2013)
Protokol z výsledkov volieb členov dozornej rady
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2013)
Podpisový vzor + súhlas
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/30/2013)
Zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/30/2013)
Účtovná závierka za r.2012, správa audítora, výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Milan Války
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/16/2014)
Zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/16/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2014)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/22/2015)
ŽO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/22/2015)
N 250/2015 - osvedčenie o VZ + PL
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/22/2015)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/22/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2015)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/18/2016)
Osvedčenie z VZ N 341/2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/18/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/03/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/03/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/04/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/10/2016)
Vyhlásenie predstavenstva o schválení účt.závierky za r.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/04/2017)
Zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/04/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/18/2018)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/09/2018)
Osvedčenie z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/22/2019)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 5
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 5
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2020)
Stanovy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/16/2020)
Zapisnica zo zasadnutia DR.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/16/2020)
Prezencna listina zo zasadnutia DR.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/16/2020)
NZ z riadneho valneho zhromazdenia.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/16/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/15/2020)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/10/2020)
Prezenčná listina zo zasadnutia DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/10/2020)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/10/2020)
Podpisovy vzor člena predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/10/2020)
3 - Dodatok 1 k zmluve o predaji časti podniku
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 08/02/2021)
5 - Zapisnica z RVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/02/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 5
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/03/2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/03/2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 5
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2021)
Zapisnica_DR_SES_c3_2021_a_prezencna_listina.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/01/2021)
Vrabelova_podpisovy_vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/05/2021)
STANOVY úplmé znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/01/2021)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2021)
prezencna listina DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/11/2021)
zapisnica zasadnutie DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/11/2021)
_vypis z uznesenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/11/2021)
1_odstupenie z funkcie clena PRST Martin Pastika.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2021)
ustanovenie do funkcie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2021)
Date of updating data in databases:  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person