Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

O obchodnom registri Slovenskej republiky


Čo je obchodný register?

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Kto je zapísaný v obchodnom registri?

Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré

 1. podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 2. podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo
 3. vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu,

sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Do obchodného registra sa zapisujú tiež zahraničné osoby. Ide o fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Aké údaje obsahuje úradný výpis z obchodného registra?

Výpis z registra obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Úradný výpis obsahuje:

 1. obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 2. identifikačné číslo,
 3. predmet podnikania (činnosti),
 4. právna forma právnickej osoby,
 5. meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,
 6. označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko,
 7. meno prokuristu a jeho bydlisko,
 8. rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
 9. pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,
 10. ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon.

V závislosti od právnej formy obchodnej spoločnosti, výpis obsahuje:

 1. pri verejnej obchodnej spoločnosti mená a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka,
 2. pri komanditnej spoločnosti mená a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia,
 3. pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka s uvedením výšky základného imania, výšky vkladu každého spoločníka a rozsah jeho splatenia, ako aj mená a bydliská členov dozornej rady, ak bola zriadená,
 4. pri akciovej spoločnosti výška základného imania, počet akcií, ich druh, menovitá hodnota a podoba, ako aj mená a bydliská členov dozornej rady,
 5. pri družstve výška zapisovaného základného imania, ako aj výška základných členských vkladov,
 6. pri štátnom podniku zakladateľa a kmeňové imanie.

Vo výpise je tiež uvedený vstup do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora (likvidátorov), vyhlásenie konkurzu s menom a bydliskom konkurzného správcu, začatie konania o vyrovnanie a právny dôvod výmazu podnikateľa.

Ako môžem získať právne použiteľný výpis z obchodného registra?

Ak máte záujem o výpis, ktorý je verejnou listinou, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o výpis na príslušný súd, ktorý vedie obchodný register t.j. registrový súd(stránkové hodiny).

Kto vedie obchodný register?

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu. Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Ak podnikateľ, ktorý je fyzická osoba, nemá miesto podnikania, je vedený obchodným registrom príslušného súdu podľa jeho miesta bydliska. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register sa označuje ako „registrový súd“. Registrové súdy sú:

Kto môže požiadať o výpis z Obchodného registra?

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Treba za úradný výpis platiť?

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok. Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)